Proj-EKt: Projednávání komunitní energetiky v bytových domech

Projekt je realizován ve spolupráci Katedry sociologie FF UK a STEM – Ústav empirických výzkumů.
Spolufinancováno: Technologická agentura ČR, program SIGMA, č. TQ01000205
Doba trvání: 9/2023 – 9/2026

 

Popis projektu a jeho cílů

V ČR vstupuje v lednu 2023 v platnost legislativa upravující možnosti výroby a sdílení energie z vlastního zdroje v bytových domech (ve Společenství vlastníků jednotek – SVJ i v bytových družstvech – BD). Umožní obyvatelům bytových domů produkovat vlastní energii z OZE, mezi sebou ji sdílet, její přebytky ukládat či dodávat do veřejné sítě a vstupovat na energetický trh jako právně upravené subjekty. Od roku 2023 lze tedy očekávat vznik těchto nových projektů spadajících pod v ČR dosud nepříliš rozvinutou komunitní energetiku. Každá nově vznikající komunita bude v existujícím právním rámci muset řešit své základní parametry, tj. provozní model a velikost systému, správce, rozdělení vyrobené energie mezi členy, financování a rozdělení nákladů i příp. výnosů. Ustavení nové energetické komunity přímo závisí na schopnosti daného SVJ/BD tyto parametry efektivně projednat a nastavit. Dalším možným úskalím pak bude i udržitelnost fungování jednou nastaveného provozního modelu. V obou fázích vzniku a běhu energetické komunity proto určující roli sehrají postoje jednotlivých (spolu)vlastníků, jejich porozumění problematice, jejich představy o spravedlnosti přerozdělení nákladů a přínosů projektu a schopnost SVJ/BD ustavení a běh komunity projednávat a nacházet shodu. Tuto schopnost může zásadně posílit aplikace ozkoušeného modelu projednávání neboli deliberace. Deliberace explicitně směřuje k respektujícímu zvažování (proti)argumentů a nalézání shody. Využití deliberativních nástrojů k posílení zapojení občanů do rozhodování je rovněž zakotveno ve Strategickém rámci ČR 2030. Neexistují nicméně žádné poznatky o efektu a případném přínosu deliberativních nástrojů a procesů v komunitní energetice v českém kontextu, který může být oproti zahraničnímu specifický a poznatky ze zahraničí tedy částečně či úplně nepřenositelné.

Výzkumným cílem projektu je (a) zjistit vliv deliberativních procesů na postoje vlastníků ke sdílení energie v bytových domech a (b) identifikovat klíčové kvalitativní parametry deliberativních procesů, které zvyšují pravděpodobnost dosažení shody mezi účastníky. Projekt se zaměří na projednávání základních parametrů energetické komunity (provozní model, rozdělení vyrobené energie, financování, rozdělení nákladů a výnosů) a postoje k nim, na problémy procesu ustavování komunity a vzájemnou důvěru. Aplikovaným cílem je v návaznosti na výzkumné cíle formulovat zásady dobré praxe deliberativních procesů v SVJ a BD zvažujících založení či zakládajících energetické komunity a vytvořit metodiku a podpůrné nástroje, které SVJ/BD umožní provádět deliberaci bez asistence a s co nejmenšími náklady.

Právě hledáme SVJ a BD, která by se zapojila do projektu.

Informace k zapojení ve výzkumu - výhody a přínosy a co zapojení obnáší

VE ZKRATCE:
1. Čeho se výzkum týká?
Projednávání možnosti instalovat na střechu bytového domu fotovoltaické panely a vyrobenou energii sdílet mezi byty.

2. Kdo výzkum realizuje?
Univerzita Karlova a nezávislý ústav STEM za finanční podpory Technologické agentury ČR.

3. Co konkrétně zapojení do výzkumu obnáší?
Vyplnění dotazníku členy SVJ / BD a svolání schůze členů, kde by se diskutovalo téma sdílení energie.

4. Co z toho bude Vaše SVJ / BD mít?
Zapojení do výzkumu představuje možnost prodiskutovat dané téma za naší asistence (metodika, informační podklady) a zorientovat se v něm. kromě toho nabízíme také zajímavou finanční kompenzaci.

5. Jaký je časový harmonogram zapojení do výzkumu?
Výzkum se bude realizovat na jaře 2024, nyní zjišťujeme předběžný zájem o zapojení.

Pokud Vás nabídka rámcově zaujala, níže se dozvíte více informací k jednotlivým pěti bodům. Na konci dokumentu Vám pak nabídneme možnost vyjádřit předběžný, nezávazný zájem o účast ve výzkumu.

1) Čeho se výzkum týká
V souvislosti s přijetím novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou č. 404/2022 Sb. je nyní pro bytové domy jednodušší a výhodnější instalovat fotovoltaické panely. Očekává se velký zájem bytových domů o tuto příležitost energetické úspory. Zároveň ale mezi lidmi existují různé nejistoty a obavy, a to jak technického rázu, tak obavy z koordinace a domluvy mezi často velkým množstvím majitelů / družstevníků v rámci bytového domu. Čílem výzkumu je vytvořit a otestovat metodiku, která obyvatelům bytových domů usnadní jejich rozhodování. Metodika jim konkrétně pomůže dobře strukturovat všechny otázky, na které je potřeba v rámci SVJ nebo BD nalézt společné odpovědi. Dále jim poskytne základní právní a technologický rámec pro jejich rozhodování a odkazy na podrobnější materiály. Metodika by tedy měla pomoct na cestě k efektivnímu rozhodnutí o tom, jestli dané SVJ nebo BD chce projekt sdílení energie realizovat, nebo nikoliv. Čílem není nikoho o ničem přesvědčovat, ale zjednodušit diskusi mezi členy SVJ a BD, aby se dokázali informovaně rozhodnout.

2) Kdo výzkum realizuje?
Výzkum je realizován v partnerství Univerzity Karlovy (web projektu ZDE) a nezávislého analytického ústavu STEM. Svůj záměr pracovat s výsledky výzkumu za cílem rozvoje komunitní energetiky v ČR vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí České republiky, které je aplikačním garantem výzkumu. Výzkum je z větší části financován Technologickou agenturou České republiky (web o podpoře projektu ZDE) a doplňkově vlastními zdroji výzkumných partnerů.

3) Co konkrétně zapojení do výzkumu obnáší?
Zapojená SVJ / BD se v rámci výzkumu zúčastní tří aktivit. První aktivitu představuje vyplnění krátkého dotazníku v elektronické podobě (max 20 minut vyplňování) členy SVJ, resp. BD. Následuje druhá aktivita, kdy bude potřeba, aby SVJ / BD svolalo schůzi k tématu sdílení energie (cca 2 hodiny). Před konáním schůze Vám poskytneme informační materiály pro všechny členy SVJ / BD a body programu, které doporučujeme během schůze sledovat a postupně vyřešit. Na této schůzi budou přítomni pozorovatelé z našeho výzkumného týmu, ale do schůze samotné nebudou zasahovat, ta bude ve Vaší kompetenci. Poslední, třetí aktivitou bude další dotazníkové šetření pro členy SVJ / BD (opět maximální délka dotazníku 20 minut). Tím Vaše zapojení do výzkumu končí. Všechna zapojená SVJ / BD projdou aktivitami jedna a tři (dotazníky), jen náhodně vylosovaná část projde i aktivitou číslo dva (speciální schůze). Všechna zapojená SVJ a BD ale musí projevit ochotu zapojit se do všech tří aktivit, aby se mohla výzkumu účastnit.

4) Co z toho bude Vaše SVJ / BD mít?
Hlavním benefitem pro Vaše SVJ a BD by měla být metodická podpora pro diskusi o tom, zda chcete sdílení energie z fotovoltaických panelů na Vašem bytovém domě realizovat, nebo nikoliv. Dostanete přehledné materiály a průvodce diskusí, kterou může být vhodné ve Vašem SVJ / BD vést, abyste zvýšili pravděpodobnost, že provedete nejlepší možné rozhodnutí a zároveň nedojde ke zbytečným konfliktům nebo nedorozuměním.
Kromě toho Vám nebo jinému pověřenému členovi výboru SVJ, resp. představenstva BD vyplatíme kompenzaci Vašich nákladů s rozesíláním elektronických dotazníků a s organizací schůze. Čelková výše této finanční kompenzace bude 15 000 až 20 000 Kč, pokud Vaše SVJ / BD bude mezi vylosovanými k realizaci speciální schůze (druhá aktivita výše v bodě 3), a 10 000 až 15 000 Kč, pokud u Vás budou realizována pouze dotazníková šetření. Přesná částka bude závislá na návratnosti dotazníkového šetření (bude maximální, pokud dotazník v obou vlnách vyplní alespoň 80 % členů SVJ / BD). Pokud nám navíc dokážete pro účely speciální schůze poskytnout ve Vašem SVJ / BD prostory, můžeme ve prospěch SVJ / BD vyplatit nájemné 10 000 Kč za tyto prostory na dobu konání schůze, což může zvýšit motivaci členů SVJ / BD k účasti.

5) Jaký je časový harmonogram zapojení do výzkumu?
Harmonogram zatím není definitivní, ale předběžný časový harmonogram je následující:

  • leden/únor 2024: výběr SVJ a BD pro účast ve výzkumu na základě předběžného zájmu, potvrzení ochoty SVJ / BD k účasti
  • únor/březen 2024: Rozlosování zúčastněných SVJ a BD (část bude realizovat jen dotazníky, část také speciální schůzi), domluva termínu a prostor, administrativní záležitosti
  • březen/duben 2024: První dotazník
  • duben až červen 2024: Realizace členských schůzí
  • duben až červen 2024: Druhy dotazník

Pokud máte předběžný, nezávazný zájem se výzkumu účastnit, vyplňte prosím formulář na TOMTO ODKAZU.

Přibližně v lednu nebo únoru 2024 Vás pak budeme kontaktovat, doplníme další informace a zodpovíme případné dotazy. Pokud máte nějaké dotazy již nyní, můžete kontaktovat Jaromíra Mazáka (e-mailová adresa níže).
V případě zájmu Vám také můžeme doporučit naši nedávno publikovanou studii postojů vlastníků bytů v bytových domech ke sdílení energie: zde.

Děkujeme za Váš čas.

Tým

Eva Richter Jaromír Mazák Martin Philipp Nicol Staňková Aleš Vomáčka Andrea Platinská
hlavní řešitelka, FF UK

eva.richter@ff.cuni.cz

STEM

jaromir.mazak@stem.cz

STEM doktorandka, FF UK doktorand, FF UK stipendistka, FF UK

 

Aktuality

Úvod > Proj-EKt: Projednávání komunitní energetiky v bytových domech