PhDr. Richard Růžička CSc.

  Adresa

  Profesní zaměření: obecná sociologie, sociologie socioekonomických a profesních vrstev (drobných podnikatelů, učitelstva), sociologie participačních procesů, sociologie partnerství.

  Narozen 15. června 1942 v Rakovníku. 1956-1960 – SPŠ strojní v Teplicích; 1961-1963 – vojenská prezenční služba; 1966-1972 – studium při zaměstnání na FF UK (sociologie a filosofie); PhDr. tamtéž. Vědecká hodnost kandidáta filozofických věd udělena 28. 2. 1980 vědeckým kolegiem filozofie a sociologie ČSAV.

  Pedagogická a vědecká pracoviště: PF Ústí nad Labem (dnes UJEP) do 1977; ČSAV od 1977 do 1992 (Ústav pro sociologii a filozofii, pozdější Sociologický ústav /pobočka ÚFS v Ústí n. L.; od 1981 Praha/, pracoviště AV pro vědeckou výchovu /1989-1990/) – dosažený vědecký kvalifikační stupeň: samostatný vědecký pracovník I. (od r. 1987; stupeň II.a r. 1984 – přiznány komisí ČSAV); UK v Praze od 1994 (odborný asistent: PedF; FF – pracovníkem katedry sociologie od r. 1996).

  Účast v odborných společenstvích: člen Masarykovy české sociologické společnosti (dvě období též předseda sekce); člen International Institute for Self-Management; člen International Sociological Association (ISA) s přímou účastí ve třech Výzkumných komitétech této světové organizace (RC 04 – Sociology of Education, RC 10 – Participation, Organizational Democracy and Self-Management a RC 28 – Social Stratification and Mobility) a od r. 1998 i členstvím ve výborech RC 04 a RC 10 ISA.

   
  Úvod > PhDr. Richard Růžička CSc.