Přijímací řízení

Přijímací zkouška do doktorského studia je otevřena absolventům magisterského studia sociologie a příbuzných oborů (ekonomie, psychologie, sociální práce, mediální studia apod.).
Uchazeč musí být schopen samostatné vědecké práce, musí prokázat odbornou vyhraněnost, dobrou znalost metodologie oboru a orientaci v odborné literatuře domácí i zahraniční. Vítána je rovněž publikační činnost.
Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém. Těžiště přijímací zkoušky spočívá v ověření odborných znalostí, připravenosti uchazeče k samostatné vědecké práci v oboru, a kvality a realizovatelnosti projektu disertační práce.
O projektu se vede odborná rozprava, v níž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických a metodologických základů oboru na úrovni magisterského stupně, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu disertační práce. Uchazeč musí u přijímací zkoušky prokázat rozvinuté logické a analytické schopnosti, schopnost tvořivého řešení problémů, porozumění sociální realitě (sociologické imaginace), schopnost interpretace textů a jejich kritické reflexe a schopnost samostatně koncipovat projekt badatelského výzkumu.
Dílčími kritérii hodnocení jsou tedy:

  1. Rozsah teoretických znalostí, orientace v soudobé sociologii.
  2. Orientace v metodologických problémech oboru.
  3. Heuristika, schopnost formulovat tvořivým způsobem vědecké problémy.
  4. Teoretické zakotvení a relevance projektu.
  5. Adekvátnost metodiky řešení projektu disertace.
  6. Očekávaný přínos projektu, originalita přístupu.

Zájemcům o doktorské studium na katedře sociologie se doporučuje konzultovat předem svůj projekt s potenciálním školitelem, případně s vedoucím oborové rady, jímž je v současné době doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.

Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2018/2019.

Katedra sociologie pořádá vždy v březnu až dubnu informační seminář k projektům uchazečů o doktorské studium na katedře sociologie FF UK. Termín podání přihlášky pro nadcházející akademický rok je 30.4.2018.

Další informace o pravidlech a o podávání přihlášek jsou na prijimacky.ff.cuni.cz.

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Přijímací řízení