O katedře

Katedra sociologie FF UK je tradičním místem studia sociologie a zkoumání společnosti. Dlouhodobě se orientujeme na přípravu kvalifikovaných pracovníků oblasti vědy, výzkumu a výuky a na realizaci výzkumu v oboru sociologie a jejích vybraných disciplínách.

Ve sféře přípravy studentů klademe důraz na vyvážený studijní profil v oblastech sociologické teorie, empirického výzkumu a metodologie a na zajištění širokého oborového, interdisciplinárního i obecně humanitního vzdělanostního zázemí absolventů doktorského, magisterského i bakalářského studia.

Doktorské studium na Katedře sociologie se soustřeďuje na systematickou přípravu kvalitních doktorandů pro uplatnění v oblasti vědy a výzkumu a to zejména v profilových tematických oblastech, které jsou nebo budou na katedře rozvíjeny. Je cílem doktorské studenty intenzivně integrovat do činností a vnitřního života katedry a to prostřednictvím zapojení do výzkumných projektů, výuky i administrativního a technického provozu katedry.

Koncepce magisterského studia má záměr efektivně spojit dva vzájemně se nevylučující cíle: přípravu absolventů pro plynulé pokračování doktorským studiem a poskytnutí komplexní výbavy pro přechod do praxe. Toho je dosahováno vyváženým profilem absolventa z hlediska teoretické a praktické přípravy, zajištěním interdisciplinárních přesahů k souvisejícím sociálně vědním oborům a nabídkou dostatečně pestrého tematického spektra sociologických disciplín.

Bakalářské studium na Katedře sociologie FF UK je zamýšleno především jako příprava pro další studium. Jeho organizace je proto směřována k vytvoření znalostních i obecně studijních předpokladů pro navazující magisterské studium sociologie, nicméně poskytnutá komplexní příprava zabezpečuje dostatečnou výbavu pro uplatnění také těm studentům, kteří ve studiu sociologie magisterským stupněm nenaváží.

Vědecké a výzkumné aktivity jsou přirozeným prvkem rozvoje Katedry sociologie FF UK, jejich nedílnou součástí je také publikační aktivita. Oblast vědy a výzkumu pro katedru představuje důležitý nástroj odborného rozvoje klíčových témat a studijních specializací, možnost vytváření stabilních výzkumných týmů a zapojování se do mezinárodních výzkumných sítí, formu zapojení studentů a možnost nalézt mezi nimi perspektivní osobnosti v různých fázích studia, prostředek zvyšování odborné kvality a prestiže Filozofické fakulty UK a Katedry sociologie jako její tradiční součásti.

Ve sféře vědy a výzkumu jsme aktivní v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, zapojujeme se do mezinárodních výzkumných projektů a spolupracujeme s dalšími součástmi FF UK, sociálně vědními pracovišti v České republice i partnery v zahraničí.

Koncepce rozvoje katedry sociologie FF UK v letech 2022–2024

Krátké rozhovory s členy katedry:

Dr. Dawn Norris: „Chci mluvit s Čechy, kteří přišli o práci“

S doktorkou Dawn R. Norris o významu práce pro Američany. O jejích zážitcích s češtinou. A o tom, proč dobrý učitel zůstává vždy i studentem. (rozhovor a překlad Johana Němečková)   Americká socioložka doktorka Norris bude v letním semestru 2023 vyučovat kurz Sociology of Work in the Czech Republic and the United States na Filozofické Fakultě […]

„Učte se počítat, i když vás to nebaví“

S docentkou Radkou Dudovou o osmdesátnících na dunách, rodičovství ovlivněném kapitalismem a benefitech společného bydlení studentů a seniorů. Jaké jsou současné trendy v podobách rodinného soužití, v rodinných rolích v ČR? Statisticky a demograficky sledujeme nárůst jednodětnosti a bezdětnosti. Také pokračující nárůst nesezdaných soužití a více prvorozených dětí, které se rodí mimo manželství. Rodičovství se posouvá do vyššího […]

Fokus s novou vedoucí katedry dr. Zuzanou Podanou

Katedra sociologie FF UK bude mít novou vedoucí. A to doktorku Zuzanu Podanou. (oslavné salvy) S čím si katedru spojuje? Jaké jsou její vize pro budoucí vývoj? A jak souvisí tato katedra s palačinkami?   Co na katedře sociologie FF UK oceňujete? Co si myslíte, že je její kvalita/ jsou její kvality? Naše katedra je […]

(nejen) O personalizaci volebního chování

Během podzimních měsíců proběhl také rozhovor s doc. Lukášem Linkem, který na katedře vyučuje kurzy z oblasti politické sociologie. Jaké cíle zdůrazňují politické strany v rámci soutěže? A čeho mohou využít studenti/studentky se zájmem volební chování, kampaně a média?   Na jakém projektu teď pracujete? S kolegy v Sociologickém ústavu AV ČR řešíme projekt k volbám do Poslanecké […]

„…a po letním odpočinku hurá do semestru!“

Přečtěte si první z minirozhovorů a anket Fokus. Prázdninový rozhovor poskytl vedoucí katedry Jiří Vinopal. Rubrika Fokus se bude průběžně během roku zaměřovat na různé členy katedry – vyučující, studenty, externisty… A skrz rozhovory objevovat, čím katedra opravdu žije :)! ***** Napadá Vás nějaký sociologický postřeh z léta? Po delší době jsem se rozhodl strávit […]

Úvod > O katedře