Doktorské studium

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studia oboru Sociologie je příprava odborníků pro náročnou a vysoce kvalifikovanou vědeckou práci v oboru. Tomu odpovídá trvalý akcent náplně studia na klíčové teoretické a metodologické otázky oboru a vyvážený poměr mezi výzkumnou specializací a porozuměním širším teoretickým a často mezioborovým souvislostem studia. Studium rozvíjí analytické kompetence i schopnost připravovat a řídit komplexnější projekty včetně implementace nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Vychází ze zájmu získávat nejtalentovanější absolventy magisterského studia pro studium doktorské a touto formou zajišťovat kontinuitu a rozvoj sociologického myšlení především jakožto vědního oboru.
Zaměření studia nedoznává podstatnějších změn, reaguje zejména na inovaci koncepce studia na FF UK směrem k vyšší efektivitě studia a jeho kontroly, takže celkově dochází spíše ke změně dílčích parametrů. Program je otevřen mezinárodní spolupráci jednak svou mutací v anglickém jazyce, obligatorním studijním pobytem v zahraničí a také možností předkládat závěrečné práce v angličtině.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia

Odborné znalosti

Absolvent má široký přehled v klíčových otázkách soudobé sociologické teorie a metodologie, do hloubky ovládá rozsáhlé spektrum analytických postupů v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu a umí tyto postupy vhodně a samostatně užívat a kombinovat. Ovládá na výborné úrovni poznatkový fond zvolené specializace a má dobrou orientaci ve směrech výzkumu ve zvolené oblasti u nás i ve světě, a to včetně znalostí interdisciplinárních souvislostí jednotlivých témat.

Odborné dovednosti

Absolvent dokáže formulovat a řešit náročné výzkumné otázky a stanovit k nim podložené hypotézy a vhodné metody jejich řešení. Je schopen nalézat nové metody a postupy řešení problémů, a to i v rovině expertních doporučení. Na vysoké úrovni je schopen kriticky posuzovat dostupné zdroje poznatků, formulovat vlastní stanoviska a argumentačně je podkládat, dovede své poznatky vhodně prezentovat. Klíčová je přitom schopnost publikovat relevantní odborné texty a přinášet nové poznatky, další významnou dovedností je pak získávání grantů a samostatné vedení takových projektů.

Charakteristika profesí

Doktorské studium sociologie počítá s několika variantami profilace studentů:
1. Orientace na vědeckou dráhu a základní výzkum (včetně zaměření na pedagogické působení v rámci vysokých škol) s přirozeným akcentem na teoretické a metodologické aspekty.
2. Orientace na výzkum ve smyslu vysoce kvalifikovaných aplikací, poradenství, expertní činnosti.
Zejména druhý směr orientace předpokládá uplatnění absolventů na hranicích s dalšími obory či tematickými okruhy, jako jsou např. kriminologie, organizační rozvoj a management lidských zdrojů, marketingový výzkum, sociální politika, územní rozvoj, apod.
Absolventi jsou připraveni působit ve všech zmiňovaných oblastech jako samostatní experti nebo jako vedoucí týmů, jsou schopni vytvářet koncepce a řídit jednotlivé projekty, poskytovat supervizi a podílet se na evaluaci projektů.

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium