Učitelství pro SŠ

Kurz Učitelství pro střední školy je na katedře sociologie v současnosti realizován pro absolventy navazujícího magisterského studia oboru sociologie na FF UK ve spolupráci s katedrou psychologie a katedrou pedagogiky jako Kurz celoživotního vzdělávání (zkr. kurz CŽV), akreditovaný MŠMT. Další informace k realizaci kurzu jsou na příslušné části fakultního webu a na webu katedry psychologie.

Kurz se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou a oborově didaktickou přípravu absolventů se zájmem o pedagogickou praxi na středním stupni, případně na přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia.

Kurz je realizován v rozsahu 250 vyučovacích hodin a individuálních konzultací, samostatného studia a praxí v celkovém rozsahu 4 semestrů. Kurz začíná obvykle v zimním semestru, přičemž se předpokládá ukončení kursu v následujícím akademickém roce. Kurz se skládá z následujících základních částí

– Pedagogika pro učitele (zajišťuje katedra pedagogiky)

– Psychologie pro učitele (zajišťuje katedra psychologie)

– Oborová didaktika a oborová pedagogická praxe (zajišťuje katedra sociologie)

– Kazuistický seminář a rámcové vzdělávací programy (zajišťuje katedra psychologie).

 

Garantem didaktiky oboru, oborové pedagogické praxe a kontaktní osobou na katedře sociologie je Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Předměty spadající do kurzu lze absolvovat již během navazujícího magisterského studia a pak si je nechat v rámci plnění kurzu zpětně uznat, v takovém případě nechť zájemci zkontaktují kontaktní osobu.

Absolvent kurzu je vybaven základními vědomostmi a dovednostmi v oblastech:

– oborové odborné kompetence (získané v předchozím oborovém studiu),

– pedagogicko psychologické kompetence včetně příslušné sociálně-profesní kompetence,

– oborově didaktické a metodické kompetence.

 

Úspěšný absolvent získá jako doklad o absolvování „Osvědčení učitelské způsobilosti“, které vydává FF UK v souladu s příslušnou akreditací MŠMT. Je plnohodnotným vysokoškolským dokladem pro učitelské působení na středních školách.
Základní cena vzdělávacího programu je 15.000 Kč (neuplatněno DPH – kurz je akreditován), cena může být snížena na základě doložené žádosti frekventanta, a jsou-li uznány některé relevantní atestace z předchozího magisterského studia (viz výše). Kurz lze hradit z prostředků systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Přihláška do kurzu je ke stažení zde. Zájemci nechť ji prosím zašlou na adresu: Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1, k rukám paní Inky Dvořákové nebo na faxové číslo 221 619 678, event. e-mailem na inka.dvorakova[at]ff.cuni.cz. Zájemci o kurs z katedry sociologie by o tomto svém záměru měly spravit také kontaktní osobu na katedře sociologie.

Úvod > Rozvrh a předměty > Učitelství pro SŠ