doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

Profesní zaměření:

sociologická teorie, sociologie kultury a kulturní sociologie, dějiny sociologie, sociologie demokracie a občanské společnosti

Vyučované kurzy:

Obecná sociologie

Současná česká společnost

Dějiny české sociologie

Sociologie kultury

 

Vzdělání a profesní dráha:

Narozen 1974 v Náchodě.

1988–1993 Gymnázium Šmeralovo/Matiční v Ostravě

1990–1992 Gymnázium Colegio Loyola Gumilla, Ciudad Guayana, Venezuela

1996 Bc., 1999 Mgr., 2004 Ph.D. politologie FSV UK 2000 M.A. University of York, UK

2015 habilitace FF UP Olomouc

1999–2015 asistent, odborný asistent – Institut základů vzdělanosti, Katedra studií občanské společnosti FHS UK, od 2015 docent

2011–2012 proděkan pro zahraniční styky, 2012–2018 proděkan pro vědu a výzkum FHS UK

2001–2008 a 2010–2013 šéfredaktor Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

2019 – docent katedry sociologie FF UK.

Členství v odborných organizacích: Je členem International sociological association (Research committee 08 pro dějiny sociologie), American sociological association (sekce pro dějiny, sociologickou teorii a sociologii kultury), České sociologické společnosti a České společnosti pro politické vědy.

Publikace (výběr):

Monografie

Skovajsa, Marek a Jan Balon. 2017. Sociology in the Czech Republic: Between East and West. London: Palgrave Macmillan. XIII + 150 s. ISBN 978-1-137-45026-5. DOI 10.1057/978-1-137-45027-2.

2013. Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 222 s. ISBN 978-80-7419-163-3.

Marek Skovajsa a kol. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.

2006. Politická kultura. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky. Praha: Karolinum, 207 s. ISBN 80-246-1136-8.

 

Články a kapitoly

2020 (vyjde). „Bláha, Obrdlík a Eubank: brněnské kontakty s americkými sociology v souvislostech mezinárodní sociologie.“ Sociální studia / Social Studies. Monočíslo věnované I. A. Bláhovi.

2020. „Reactionary and Progressive Rhetoric in Post-communist Transformation.” In Luca Meldolesi and Nicoletta Stame (eds.). A Passion for the Possible. Roma: Italic Digital Editions for A Colorni-Hirschman International Institute, 201-213. ISBN 9788898156603.

2019. „‘Vůdcovská demokracie‘ podle Maxe Webera a její ohlasy v české sociologii.“ In Milan Hanyš, Tomáš W. Pavlíček (eds.). Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 129-149. ISBN 978-80-88304-09-8 a ISBN 978-80-7571-039-0.

2018. “Crushed by History: Czechoslovak Sociologist Heinz Otto Ziegler.” In Walter Pape and Jiří Šubrt (eds.). Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen. Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert. Berlin, Boston: De Gruyter, 119–136. Online ISBN 978-3-11-053600-3. DOI 10.1515/9783110536003-009.

2017. „‘Metodologický kosmopolitismus’ mezi empirickou a normativní sociální teorií.” In Oleg Suša, Marek Hrubec et al. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 221-243. ISBN 978-80-7419-251-7.

2015. „Předčasná syntéza: Kritické poznámky o jedné důležité knize.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (5): 849-869. ISSN 0038-0288.

2014. „Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (5): 671-712. ISSN 0038-0288. DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.5.119.

2012. „Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii.” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (2): 225–246. ISSN 0038-0288.

2012. „Nadvláda účelové racionality? K interpretacím Weberovy typologie jednání.” Sociológia 44 (5): 579-601. ISSN 0049-1225.

2012. „Mezi dvěma epochami. Stoupenci proměn v 60. letech a dnes.” In Jiřina Šiklová. Stoupenci proměn. Praha: Kalich, 319-355. ISBN 978-80-7017-175-2.

2011. “The absent past: the language of Czech sociology before and after 1989.” In Ernest Andrews (ed.) Legacies of Totalitarian Language in the Discourse Culture of the Post-Totalitarian Era. Lanham, MD: Lexington Books. 15-38. ISBN 978-0-7391-6465-5.

Müller, Karel B. a Marek Skovajsa. 2009. „From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization. Democracy and Civil Society in Central Europe.“ International Political Science Review 30 (5): 501-517. ISSN 0192-5121. DOI: 10.1177/0192512109352293.

2008. „Independent and Broader Civil Society in East-Central European Democratizations.“ Taiwan Journal of Democracy 4 (2): 47-73. ISSN 1815-7238.

 

Hesla ve slovnících

2014. “Gellner, Ernest (1925–95).” In Michael T. Gibbons, Diana Coole, Elisabeth Ellis, Kennan Ferguson (eds.). The Encyclopedia of Political Thought. Oxford: Wiley-Blackwell, 1437-1438. ISBN 978-1-4051-9129-6. DOI: 10.1002/9781118474396.wbept0409.

2005. „Charter 77 Foundation“, „Czech Donors Forum”, „European Voluntary Service”, „Foundation Investment Fund”, „Armand Hammer”, „Václav Havel”, „Josef Hlávka“, „Hlávka Foundation“, „Jan Hus Educational Foundation“, „People in Need Foundation“, „Petr Pithart“, „Přemysl Pitter“. In Helmut K. Anheier, Regina A. List (eds.). A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector. London: Routledge. ISBN 1-85743-166-9.

 

Okruhy témat bakalářských a diplomových prací

Studující navrhne vlastní téma v rámci některého z uvedených okruhů. Konkrétní podoba tématu a cílů práce bude výsledkem domluvy mezi studujícím a učitelem, při které se budou zvažovat relevantní okolnosti jako zájmy a znalosti studenta, dostupné soubory dat, dostupná literatura a dokumenty, možnosti realizace empirického výzkumu, vhodné metody analýzy dat atd.

Je třeba přihlásit se s dostatečným předstihem před termínem odevzdání projektu – optimálně aspoň půl roku před termínem, nejméně tři měsíce.

Dějiny české a světové sociologie

– je možné volit témata od počátků do současnosti

– významné i méně známé postavy

– institucionální dějiny

– intelektuální dějiny (sociologicky pojaté)

– mezinárodní souvislosti a zahraniční vlivy

– dějiny zahraničních sociologií ve vztahu k české sociologii

– mezinárodní a světová sociologie, mezinárodní oběh idejí

– sociologické kánony, učebnice, překlady.

 

Sociologická teorie

– teoretické a historické studie k tématům z díla významných autorů od klasických po současné, včetně autorů méně známých a zpracovaných. Například: Max Weber, frankfurtská škola, sociologie vědění, Raymond Aron, Talcott Parsons, Jürgen Habermas, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Jeffrey Alexander, Randall Collins, teorie racionální volby, Raymond Boudon, Margaret Archer, Richard Swedberg.

– studie k problematice jednání a aktérství (agency), struktury a jednání, sociálních polí apod.

Sociologie kultury

– sociologie umění a literatury

– produkce a distribuce kultury (ne: primárně masmediálních obsahů)

– recepce a interpretace kultury (ne: primárně masmediálních obsahů)

– světy umění (Howard Becker)

– vkus, sociální stratifikace a sociální hranice

– procesy posvěcování, připisování umělecké nebo intelektuální prestiže a kanonizace

– sociologie intelektuálního života a intelektuální tvorby

– hodnocení a hodnotitelé

– bibliometrie a scientometrie /pouze diplomové práce

– významné postavy sociologie kultury.

Kulturní sociologie /pouze diplomové práce

Analýzy sociálních a politických jevů z hlediska kulturní sociologie (Jeffrey Alexander).

– kulturní sociologie občanské sféry, societalizace sociálních a politických problémů

– kulturní kódy a performance v sociálním a politickém životě

– kulturní traumata

– umění a literatura z hlediska kulturní sociologie.

 

Závěrečné práce

 

Úvod > doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.