Odborná praxe

Konzultace a zápočty: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.

Odbornou praxi v minimálním rozsahu 40-80 hodin (dle studijního plánu – viz také níže) si zajišťuje každý student sám. Pokud se rozhodne absolvovat praxi jinde než na některém z níže uvedených pracovišť, je třeba to nejprve konzultovat. Absolvování odborné praxe student doloží stručným potvrzením o obsahu a rozsahu úkolů, které vykonával. Toto potvrzení, podepsané řídícím pracovníkem výzkumné organizace, samozřejmě musí obsahovat základní identifikační údaje studenta i organizace, v níž byla praxe vykonávána. Forma potvrzení je volná (tj. není žádný standardní formulář) – studenti mohou mít jak potvrzení, jež běžně využívá daná firma, nebo si text naformulovat sami.

UPOZORNĚNÍ: Odbornou praxi si je třeba obdobně jako ostatní předměty zapsat do SISu!

UPOZORNĚNÍ PRO MAGISTERSKÉ STUDENTY: V navazujícím magisterském studiu se od studentů očekává zapojení do odborných činností odpovídajících úrovni studia, tj. jako praxi NELZE uznat tazatelskou činnost, nahrávání nebo jednoduché kódování dat, jednoduchou rešerši literatury atd. Student je proto povinnen si v rámci domluvy praxe sám dojednat, aby participoval na uznatelných činnostech. V případě pochybností konzultujte prosím svoji zámýšlenou praxi s garantem předmětu.

Požadovaný rozsah odborné praxe podle studijních programů:

Bakaláři Sociologie: 40 hodin
Bakaláři Socioekonomická studia: –
Bakaláři Demografie se sociologií a sdružené studium (dvouobor): –
Navazující magistři: 80 hodin
Poznámka: Studenti, kteří nemají odbornou praxi povinnou, si ji mohou zapsat jako volitelný předmět.

Bez předchozí konzultace se můžete obracet se svým zájmem o odbornou praxi na tyto firmy:

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR

Sociologický ústav Akademie věd ČR je veřejnou výzkumnou institucí, která je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění.

Jilská 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 210 310 220 (sekretariát); 210 310 111 (provolba: možno nahradit tři jedničky číslem interní linky)
Poznámka: lze kontaktovat i přímo konkrétní oddělení SOÚ
Web: (www.soc.cas.cz)

CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění – pracoviště SOÚ AV ČR)

CVVM je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a hlavní náplní práce tohoto oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, jehož omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata.

Web: https://cvvm.soc.cas.cz/cz

CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (pracoviště UK)

Centrum disponuje bohatými zkušenostmi na poli výzkumu a univerzitního vzdělávání. Pracovníci centra jsou experty ve svých oborech a výsledky jejich vědecké práce jsou uplatňovány na národní i mezinárodní úrovni. Centrum se také aktivně podílí na univerzitní výuce a poradní a expertní činnosti.

J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6
Tel.: 220 199 479
Kontakt: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. (iva.zverinova@czp.cuni.cz)
Web: https://czp.cuni.cz/czp/index.php/cz

CVH MALACH (Centrum vizuální historie Malach – ÚFAL MFF UK)

Praxe v CVH Malach je vhodná zvláště pro zájemce o kvalitativní sociologickou metodologii, historickou sociologii, sociologii vzdělávání, popř. i „digital humanities“ a využití počítačových metod ke zpracování rozsáhlých korpusů kvalitativních sociálněvědních dat.

Malostranské náměstí 25, Praha 1
Kontakt: Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D. (mlynar@ufal.mff.cuni.cz, resp. malach@ufal.mff.cuni.cz)
Web: https://ufal.mff.cuni.cz/malach / https://ufal.mff.cuni.cz/malach/malach-centre-internship

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., je vědecko-výzkumná organizace působící v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Realizuje výzkum pro potřeby orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů i vlastní základní výzkum.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Kontakt: Mgr. Aleš Kroupa (e-mail: ales.kroupa@rilsa.cz, tel.: 211 152 751, web: https://www.rilsa.cz/pracovnik/mgr-ales-kroupa/)
Web: https://www.rilsa.cz/

KANTAR

Kantar CZ je agentura zaměřující se na kvantitativního i kvalitativní výzkum, především z oblasti marketingu, ale rovněž na výzkumy veřejného mínění jako je projekt Trendy Česka. Firma nabízí kromě příležitosti absolvovat odbornou praxi i stáže pro studenty a často také možnost zaměstnání při studiu.

Strossmayerovo náměstí 6, 170 00 Praha 7
Tel.: 225 300 249
Kontakt: Hana Umlaufová (Hana.Umlaufova@kantar.com)
Webová prezentace
Web: https://cz.kantar.com

BEHAVIO

Vyzkoušíte si teorii v praxi – od vymyšlení dotazníku, přes práci s panelem, repre vzorkem, až k analýze dat a reportu. Budeme rádi, když si otestujete hypotézy do bakalářky, nebo do diplomky, a nebo si zpracujete téma, třeba s nějakým mediálním přesahem. Neznamená to sběr na ulici, ale práci v teple kanclu. Platíme naším časem a konzultacemi.

DOX+, Poupětova 1339/3, 170 00 Praha 7
Tel.:777 831 537
Kontakt: Káťa Šustová – katerina.sustova@behaviolabs.com
Web: https://behaviolabs.com

NMS MARKET RESEARCH

Agentura NMS se zaměřuje na výzkum trhu za pomocí různých analýz, mystery shoppingu či výzkumu spokojenosti. Firma nabízí placené krátkodobé i dlouhodobé brigády a stáže (https://www.nms.cz/agentura-pro-vyzkum-trhu/pracovni-moznosti).

U Nikolajky 13/1070, 150 00  Praha 5
Tel.: 222 351 611
Web: www.nms.cz

IPSOS

IPSOS je výzkumnou agenturou zaměřující se na průzkum trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Agentura je součástí sítě Ipsos, která je největší nezávislá světová výzkumná sít v oblasti výzkumu trhu.

Slovanský dům, vchod E, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
Tel.: 226 513 111
E-mail: kariera@ipsos.cz
Web: www.ipsos.com/cs-cz; www.ipsos.cz/kariera/

PERFECT CROWD

Perfect Crowd se zaměřuje nejen na inovativní marketingový výzkum a poradenství, za pomoci jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu, ale třeba i na analýzy sociálních sítí, a poznatky z výzkumů aplikují např. na firemní PR strategie apod.

Jankovcova 24/18, 170 00 Praha 7
Tel.: 774 888 565
E-mail: info@perfectcrowd.com
Web: www.perfectcrowd.cz

PPM FACTUM RESEARCH

PPM Factum zpracovává marketingové výzkumy, průzkumy veřejného mínění, a to jak kvalitativními, tak i kvantitativními technikami. Poskytují poradenství ze součinnosti zkušených statistiků, sociologů, psychologů a marketérů, ale také studentů.

Office Park Nové Butovice/A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13
Tel.: 233 111 000
E-mail: info@ppmfactum.cz
Web: www.factum.cz

GFK CZECH

GfK (Growth from Knowledge) je mezinárodní společnost zaměřující se na řadu komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu, marketingových analýz, včetně konzultačního a poradenského servisu.

Kavčí Hory Office Park, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Tel.: 251 117 541
E-mail: incoma@gfk.com
Web: www.gfk.com/home

MEDIAN

Společnost MEDIAN je výzkumná agentura s dlouholetou tradicí v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění. Kromě mediálních projektů se věnují sociologickým výzkumům, spotřebitelským výzkumů a výzkumům značek.

Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
Tel.: 225 301 111
E-mail: personalni@median.cz
Web: www.median.eu/cs

Úvod > Rozvrh a předměty > Odborná praxe