Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážená studentko, vážený studente,

Naše jména jsou Tereza Gardianová a Aneta Šmejcová a předem Vám děkujeme za Vaši ochotu a za čas, který tomuto dotazování věnujete. Tento dokument Vás seznamuje s informacemi a Vašimi právy o zpracování osobních údajů, které poskytnete v rámci tohoto dotazníku. Chtěly bychom Vás ujistit, že všechny Vámi poskytnuté informace budou sloužit pouze pro výzkumné účely a budou zpracovány anonymně. Odpovědi na otázky jsou zpracovávány hromadně, tzn. bez jakéhokoliv vztahu k identitě jednotlivých dotázaných osob.

 Vyplněním a odesláním údajů potvrzujete, že jste byl/a informován/a o zpracování osobních údajů a o svých právech. Vaše osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, zahrnující jméno, příjmení a podpis budou uchovávány odděleně od ostatních informací a slouží pouze k potvrzení Vašeho souhlasu s níže uvedenými způsoby zpracování údajů, které mi poskytnete v rámci dotazování.

Správce osobních údajů

Správci osobních údajů jsou Aneta Šmejcová a Tereza Gardianová (dále jen „správce“).

K poskytnutým osobním údajům mají přístup správci a správce dotazníkové služby zajišťované Univerzitou Karlovou, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude zpracovávat osobní údaj, e-mailovou adresu, a osobní údaje v rozsahu poskytnutém vyplněním dotazníku pro absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním údajů udělujete souhlas:

  • s tím, abychom zpracovávaly a uchovávaly Vaše osobní údaje zaznamenané v odpovědích v dotazníku i sociodemografické údaje a také zvláštní kategorie osobních údajů týkající se politických preferencí či náboženské víry. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vědeckého výzkumu a zpracování a obhajoby závěrečných prací Osamělost a sociální izolace vysokoškolských studentů v době pandemie COVID-19 a Faktory související s osamělostí vysokoškolských studentů, které zpracováváme na Katedře sociologie, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zpracování dat probíhá hromadně a bez vazby na osobní identitu a e-mailovou adresu jednotlivých respondentů.
  • se zveřejněním anonymizovaných výsledků tohoto výzkumu. Anonymizované výsledky výzkumu použité v závěrečné práci budou zveřejněny v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. Povinnost zveřejnění práce v Repozitáři závěrečných prací UK je dána zákonem.
  • s použitím Vámi poskytnuté e-mailové adresy za účelem oslovení s nabídkou účasti v další fázi výzkumu, tj. individuálního rozhovoru.

Právním základem pro zpracování vyplněním dotazníku poskytnutých osobních údajů je souhlas subjektu údajů. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba zpracovávání osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Správce bude vyplněním dotazníku poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu jednoho roku. Následně bude dotazníky zpracovávat jen v anonymizované podobě.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adrese tgardianova@seznam.cz nebo anettsmejcova@gmail.com, a to aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Dále jste oprávněn/a požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. Všechny žádosti můžete uplatňovat e-mailem na adrese tgardianova@seznam.cz nebo anettsmejcova@gmail.com. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů

Správce je oprávněn předat poskytnuté osobní údaje výhradně v anonymizované podobě pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy v souvislosti s další vědeckou či výzkumnou činností.

Práva související s ochranou osobních údajů

Subjekt údajů má zejména právo:

  • požádat o přístup ke svým osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
  • požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domnívá, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
  • vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů,
  • požádat, aby nebyly jeho osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost vznesených námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
  • požádat o umožnění přenesení osobních údajů jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Svá práva vůči správci může subjekt údajů uplatnit e-mailem na adresu tgardianova@seznam.cz nebo anettsmejcova@gmail.com.

Podrobnosti k uplatnění práv a další práva subjektu údajů jsou uvedeny v GDPR.

Vyplněním a odesláním údajů stvrzujete, že jste seznámen/-a se svými výše uvedenými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod > Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů