Předměty, zápis, atestace a dalšíCo a jak na katedře?

Předměty a jejich zápis

předměty společný základ (pouze Bc): filosofie, jazyk (B2), akademické čtení, od roku 2019 také proseminář akademické práce
povinné (PP): dle plánu a specializace
povinně volitelné (PVP):

Bc: 2 kredity za tělocvik a dále dle specializace: 20 kreditů za výběrové přednášky ve specializaci Sociologie a 3 kredity za výběrové přednášky ve specializaci So-Ek

nMgr: PVP1 = výběrové přednášky, PVP2 = Specializační předměty

Informace o Specializačních skupinách předmětů: https://ksoc.ff.cuni.cz/studium/

volitelné (VP): jakýkoliv na UK; PVP nad rámec povinnosti
přednášky a semináře rozsah předmětů udáván např. jako 2/2 znamená, že je předmět vyučován jako 2 hodiny přednášky a 2 hodiny semináře

  • 1 vyučovací „hodina“ = 45 minut
  • obvykle v praxi přednášky a semináře příliš nerozlišujeme
plán a zápis předmětů Předměty jsou rozepsány v ročnících, kdy je doporučeno si je zapsat a absolvovat.
Návaznosti předmětů mohou být upraveny tzv. „prerekvizitami“, což znamená, že dokud nesplníte předmět A, který je prerekvizitou předmětu B, nezískáte kredity či atestaci z předmětu B. Takové předměty je tedy třeba plnit ve stanoveném pořadí.
Současný zápis (korekvitizity): některé předměty je nutné zapsat společně. Například k Úvodu do sociologie je nutné si zapsat i Seminář k úvodu do sociologie. Korekvizity nelze studovat jinak než společně.
Předměty zapisujete v SIS v „Zápisu dle studijního plánu“.
zápis v SIS Zapisujete vždy pod správným kódem dle vašeho plánu. Kontrolujte si to, neboť i stejný předmět zapsaný pod špatným kódem se vám nezapočítá jako splněná studijní povinnost dle plánu.
kódy předmětů:

  • ASG1xxxxx: Bc Sociologie a Demografie se sociologií (SOC a DEM)
  • ASG5xxxxx: nMgr Sociologie
  • ASGVxxxxx: povinně-volitelné předměty (PVP)
Zapsané PP se ve vašem přehledu zobrazují zeleně, PVP oranžově, VP černě. Pokud máte předmět, který máte povinný, zobrazený černě, je něco špatně.
postup zápisu viz manualy.ff.cuni.cz === Student === Zápis předmětů a rozvrhu

 Atestace

zkoušky zkoušky jsou většinou ústní a je nutné se na vyučujícím vypsané termíny přihlásit v SIS;
plnění možné i následující akademický rok

  • lze podat žádost o prodloužení této lhůty, příp. podat žádost o opakovaný zápis (opakovaný zápis znamená povinnost předmět znovu „odchodit“)
  • Příklad: zapíšete-li si v ZS 2. ročníku Obecnou sociologii 1, můžete se na zkoušku z ní zapsat až v LS 3. ročníku. Jelikož je ale zrovna OS 1 prerekvizitou OS 2 (viz výše), komplikoval by se Vám tím zisk kreditů. Takže odklady se nemusí vyplatit 😉
3 pokusy: při nesplnění 3. pokusu následuje ukončení studia, příp. žádost o opakovaný zápis, které se ale vyhovuje jen v případě závažných důvodů (doporučujeme proto nepodcenit maximum tří pokusů)
 Neplýtvejte svým časem a časem vyučujících a choďte na zkoušky připraveni! Prokazujte prosím vyučujícím respekt i tím, že přijdete připraveni.
zápočty zápočet musíte splnit v akademickém roce, kdy jste si daný předmět zapsali.

  • lze podat žádost o prodloužení této lhůty, příp. podat žádost o opakovaný zápis (opakovaný zápis znamená povinnost předmět znovu „odchodit“)
Žádost o opakovaný zápis předmětu

  • podáváte, pokud jste zápočet či zkoušku neudělali. Předmět opakujete celý včetně docházky a dalších požadavků dle sylabu.
Žádost o posun plnění předmětu

  • podáváte, pokud jste zápočet či zkoušku nesplnili včas.
Obě žádosti podáváte na Studijní oddělení.
POZOR!: tyto podmínky se vztahují POUZE na SOC a SOEK, nikoliv na DEM

DEM jsou kmenově studenti PřF, tedy se vždy řídí předpisy „jejich“ fakulty → musí zkoušku složit v daném AR, neučiní-li tak, mají možnost opakovaného zápisu předmětu

Postup do dalšího ročníku (plány od AR 17/18)

do 2. ročníku je potřeba mít celkem 50 kreditů
do 3. ročníku je potřeba mít celkem 90 kreditů (tj. kumulativně za 1. i 2. ročník)
do 4. ročníku je potřeba mít celkem 120 kreditů
do 5. ročníku je potřeba mít celkem 150 kreditů
do 6. ročníku je potřeba mít celkem 180 kreditů
celkem za studium je třeba 180 kreditů
pokud si v 1. ročníku zapíšete předměty za více jak 75 kreditů, musíte splnit nejméně 60!
! Maximum uznatelných kreditů za volitelné předměty je 20 % ze všech kreditů v daném ročníku. Pokud si tedy zapíšete předměty za celkem 50 kreditů, ale 15 z nich (tj. 30 %) je za volitelné předměty, do konečného součtu Vám bude počítáno jen 12 či 13 z nich (dle zaokrouhlení), celkově tedy jen 47 či 48 kreditů.

Úvod > Rozvrh a předměty > Předměty, zápis, atestace a další