Proj-EKt: Projednávání komunitní energetiky v bytových domech

Projekt je realizován ve spolupráci Katedry sociologie FF UK a STEM – Ústav empirických výzkumů.
Financováno: Technologická agentura ČR, program SIGMA, č. TQ01000205
Doba trvání: 9/2023 – 9/2026

V ČR vstupuje v lednu 2023 v platnost legislativa upravující možnosti výroby a sdílení energie z vlastního zdroje v bytových domech (ve Společenství vlastníků jednotek – SVJ i v bytových družstvech – BD). Umožní obyvatelům bytových domů produkovat vlastní energii z OZE, mezi sebou ji sdílet, její přebytky ukládat či dodávat do veřejné sítě a vstupovat na energetický trh jako právně upravené subjekty. Od roku 2023 lze tedy očekávat vznik těchto nových projektů spadajících pod v ČR dosud nepříliš rozvinutou komunitní energetiku. Každá nově vznikající komunita bude v existujícím právním rámci muset řešit své základní parametry, tj. provozní model a velikost systému, správce, rozdělení vyrobené energie mezi členy, financování a rozdělení nákladů i příp. výnosů. Ustavení nové energetické komunity přímo závisí na schopnosti daného SVJ/BD tyto parametry efektivně projednat a nastavit. Dalším možným úskalím pak bude i udržitelnost fungování jednou nastaveného provozního modelu. V obou fázích vzniku a běhu energetické komunity proto určující roli sehrají postoje jednotlivých (spolu)vlastníků, jejich porozumění problematice, jejich představy o spravedlnosti přerozdělení nákladů a přínosů projektu a schopnost SVJ/BD ustavení a běh komunity projednávat a nacházet shodu. Tuto schopnost může zásadně posílit aplikace ozkoušeného modelu projednávání neboli deliberace. Deliberace explicitně směřuje k respektujícímu zvažování (proti)argumentů a nalézání shody. Využití deliberativních nástrojů k posílení zapojení občanů do rozhodování je rovněž zakotveno ve Strategickém rámci ČR 2030. Neexistují nicméně žádné poznatky o efektu a případném přínosu deliberativních nástrojů a procesů v komunitní energetice v českém kontextu, který může být oproti zahraničnímu specifický a poznatky ze zahraničí tedy částečně či úplně nepřenositelné.

Výzkumným cílem projektu je (a) zjistit vliv deliberativních procesů na postoje vlastníků ke sdílení energie v bytových domech a (b) identifikovat klíčové kvalitativní parametry deliberativních procesů, které zvyšují pravděpodobnost dosažení shody mezi účastníky. Projekt se zaměří na projednávání základních parametrů energetické komunity (provozní model, rozdělení vyrobené energie, financování, rozdělení nákladů a výnosů) a postoje k nim, na problémy procesu ustavování komunity a vzájemnou důvěru. Aplikovaným cílem je v návaznosti na výzkumné cíle formulovat zásady dobré praxe deliberativních procesů v SVJ a BD zvažujících založení či zakládajících energetické komunity a vytvořit metodiku a podpůrné nástroje, které SVJ/BD umožní provádět deliberaci bez asistence a s co nejmenšími náklady.

Tým

Eva Richter Jaromír Mazák Martin Philipp Nicol Staňková Aleš Vomáčka
hlavní řešitelka, FF UK STEM STEM doktorandka, FF UK doktorand, FF UK

 

Aktuality

Úvod > Proj-EKt: Projednávání komunitní energetiky v bytových domech