Lidé

Interní vyučující

 

Prezenční konzultace Online konzultace
Betinec Martin, Mgr., Ph.D. martin.betinec@ff.cuni.cz Nejsou Po předchozí domluvě MS Teams
Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. Jiri.Burianek@ff.cuni.cz Čtvrtek 11-12
Dudová Radka, doc. Mgr., Ph.D. radka.dudova@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Út 10:00 – 12:00 https://cesnet.zoom.us/j/91652190949
Linek Lukáš, doc. PhDr., Ph.D. lukas.linek@soc.cas.cz Středa 9:00 – 9:50 míst. 121 Út 11:00 – 11:40 https://cuni-cz.zoom.us/j/96870492597
Lupač Petr, Mgr., Ph.D. Petr.Lupac@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě ve čtvrtek 12:30-13:30 Pá 9:00-11:00, jinak dle kalendáře  

Rezervační kalendář

https://cuni-cz.zoom.us/j/5370462246

Malvotová Pavla, Mgr. et Mgr. pavla.malvotova@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě https://cesnet.zoom.us/j/94463911981
Mudd Dana, Mgr., Ph.D. dana.mudd@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Pá 10:45-11:30 (po předchozí domluvě) https://cuni-cz.zoom.us/j/98166825103?pwd=OWpUYkU0blp2SmtqR1BtZHVOMWRLZz09
Podaná Zuzana, Mgr., Ph.D. zuzana.podana@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě https://cesnet.zoom.us/j/94784292562
Mgr. Poncarová Petra petra.poncarova@ff.cuni.cz Dle rezervačního kalendáře (v létě pouze úterky) Dle rezervačního kalendáře (v létě pouze úterky) Bude zasláno po předchozí domluvě
Richter Eva, Ph.D. eva.richter@ff.cuni.cz Nejsou Dle rezervačního kalendáře https://cesnet.zoom.us/j/92642168940
Rezervační kalendář: https://doodle.com/bp/462867465/konzultace
† Markéta Sedláčková
Sieber Martina, Ing., Ph.D. martina.sieber@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po 12:00 – 13:00 https://cuni-cz.zoom.us/j/99355885430
Skovajsa Marek, doc., Ph.D. marek.skovajsa@ff.cuni.cz
Po  domluvě: pond. 14:00 – 15:30 sudé týdny, CM212*
Po předchozí domluvě * Diplomanti a doktorandi si mohou domluvit prezenční konzultace i v jiných termínech.
Sládek Jan, Ph.D. jan.sladek@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě
Šafr Jiří, PhDr., Ph.D. Jiri.Safr@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě; míst. 121 a Út 17:20 uč. 1.09 (Celetná 13) Po předchozí domluvě
Šubrt Jiří, doc. PhDr., CSc. jiri.subrt@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě
Vinopal Jiří, PhDr., Ph.D. jiri.vinopal@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě https://cesnet.zoom.us/j/91545420172
Vlček Josef, doc. Ing., CSc. josef.vlcek@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Út 15:45-17:15 Bude zasláno po předchozí domluvě

Externí spolupracovníci a vyučující

Tomáš Diviák tomas.diviak@ff.cuni.cz
Martin Ďurďovič martin.durdovic[at]soc.cas.cz
Jana Duffková jana.duffkova@ff.cuni.cz
Dana Hamplová dana.hamplova@soc.cas.cz
Jan Klusáček jan.klusacek@soc.cas.cz
Jakub Mlynář jakub.mlynar@hevs.ch
Michal Peliš pelis.michal[at]gmail.com
Matouš Pilnáček matous.pilnacek[at]soc.cas.cz
Olga Plíčková olga@olgaplickova.cz
Petra Průšová petra.prusova[at]kantar.com
Richard Růžička ruzicka.richard@volny.cz
Šídlo Luděk, RNDr., Ph.D.  ludek.sidlo@natur.cuni.cz
Jakub Šiler Jakub.Siler[at]firma.seznam.cz
Renata Topinková renata.topinkova@soc.cas.cz
Tereza Vandrovcová tereza.vandrovcova@seznam.cz
Petr Vidomus vidomusp[at]seznam.cz
Anna Vostruhová anna.vostruhova@ff.cuni.cz
Iva Zvěřinová iva.zverinova@czp.cuni.cz

 

Doktorandi

 

Hana Bílková Disertace: Koncept ESG a jeho společenský dopad
Zaměření
Bakalářský titul v oboru sociologicko-ekonomická studia a magisterský titul v oboru sociologie získala na Katedře sociologie FF UK. Od roku 2022 je zde doktorandkou. Věnuje se oblasti ESG, kromě společenského dopadu také rizikům, které souvisí s implementací požadavků vycházejících z konceptu ESG a jejich řízení. Kromě toho se zajímá o socio-ekonomické hodnocení.
Petr Boháček Disertace:Threat Perception in Planetary Defense
  Jan Drahoňovský Disertace: Svět vězňů v kontextu každodennosti: kvalitativní terénní studie založená na fenomenologickém pojetí člověka
Zaměření
Doktorand s víceletou penitenciární praxí a zkušenostmi se vzděláváním dospělých usiluje o hlubší poznání sociálního mikrosvěta vězeňského prostředí, v němž sám působí jako odborný zaměstnanec. Jeho cílem je explanace sociálního života vězňů (instituce, zvyky, specifika sociální struktury) a vytvoření funkční teorie o subkultuře v mužských věznicích v současném tuzemském prostředí. Tento projekt vyvěrá z dlouhodobého zájmu doktoranda o tuto oblast a přímo staví na výsledcích explorativního výzkumu, který provedl v rámci své rigorózní práce (2015). Do budoucna usiluje o vydání monografie přibližující tematiku sociálního života odsouzených širší akademické veřejnosti, neboť v našich podmínkách je zatím citelný nedostatek podobně zaměřené literární produkce.DRAHOŇOVSKÝ, Jan. Vězení z perspektivy odsouzených. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2016, č. 3/2016, ISSN 1801-8211.
Jakub Janouš Disertace: Vliv antropomorfizované umělé inteligence ve formě inteligentních virtuálních asistentů na lidské vnímání
Kristýna Klouzalová Disertace: Jak zdravotní handicap ovlivňuje zájem lidí o politickou participaci?
Zaměření
Bakalářský a magisterský titul získala na Masarykové univerzitě v oborech evropská studia a politologie. Ačkoliv se v závěrečné práci věnovala strategické komunikaci a Evropské unii, ke konci studia uspořádala výstavu na téma Občanské participace osob se zdravotním postižením, kde byly prezentovány příběhy aktivních občanů se zdravotním postižením. Tématu se nyní v rámci dizertace věnuje hlouběji a zkoumá faktory a bariéry ovlivňující zájem o politickou participaci, a to i na nevolební úrovni.
Jan Klusáček Disertace: Formy rodiny a kvalita života
Martina Kolářová Veverková Disertace: Pracovat v pandemii – specifika práce v období pandemie Covid-19 a jejich důsledky z pohledu zaměstnanců v České republice
Hryhorii Maliukov Disertace: Konstrukce tíživé situace ukrajinských pracovních migrantů v ČR
Zaměření
Vystudoval sociologii na bakalářském stupni na FSS MU v Brně a magisterský stupeň ze sociologie získal na FF UK v Praze. Od roku 2021 je doktorandem na Katedře sociologie FF UK. Zaměřuje se na sociologickou teorii, zejména na tzv. interpretativní přístupy v sociologii (fenomenologická sociologie, sociální konstruktivismus, existencialistická sociologie) a jejich aplikace do empirické roviny, převážně s využitím kvalitativní metodologie a s odborným zaměřením na ni. Zajímá se implementaci počítačových programů pro kvalitativní analýzu (hlavně ATLAS. ti) do sociálněvědní analýzy. Také má zájem o sociologickou problematiku korupce, kolektivní pamětí, nacionalismu a identity. Ve své disertaci se soustřeďuje na konstrukci tíživé situace ukrajinských pracovních migrantů v ČR.
Barbora Nejedlá Disertace: Transformace systému paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory
Zaměření
Bakalářský titul jsem získala na Katedře sociologie FF UK a magisterské studium absolvovala na FHS UK obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních (program Sociální politika a sociální práce). V současné chvíli pracuji jako výzkumnice a analytička v organizaci Sue Ryder a jako koordinátorka a evaluátorka programu nadačního fondu Abakus Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Kromě paliativní péče se zaměřuji na metodu sledování společenského dopadu, teorii změny, evidence-based přístup a systémové myšlení.
  Martina Novopacká Disertace: Evaluace soudně uložených programů pro pachatele domácího násilí v českém prostředí
Zaměření
Vystudovala sociologii na FF UK a od roku 2017 je doktorandkou na Katedře sociologie. Pracuje jako výzkumný pracovník v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kde se zaměřuje mimo jiné na viktimizační výzkum, drogovou kriminalitu, hate crime a penologii. Zajímá se o využití nástrojů datové analýzy, vizualizace dat a programování v oblasti sociologie a kriminologie.
Ondřej Novotný Disertace: Mediální účinky na politické postoje
Zaměření
Bakalářský i magisterský titul získal na Katedře sociologie FF UK, kde je od roku 2022 doktorandem. Zabývá se především sociologií politiky a médií, přičemž momentálně se specializuje na výzkum účinků předvolebních televizních debat na voličské preference a politické postoje. Z metodologického hlediska se orientuje zejména na kvantitativní analýzu dat a pokročilé statistické metody. Na Katedře sociologie FF UK se podílí na výuce kurzů „Zpracování sociologických dat“ a „Seminář ke Statistice 2 v SPSS“ a taktéž se podílí i na realizaci dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení v rámci projektu „Dlouhodobý monitoring studentů a uchazečů o studium na MFF UK”.
Viktorie Paloušová Disertace: Možnosti evaluace NZDM
  Matouš Pilnáček Disertace: Struktura a obsah komunikace na zpravodajském serveru
Zaměření
Matouš Pilnáček vystudoval sociologii na FF UK. Pracuje jako výzkumný pracovník v Centru pro výzkum veřejného mínění, kde se zabývá mimo jiné validizací volebního modelu a pokročilými metodami statického testování škál. Zajímá se také o dynamiku veřejné internetové komunikace a hledání mechanismů její polarizace. V roce 2016/2017 se podílel na výuce předmětu Statistické prostředí R a Úvod do analytické soicologie.
Petra Poncarová Disertace: Menstruující těla v českém kontextu: dohled medicínského a společenského diskurzu
Kristýna Pospíšilová Disertace: Ekvivalence měření v čase, nevyřešené metodologické otázky
Zaměření
Magisterský titul získala v oboru sociologie na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2016. V současné době studuje doktorské studium sociologie tamtéž se zaměřením na ekvivalenci měření (srovnatelnost měření) v čase, mezi módy sběru dat či mezi alternativními verzemi výzkumného nástroje.Pracuje jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu Akademie věd a také působí jako odborná konzultantka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se problematice sociálních nerovností z intersekcionální perspektivy, fenoménu bezdětnosti a jednodětnosti v ČR a zkoumání struktur rodin Ukrajinců a Vietnamců žijících na území ČR.Specializuje se na kvantitativní analýzu dat a pokročilé statistické metody (např. strukturní modelování). Ovládá programy IBM SPSS, AMOS, Excel.
Markéta Spitzerová Disertace: Role školy a stylu utváření identit při formování postojů vůči etnickým menšinám

Zaměření
Bakalářský i magisterský titul z oboru sociologie jsem získala na Katedře sociologie FF UK. Nyní pracuji v Oddělení stratifikace Sociologického ústavu AV ČR, ale v oblasti vzdělávání mám pracovní zkušenosti i ze státní správy. Zajímám se o roli demokratického prostředí školy a způsobu utváření identity při formování sociálních postojů. Kromě sociologie vzdělávání se zaměřuji na občanskou participaci, kvantitativní výzkum a analýzu dat.
Nicol Staňková Disertace: Energetická demokracie a spravedlnost v české lokální energetice

Zaměření
Věnuje se environmentální sociologii s důrazem na energetiku; především tu nízkoemisní, lokální, komunální nebo komunitní. Zajímá se o veřejnou politiku, alternativní ekonomiky, rozvoj měst a participaci. Ve své disertační práci se zabývá komunitní energetikou v bytových domech. Podílí se na Proj-EKtu, který zkoumá projednávání sdílení energie v bytových domech a jeho důsledky.
Petr Sunega Disertace: Úloha mezigenerační solidarity a finančních transferů při pořízení vlastnického bydlení v ČR
Zaměření: web.
  Paulína Tabery Disertace: Role nejbližšího sociálního okolí ve formování veřejného mínění
Zaměření: web.
Aleš Vomáčka Disertace: Environmental Policy Attitudes Measurement
Anna Vostruhová Disertace: Způsoby práce s transcendencí v náboženských institucích
Úvod > Lidé