Státnice

Organizaci SZZk na katedře má na starosti Anna Vostruhova.

Státní závěrečné zkoušky, ať už bakalářské či magisterské, mají dvě části: obhajobu závěrečné práce a ústní zkoušku. Obhajoba zpravidla probíhá několik dní před ústní zkouškou a je klasifikována zvlášť. Ústní zkoušky se skládají ze tří tematických okruhů určených dle studijního programu. Ústní zkouška se klasifikuje jedinou známkou, a to stejně jako u obhajoby známkami výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl. Na základě hodnocení dílčích částí je komisí stanoveno výsledné hodnocení celé SZZk. V případě, že student obhájí práci, ale nesloží některý z okruhů ústní zkoušky, opakuje pouze ústní zkoušku, a to v celém rozsahu. SZZk lze opakovat nejvýše dvakrát, třetí opakování je možné pouze po schválení příslušné žádosti děkanem.BZK a SZZK se konají ve třech obdobích (rámcově):

  • poslední dva týdny v květnu a první týden v červnu,
  • poslední dva až tři týdny v září,
  • poslední týden v lednu a první dva týdny v únoru.

Katedra zveřejňuje přesný termín obhajob i ústních zkoušek v dostatečném předstihu na svém webu, včetně termínů pro odevzdání závěrečných prací (zpravidla zhruba měsíc před obhajobou).

Přihlášení k SZZk probíhá přes SIS. Fakulta připravila pro studenty přehledný manuál přihlášení k SZZk i k vkládání závěrečných prací do SISu.

Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice