Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 113

Profesní zaměření: sociologická teorie, historická sociologie, veřejné mínění

Vyučuje kurzy:
Úvod do sociologie (The Intruduction to Sociology)
Cílem přednášky je podat studentům začátečníkům úvodní informaci o sociologii, oboru, který začínají studovat. Pozornost je věnována těmto tématům: a) předmět sociologie, podmínky a okolnosti jejího vzniku, b) pluralita teoretických a metodologických východisek, c) základní sociologické pojmy (status, role, stratifikace, mobilita, skupina, společnost, systém, struktura, řád, jednání, deviace, anomie, konflikt, změna, vývoj). Výklad je vztažen k aktuálním otázkám soudobých společenských jevů a procesů.

Sociologie 20. století (Sociology of the 20. Century)
Výklad je v jednosemestrálním kurzu koncipován tak, aby tematicky pokrýval látku, jejíž rozsah je z jedné strany vymezen návazností na předchozí výuku „Dějin sociologie“ a z druhé strany je ohraničen tím, že na něj obsahově navazuje předmět „Současná světová sociologie“. Kurz proto nepokrývá problematiku sociologie 20 století v celém rozsahu, nýbrž se zaměřuje pouze na vybraná témata (chicagská škola, sociologie vědění, kritická teorie frankfurtské školy, fenomenologie, neopozitivismus, pokusy o tvorbu velké teorie, historická sociologie, kritika totalitarismu, kritický racionalismus).

Současná světová sociologie (Contemporary World Sociology)
Kurz tematicky navazuje na „Dějiny sociologie I., II.“. Z časového hlediska zahrnuje období ve vývoji sociologie, které sahá od konce druhé světové války do současnosti. Výklad je zaměřen na klíčové postavy a sociologické teorie této periody C.Lévi-Strauss – strukturalismus, T. Parsons – strukturní funkcionalismus, R. K. Merton – funkcionalismus, C. W. Mills, A. Gouldner – radikální sociologie,L. Coser, R. Dahrendorf – teorie konfliktu, G. C. Homans, J. Coleman – metodologický individualismus, H. Garfinkel – etnometodologie, P. L. Berger – T. Luckmann – konstruktivismus, E. Goffman, R. Collins – mikrosociologie, M. Foucault – poststrukturalismus, N. Luhmann – systémová teorie, J. Habermas – teorie komunikativního jednání, A. Touraine, P. Bourdieu – teorie aktéra, M. McLuhan, J. Baudrillard – teorie médií).

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.