Studijní plán

 

Individuální studijní plán a kreditní systém na katedře sociologie FF UK

V souladu s Opatřením děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK a akreditací doktorského studia se na katedře sociologie FF UK od akademického roku 2010/2011 doktorské studium realizuje prostřednictvím Individuálních studijních plánů (dále jako ISP). Studenti přijatí ke studiu od akademického roku 2017/2018 se řídí novým rámcovým studijním plánem (viz níže).

Rámcový studijní plán je struktura povinností obsažená v akreditaci doktorského studia na katedře. Jak již název napovídá, představuje rámec, v němž se student pohybuje při konstrukci svého individuálního studijního plánu. Určuje typy studijních a vědecko-výzkumných aktivit, příslušné kreditové zisky za splnění těchto aktivit, a povinná kreditová minima pro jednotlivé typy vědecko-výzkumných aktivit. Rámcový plán obsahuje obecnou část, zaměřenou na prohloubení obecných základů v oboru sociologie (cizí jazyk, filosofie, sociologická teorie a metodologie, oborový teoreticko-metodologický seminář) a specializovanou část, zaměřenou na vlastní vědeckou přípravu a řešení dílčích úkolů vědecké povahy v rámci postupu práce na projektu disertační práce.

Individuální studijní plán (ISP) je konkrétní individuální rozvrh studijních a badatelských aktivit studenta s rozlišením na roky studia. ISP si každý student prvního ročníku sestavuje na základě rámcového studijního plánu DS sociologie se svým školitelem, a předkládá jej oborové radě ke schválení. Nejzazším termínem odevzdání schváleného ISP na oddělení vědy je vždy konec října příslušného akademického roku. Tento termín je vždy uveden v harmonogramu příslušného akademického roku.

Doporučuje se tedy studentům při konstrukci vlastního ISP postupovat v těchto krocích:

  1. Rozvrhnout do prvních tří let studia povinnosti obecné části.
  2. Rozvrhnout doktorský seminář (v prezenčním studiu každý semestr jeden doktorský seminář, v kombinované formě do pěti let studia na základě poradě se školitelem).
  3. Zapsat do specializované části ISP do druhého ročníku Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce a do posledního ročníku Odevzdání disertační práce.
  4. Zapsat si do příslušného ročníku specializované části jednu oborovou zkoušku z předmětu užší vědecké specializace ve výši 6 kreditů.
  5. Rozvrhnout do jednotlivých ročníků celkem minimálně 70 kreditů vědeckovýzkumných aktivit na úrovni typů aktivit (grantové, publikační, atp.). Příslušné plánované kredity u věd-výz. aktivity by měly odpovídat plánovanému minimu v daném roce. Doporučené minimum je celkem 90 kreditů.
  6. Pokud si student do ISP vyplní méně než 90 kreditů za vědeckovýzkumné aktivity, doplní si z volitelné části max. 14 kreditů za pedagogickou činnost a/nebo přednášku domácího/zahraničního hosta tak, aby celkově dosáhl na minimum 180 kreditů.

U vědeckovýzkumných aktivit si do ISP studenti nezapisují konkrétní dílčí aktivity (např. studie v recenzovaném zahraničním periodiku), ale pouze názvy kategorií vědeckovýzkumných aktivit s minimálním očekávaným kreditovým ziskem (tedy např. publikační aktivity – 20 kreditů). Zvláštním případem jsou grantové aktivity, neboť student nemůže předem ovlivnit úspěch či neúspěch podaných grantových žádostí. Do ISP si proto student u grantových aktivit zapisuje minimum kreditů odpovídající neúspěšným grantovým projektům.

ISP i téma práce lze prostřednictvím odůvodněné žádosti děkanovi v průběhu studia modifikovat v rámci platných pravidel a omezení.

Nová akreditace doktorského studia (nástup AR 2017/2018)

Od akademického roku 2017/2018 studují nově přijatí studenti doktorského programu podle nově schválené akreditace, mají tedy i pozměněný rámcový studijní plán. I nadále platí, že si začátkem studia formulují vlastní individuální studijní plán, nově však na 4 roky (nikoliv na 3 jako doposud) a zohlední v něm studijní povinnosti rámcového studijního plánu.

Průběh studia a uznávání atestací v doktorském studiu na katedře sociologie FF UK

Doktorandi studující od ak. roku 2010/2011 včetně si jsou povinni na začátku každého akademického roku zapsat povinnosti dle svého ISP do fakultního informačního systému SIS. Na začátku každého semestru si studenti zapisují povinnosti pro tento semestr, v období elektronického zápisu na letní semestr daného akademického roku je systém vždy otevřen ke zpětným úpravám zápisu v zimním semestru. Přesný harmonogram zápisů do SIS je vždy stanoven v harmonogramu akademického roku fakulty. Celkový zisk kreditů za rok pak musí odpovídat uvedenému počtu (minima) kreditů uvedených u jednotlivých kategorií vědeckovýzkumných činností v ISP (tzn. pokud tedy má např. student v ISP na daný rok napsáno u publikačních aktivit dvacet kreditů a místo plánovaných dvou studií ve fakultním časopisu publikuje jednu studii v recenzovaném časopise, splnil tím pro tento rok povinnosti v této kategorii).Zpětně zapisovat povinnosti nelze, splněné povinnosti také nelze uznávat v jiném akademickém roce, než v jakém byly realizovány. Výjimku v podobě uznání atestace může stanovit vedoucí oborové rady na základě školitelem podepsané odůvodněné žádosti (např. u položky publikační aktivity z důvodu neočekávaného překročení hranic akademického roku o několik dní, nebo u grantových žádostí v případě neočekávaného posunutí vyhlášení výsledků, apod.).Průběh kontroly splněných povinností specifikuje opatření děkana č. 20/2010 v čl. 7. Kontrolou studia se v tomto textu myslí kontrola splněných povinností (např. vykonání zkoušky, publikace článku, účast na konferenci), ta je dvojího typu (body 4 a 6). V následujícím odstavci příslušné dva body č. 7 vzhledem k některým zaznamenaným obtížím s jejich interpretací parafrázujeme a rozvádíme.

V běžných a jednoznačných případech kontrola splněných povinností probíhá vždy v/do termínu stanoveným zkoušejícím nebo předsedou zkušební komise, a to na návrh školitele po dohodě se studentem. V nejednoznačných případech (zejména u vědeckovýzkumných aktivit) rozhoduje o udělení atestu a případném kreditovém ohodnocení předseda oborové rady, a to na návrh školitele. Pravidla pro udělení atestace jsou ve vybraných případech na katedře sociologie specifikována v Opatření oborové rady katedry sociologie ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu. Výsledek je ihned zapsán do výkazu studentovi a do protokolu zkoušejícím (zejména v prvním případě) nebo předsedou oborové rady (vždy ve druhém případě). Protokol se vyhotovuje ve dvou provedeních na předepsaném formuláři, kopie je ihned předána studentovi. Povinností zkoušejícího nebo předsedy zkušební komise je zajistit doručení originálu „protokolu do sedmi pracovních dnů od konání příslušné kontroly studia do úřední dokumentace studenta“. Zkoušející nebo předseda oborové rady dále bez většího prodlení zkontaktuje pověřenou osobu na katedře, která je povinna do sedmi dnů od konání kontroly splněných povinností zapsat tento výsledek do SIS. Osobou pověřenou zapisováním výsledků kontroly splněných povinností v DS je na katedře sociologie pouze paní Ing. Kuchařová.Zápis do dalšího ročníku studia je u studentů v kreditovém systému DS podmíněn ziskem dostatečného počtu kreditů a schválením ročního Hodnocení doktorského studia oborovou radou. Náležitosti jednoznačně stanovuje Opatření děkana v čl. 2, oddíl 3, a v čl. 7, oddíl 1 a 2.

Na konci druhého ročníku doktorského studia je student povinen odevzdat rozpracované teze disertační práce. Akreditace doktorského studia na katedře sociologie FF UK specifikuje tuto povinnost následovně:
Rozpracované teze disertační práce mají ukázat, že student již splnil převážnou část úkolů na přípravě disertační práce. Tato studijní povinnost studenta v doktorském studiu představuje zásadní nástroj kontroly úspěšnosti práce studenta na zvoleném disertačním tématu dle stanoveného harmonogramu příprav disertace. Smyslem je ověřit, zda student bude schopen v dalším studiu úspěšně pokračovat v práci na tématu své disertace. Forma odevzdané práce může být strukturovaná do jednotlivých bodů anebo mohou být teze rozpracovány ve formě souvislého textu (bude záležet na dohodě školitele a studenta). Obsah bude zahrnovat: tematické vymezení, hlavní otázky, pojmy, strukturu, metody, prameny, používanou domácí a zahraniční odbornou literaturu, hypotézy, předpokládané/očekávané závěry, zdůvodnění jejich významu, event. jiné další potřebné údaje, resp. přílohy a časový harmonogram dalšího postupu. Rozsah rozpracování bude cca 7-15 normostran.

POZOR! – Vypracovaný text v rámci této studijní aktivity není totožný s tezemi doktorské práce, které student odevzdává s přihláškou k obhajobě disertační práce na konci doktorského studia (i když se část obsahu samozřejmě překrývá).