Doktorandi

  Tomáš Diviák Disertace: Criminal networks
Je členem katedry: web.
  Jan Drahoňovský Disertace: Svět vězňů v kontextu každodennosti: kvalitativní terénní studie založená na fenomenologickém pojetí člověka
Zaměření
Doktorand s víceletou penitenciární praxí a zkušenostmi se vzděláváním dospělých usiluje o hlubší poznání sociálního mikrosvěta vězeňského prostředí, v němž sám působí jako odborný zaměstnanec. Jeho cílem je explanace sociálního života vězňů (instituce, zvyky, specifika sociální struktury) a vytvoření funkční teorie o subkultuře v mužských věznicích v současném tuzemském prostředí. Tento projekt vyvěrá z dlouhodobého zájmu doktoranda o tuto oblast a přímo staví na výsledcích explorativního výzkumu, který provedl v rámci své rigorózní práce (2015). Do budoucna usiluje o vydání monografie přibližující tematiku sociálního života odsouzených širší akademické veřejnosti, neboť v našich podmínkách je zatím citelný nedostatek podobně zaměřené literární produkce.DRAHOŇOVSKÝ, Jan. Vězení z perspektivy odsouzených. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2016, č. 3/2016, ISSN 1801-8211.
Radka Hanzlová Disertace: Ekvivalence měření subjektivního blahobytu a škály deprese
Zaměření
Radka Hanzlová získala magisterský titul v oboru Sociologie na FF UK v Praze. V současné době studuje 1. ročník doktorského studia tamtéž se zaměřením na ekvivalenci, tj. srovnatelnost, měření a zároveň pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Věnuje se problematice dotazníkových šetření, řešení metodologických otázek a problémů. Dále se zajímá o téma plýtvání potravinami, měření blahobytu a sociologie sportu.
  Veronika Hásová Disertace: Komunita a (ne)individualizovaný jedinec. Případ fanouškovství
Zaměření
Studuji doktorský program oboru sociologie na FF UK, bakalářský a magisterský titul jsem získala na ZČU v Plzni. V současnosti pracuji jako tajemnice, odborná asistentka a finanční manažerka projektů právě na katedře sociologie v Plzni. Mou náplní práce tak mimo zajištění chodu katedry je i výuka studentů nebo participace na realizovaných výzkumech.Ve svých vlastních výzkumech využívám kvantitativní i kvalitativní metody ke zkoumání témat spojených s náboženstvím a možností revitalizace komunit. O tato témata se zabývám na pozadí aktuálních sociálních trendů.V rámci svého studia jsem se zúčastnila několika českých i zahraničních konferencí a participovala na několika aplikovaných výzkumech.Přijaté a publikované texty:Váně, Jan, Veronika Hásová. 2017. „Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi.“ Naše společnost 2017/1, Pp. 3–13. odkaz: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c7/a4429/f96/NS17-1_Jaka%20je%20spolehlivost%20odhadu%20prenosu%20nabozenstvi.pdfVeronika, Hásová, Jan Váně. 2017. Metodologické přístupy při zkoumání islámu v České republice. In Přemysl Rosůlek a kol.: Sondy do studia (o) islámu v období „migrační krize“. Praha: Dokořán.Hásová, Veronika. 2015. „Where is it heading? Religion in late modernity in the Czech Republic.“ Working Paper 01/2015, Pp. 1–24.Váně, Jan, Veronika Hásová. 2014. „Jak se v České republice vlastně měří náboženství?.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 3/2014, Pp. 139–170.Hásová, Veronika, Jan Váně. 2013. „Pojetí džihádu v Lidových novinách a Právu v letech 2001–2011.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 3/2013, Pp. 127–149.
  Alena Chrobáková Disertace: Sociokulturní aspekty používání informačních a komunikačních technologií
  Vítězslav Kremlík Disertace: Postnormální klimatologie a její konzervativní kritici
Zaměření
Mgr. Vítězslav Kremlík studuje od roku 2017 sociologii jako doktorand na filosofické fakultě Karlovy University v Praze. Věnuje se sociologii vědy a kulturním rozdílům v postoji ke změnám klimatu. Účastnil se mezinárodní konference o změnách klimatu COP15 v Kodani (2009). Je členem klubu skeptiků Sisyfos. Je známým environmentálním žurnalistou, píše na populárně vzdělávací web Osel.cz a na publicistický web Ondřeje Neffa Neviditelnypes.cz. Přednášel na Mezinárodní konferenci o Geoetice v Příbrami (AGID, 2013). Vystudoval historii a anglistiku na filosofické fakultě Palackého university v Olomouci (1999).Recenzované články:

 • KREMLIK, V. Jak dnes mainstream bojuje proti „popíračům“ hypotézy o antropogenním globálním oteplování (How the Mainstream Fights Against the Supposed Deniers of the Anthropogenic Global Warming Hypothesis), Energetika, 2015, Vol. 65, No. 4, p. 187-191, ISSN 0375-8842.
 • KREMLIK, V. Změna klimatu a zemědělská výroba (Climate Change and Agricultural Production), Úroda – časopis pro rostlinnou produkci, 2013, Vol. 61, No. 12, ISSN 0139-6013.

Popularizační články (výběr):

 • KREMLÍK, V. Umírněná klimatoložka Judith Curry resignuje, cz, 25.1.2017.
 • KREMLÍK, V. Nezastavitelné globální oteplování… každých 1500 let., cz, 3.2.2013
 • KREMLÍK, V. Jak klimatické změny vedou k pádu civilizací, cz, 8.7.2012.
 • KREMLÍK, V. Wikileaks o pozadí štvanice na jednoho vědce, cz, 14.12.2016.
 • KREMLÍK, V. Climategate: Důkazy o globálním oteplování sežral pes?, cz, 6.1.2010
  Michaela Kudrnáčová Disertace: Reliability measurement in longitudinal surveys
Zaměření
Bakalářský i magisterský titul z oboru sociologie jsem získala na Katedře sociologie FF UK, kde od roku 2014 vedu seminář k předmětu Sociologický výzkum I (dříve Metody a techniky socg. výzkumu I).Od téhož roku působím jako odborná pracovnice na oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu AV ČR, kde se podílím na metodologickém a organizačním zajištění 4letého panelového šetření domácností Proměny české společnosti.Ve své disertační práci mapuji pomocí dat z časových snímků vzorce užívání času v sociodemografických segmentech české populace a hledám souvislost mezi způsoby trávení času a kvalitou života. Vedle toho se zajímám o problematiku vnímání času v moderní společnosti a o obecnou metodologii sociálních věd.Röschová, M. 2016. „What does opposition to a US radar station in Brdy tell us about Czech public opinion?“ Pp. 236−240 (Chapter 28) in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s. ISBN 978-80-7330-299-3.Röschová, M. 2016. „How do Czechs spend their time?“ Pp. 416−421 (Chapter 55) in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s. ISBN 978-80-7330-299-3.Röschová, M. 2016. „What’s in a name?“ Pp. 422−429 (Chapter 56) in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s. ISBN 978-80-7330-299-3.Röschová, M. 2015. Techniky znáhodněné odpovědi v self-reportovém výzkumu delikvence. Pp. 189−209 E. Moravcová, Z. Podaná, J. Buriánek (eds.). Delikvence mládeže – Trendy a souvislosti. Praha: Triton. 232 s. ISBN 978-80-7387-860-3.Röschová, M. 2015. „Kdy lze věřit veřejnému mínění? A co v případě radaru v Brdech?“ Pp. 111−115 in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1.Röschová, M. 2015. „Jméno dělá člověka?“ Pp. 278−284 in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1.Röschová, M. „Predicting randomness: differences in stability of attitudes to a foreign policy issue.” Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Conference of the European Sociological Association, Praha, 25.− 28. srpna 2015.Röschová, M. „On the comparability of crosswise model and direct questioning.“ Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research, ESA RN21 / EQMC Conference, Mannheim, 24. – 25. října 2014. Röschová, M. „Crosswise model in delinquency survey: how guessing answers intervenes in prevalence estimates.“ Criminology of Europe: Inspiration by Diversity, European Society of Criminology Annual Conference, Praha, 10. – 13. září 2014.
Hryhorii Maliukov Disertace: Konstrukce tíživé situace ukrajinských pracovních migrantů v ČR
Zaměření
Vystudoval sociologii na bakalářském stupni na FSS MU v Brně a magisterský stupeň ze sociologie získal na FF UK v Praze. Od roku 2021 je doktorandem na Katedře sociologie FF UK. Zaměřuje se na sociologickou teorii, zejména na tzv. interpretativní přístupy v sociologii (fenomenologická sociologie, sociální konstruktivismus, existencialistická sociologie) a jejich aplikace do empirické roviny, převážně s využitím kvalitativní metodologie a s odborným zaměřením na ni. Zajímá se implementaci počítačových programů pro kvalitativní analýzu (hlavně ATLAS. ti) do sociálněvědní analýzy. Také má zájem o sociologickou problematiku korupce, kolektivní pamětí, nacionalismu a identity. Ve své disertaci se soustřeďuje na konstrukci tíživé situace ukrajinských pracovních migrantů v ČR.
Pavla Malvotová Disertace: Legitimita institucí trestní spravedlnosti a kompliance se zákonem v české společnosti
Zaměření
Vystudovala sociologii a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2012 je doktorandkou na Katedře sociologie. Ve své disertační práci se v návaznosti na projekt EU Eurojustis věnuje společensky podmíněným proměnám postojů k institucím trestní spravedlnosti, zejména důvěře v policii a soudy a ochotě ke spolupráci s nimi. I ve svém dalším výzkumu má zájem o témata na pomezí sociologie a psychologie, studovala například souvislosti motivu spravedlnosti a socio-ekonomického statusu, časové perspektivy v české společnosti a jejich proměny v čase nebo obavy lidí z kriminality ve vztahu k nedůvěře v policii. Výsledky své práce prezentuje v českých i zahraničních publikacích, pravidelně vystupuje také na sociologických a kriminologických konferencích (mezinárodní konference Eurocrim, konference České sociologické společnosti, České kriminologické společnosti aj.).V letním semestru 2017 absolvovala doktorskou stáž v berlínském výzkumném institutu Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, kde se zabývala srovnávací analýzou postojů k politickým institucím obyvatel různých ukrajinských regionů. Jako externistka vyučuje na Katedře sociologie kurzy Základy psychologie a sociální psychologie a Aplikovaná psychologie. Spolupracuje na katedrálním výzkumu, který je součástí fakultního programu PROGRES – Q15. Je členkou Evropské kriminologické společnosti.

 • Výběr publikací:
  Homolová, P. (2018). Theories of police legitimacy: Its structure and consequences. In Acta Universitatis Carolinae, Acta Philosophica et Historica, Studia Sociologica: Studies on Criminology. ISSN 0567-8293.
 • Homolová, P. (2015). Důvěra mládeže v policii a delikvence (Juvenile trust in the police and delinquency). In E. Moravcová & Z. Podaná (Eds.), Delikvence mládeže – trendy a souvislosti (165 – 188). Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-860-3.
 • Homolová, P. (2014). Trust in criminal justice and compliance with the law in Czech society: Testing the normative hypothesis in 1999 and 2011 samples. Journal of Criminal Justice and Security/Varstvoslovje, 16(4), 412 – 434. ISSN 1580-0253.
 • Homolová, P. (2011). Časové perspektivy v české společnosti (Time perspectives in Czech society). Naše společnost, 9(2), 33-44. ISSN 1214-438X.
Barbora Nejedlá Disertace: Transformace systému paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory
Zaměření
Bakalářský titul jsem získala na Katedře sociologie FF UK a magisterské studium absolvovala na FHS UK obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních (program Sociální politika a sociální práce). V současné chvíli pracuji jako výzkumnice a analytička v organizaci Sue Ryder a jako koordinátorka a evaluátorka programu nadačního fondu Abakus Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Kromě paliativní péče se zaměřuji na metodu sledování společenského dopadu, teorii změny, evidence-based přístup a systémové myšlení.
  Kristína Papcunová Disertace: Konštrukcia feministického povedomia ako súčasť kolektívnej identity sociálneho hnutia
Zaměření
Som študentkou 2.ročníka PhD. štúdia na Katedre sociologie a momentálne pracujem na mojej doktorandskej práci  „Konštrukcia feministického povedomia ako súčasť kolektívnej identity sociálneho hnutia“.V roku 2016 som úspešne absolvovala magisterské štúdium sociológie na FF UK s diplomovou prácou: Reflexia feminizmu v českom verejnom diskurze, ktorej hlavným cieľom bolo odpovedať na otázku, ako ženy v Českej republike konštruujú svoje názory na feminizmus. Počas magisterského štúdia som absolvovala semester v zahraničí na University of Tampere vo Fínsku.V súčasnosti sa sústredím na výskumné otázky v oblasti gender studies a feminizmu. Konkrétne ma zaujíma téma feministického vedomia, sociálnych hnutí  a individuálneho rámcovania genderových problémov.V priebehu 2016/2017 som sa zúčastnila viacerých konferencií-  naposledy v apríli 2017 na medzinárodnej konferencii ATGENDER vo Vilniuse s prezentáciou „Typológia postojov žien k feminizmu a koncepcia súkromného feminizmu v českom kontexte“. Hlavným cieľom príspevku bola prezentácia výsledkov kvalitatívneho výskumu uskutočneného v rámci diplomovej práce v roku 2016 na Univerzite Karlovej v Prahe.
  Martina Pešková Disertace: Evaluace soudně uložených programů pro pachatele domácího násilí v českém prostředí
Zaměření
Vystudovala sociologii na FF UK a od roku 2017 je doktorandkou na Katedře sociologie. Pracuje jako výzkumný pracovník v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kde se zaměřuje mimo jiné na viktimizační výzkum, drogovou kriminalitu, hate crime a penologii. Zajímá se o využití nástrojů datové analýzy, vizualizace dat a programování v oblasti sociologie a kriminologie.
  Matouš Pilnáček Disertace: Struktura a obsah komunikace na zpravodajském serveru
Zaměření
Matouš Pilnáček vystudoval sociologii na FF UK. Pracuje jako výzkumný pracovník v Centru pro výzkum veřejného mínění, kde se zabývá mimo jiné validizací volebního modelu a pokročilými metodami statického testování škál. Zajímá se také o dynamiku veřejné internetové komunikace a hledání mechanismů její polarizace. V roce 2016/2017 se podílel na výuce předmětu Statistické prostředí R a Úvod do analytické soicologie.
Kristýna Pospíšilová Disertace: Ekvivalence měření v čase, nevyřešené metodologické otázky
Zaměření
Magisterský titul získala v oboru sociologie na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2016. V současné době studuje doktorské studium sociologie tamtéž se zaměřením na ekvivalenci měření (srovnatelnost měření) v čase, mezi módy sběru dat či mezi alternativními verzemi výzkumného nástroje.Pracuje jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu Akademie věd a také působí jako odborná konzultantka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se problematice sociálních nerovností z intersekcionální perspektivy, fenoménu bezdětnosti a jednodětnosti v ČR a zkoumání struktur rodin Ukrajinců a Vietnamců žijících na území ČR.Specializuje se na kvantitativní analýzu dat a pokročilé statistické metody (např. strukturní modelování). Ovládá programy IBM SPSS, AMOS, Excel.
  Lucie Smolařová Disertace: Výzkum veřejného mínění a demokratizace společnosti
Zaměření
Lucie Smolařová vystudovala bakalářský obor Sociologicko-ekonomická studia a magisterský obor Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je nyní ve 3. ročníku doktorského studijního programu. Během svých studií absolvovala jednosemestrální studijní pobyty ve Francii, v Číně a v USA.Předně se zabývá mezinárodní rozvojovou pomocí a jejími dopady na společnost, dále se zajímá o autoritářskou politiku a veřejné mínění. Momentálně je na dvousemestrální studijní stáži na Fudanské univerzitě v Šanghaji, kde píše svou disertační práci a navštěvuje kurzy čínštiny.Smolařová, L. (2016). Úvahy o roli veřejnosti v politické sféře a počátky průzkumů veřejného mínění. [Reflections on the Role of the Public in the Political Sphere and the Beginnings of Public Opinion Polling]. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, (2), 97-113.
Petr Sunega Disertace: Úloha mezigenerační solidarity a finančních transferů při pořízení vlastnického bydlení v ČR
Zaměření: web.
  Paulína Tabery Disertace: Role nejbližšího sociálního okolí ve formování veřejného mínění
Zaměření: web.
Renáta Topinková Disertace: Dating in Modern Societies
Zaměření
Renáta Topinková vystudovala sociologii na FF UK. Během studia absolvovala semestr na Univerzitě v Lublani. Od roku 2017 pracuje v oddělení Hodnotových orientací ve společnosti Sociologického ústavu AV ČR, kde se zabývá především online seznamováním a dalšími tématy z oblasti sociologie rodiny a internetu.

 

Úvod > Doktorandi