Změny studijních plánů

Základní informace:

 • nové studijní plány jsou zaváděny pro nastupující ročníky bakalářského i magisterského studia (tj. ročníky nastupující 2017/2018 a 2018/2019);
 • vyšší ročníky si v SIS zapisují předměty dle svých původních studijních plánů, výuka některých předmětů je ale reálně zajištěna předměty plánu nového;
 • jakmile starší ročníky absolvují kurzy povinné pro jejich daný ročník, tyto kurzy již v dalším roce nemusí být v původní podobě vyučovány;
 • předměty nového studijního plánu po obsahové stránce rámcově odpovídají předmětům původního plánu, mění se však rozsah hodin, kredity, atestace a občas i semestr a ročník výuky;
 • mění se počty kreditů za výběrové přednášky: nově jsou „výběrovky“ vypisovány za 3 kredity, jsou-li vyučovány v jazyce českém a za 5 kreditů, jsou-li v jazyce anglickém. Limity pro splnění příslušné skupiny povinně-volitelných předmětů se v původních plánech nijak nemění.
 • Specializaci (Sociologie či Socioekonomická studia) mají bakaláři a volí se závazně při zápisu do studia. Jakmile si ji zvolíte, jsou předměty dané specializace povinné.
 • Modul (Sociologie či Socioekonomická studia) mají magistři, v rámci kterého se jedná typově o povinně-volitelné předměty. Jako studenti volbu modulu nikde nehlásíte. Zapisujete si libovolně předměty z jakéhokoliv modulu, přičemž ale máte povinnost jeden z modulů splnit celý. To znamená, že na začátku můžete zkusit studovat obojí a později si vybrat, co dokončíte, nebo případně v průběhu přestat plnit původně zvolený modul a začít plnit ten druhý a dohnat to. Konkrétní studijní plány naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
 • Magisterské státnice jsou poté koncipovány tak, že dle toho, jaký modul splníte, si ke společnému základu pro oba moduly vybíráte buď z VSA (sociologický modul), nebo Evaluation (ekonomický modul). Otázky Evaluation okruhu budou v blízké době zveřejněny na webu katedry.

Důležité pro vyšší ročníky: Neodkládejte zápis předmětů určených pro váš ročník na příští rok! Náhrada by sice byla možná, ale obtížná.

Informace pro AR 2018/2019

Nastoupil/a jsem do studia…

v roce 2016 a dříve
do bakalářského oboru Sociologie, či SoEk
V SIS si zapisuji předměty dle mého původního studijního plánu. Bez výjimky.

Předmět Marketing (SoEk) je posunut z letního do zimního semestru. V letním semestru již nebude vyučován!

bakalářského oboru Demografie se sociologií
V SIS si zapisuji předměty původního plánu (dle tehdejší Karolinky) v upraveném harmonogramu (vizte níže), ale do výuky chodím na předměty nové (obsah předmětů se v zásadě nemění, jde tedy o formální rozdíl mezi předmětem uvedeným v Karolince a předmětem reálně vyučovaným).

 • U některých předmětů může dojít k posunu reálné výuky oproti plánu v Karolince – v prvním ročníku k takovým posunům nedochází (s výjimkou Obecné sociologie I, která se posouvá na ZS 2. ročníku) – posuny jsou uvedeny v tabulce níže.
 • Který předmět nahrazuje který, je uvedeno níže v tabulce; v informačním systému jsou předměty rovněž provázány.

Co mám tedy dělat? Vyhledám si v tabulce předmět podle své Karolinky (tučné černé písmo) a ten si zapíši do SIS. Docházet pak ale budu do předmětu uvedeného v tabulce pod ním (modrá kurzíva), a to i když bude vyučován v jiném semestru! Platit pro mne budou studijní povinnosti tohoto předmětu.


navazujícího magisterského studia
Některé předměty původního plánu již nebudou vyučovány, přestože je studenti druhých ročníků ještě neabsolvovali. Takové předměty jsou v SIS stále vypsány a studenti si je zapisují podle svého studijního plánu, výuku však zajišťují předměty nové. Vizte tabulku níže. V SIS budou předměty rovněž provázány.

Co mám tedy dělat? Vyhledám si v pravé tabulce předmět podle svého studijního plánu a ten si zapíši do SIS. Pokud se před předmětem objevuje vysvětlivka „nahrazuje“, znamená to, že budu docházet do předmětu uvedeného ve stejném řádku v levé tabulce. Platit pro mne budou studijní povinnosti předmětu z levé tabulky.


v roce 2017 či 2018
do bakalářského oboru Sociologie, či SoEk
V SIS si zapisuji předměty dle nových studijních plánů. Bez výjimky.

Změny v nových studijních plánech:

 • Původně vypsaný předmět Aplikovaný kvalitativní výzkum byl nahrazen předmětem Úvod do metod terénního výzkumu, jehož výuka začíná v pilotním režimu v LS 2018/2019 a bude pokračovat další ročníky. Ročník s nástupem v AR 2017/2018 tak má tento nový předmět až ve 3. ročníku studia, studenti ho ale mohou navštěvovat již ve 2. ročníku.
 • Původně plánovaný Seminář k aplikovanému kvalitativnímu výzkumu byl nahrazen předmětem Kvalitativní výzkum v praxi. Tento předmět je povinný pouze pro ročník nastupující v AR 2017/2018. Nově nastupující ročník již tento předmět nemá jako povinný, ale jako povinně volitelný.

Nový studijní plán Sociologie:

Nový studijní plán Sociologicko-ekonomických studií:


V ROCE 2017 do studia Demografie se sociologií
V SIS si zapisuji předměty původního plánu (dle tehdejší Karolinky), ale do výuky chodím na předměty nové (obsah předmětů se v zásadě nemění, jde tedy o formální rozdíl mezi předmětem uvedeným v Karolince a předmětem reálně vyučovaným).

 • U některých předmětů může dojít k posunu reálné výuky oproti plánu v Karolince – v prvním ročníku k takovým posunům nedochází (s výjimkou Obecné sociologie I, která se posouvá na ZS 2. ročníku), v dalších letech o nich budete informováni.
 • Plán se bude ještě pro příští rok upravovat tak, aby tyto rozdíly byly minimalizovány.
 • Který předmět nahrazuje který, je uvedeno níže v tabulce; v informačním systému jsou předměty rovněž provázány.

Co mám tedy dělat? Vyhledám si v tabulce předmět podle své Karolinky (tučné černé písmo) a ten si zapíši do SIS. Docházet pak ale budu do předmětu uvedeného v tabulce pod ním (modrá kurzíva), a to i když bude vyučován v jiném semestru! Platit pro mne budou studijní povinnosti tohoto předmětu.


V ROCE 2018 do studia Demografie se sociologií
V SIS si zapisuji předměty dle nových studijních plánů podle aktuální Karolinky. Bez výjimky. V tomto roce již Karolinka zcela odpovídá plánům na Katedře sociologie.
do navazujícího magistra
V SIS si zapisuji předměty dle nového plánu.
...zmaten/a. Pomoc!
Napíši e-mail Evě Kyselé 😉

Informace z AR 2017/2018

Jaké změny mne čekají?

Jsem…

stávající student/ka…
Stávající student/ka bakalářského oboru Sociologie, či SoEk

V SIS si zapisuji předměty dle mého původního studijního plánu. Bez výjimky.

Na výuku dvou předmětů však mohu chodit do předmětů s jiným názvem, konkrétně:

 • Předmět Logika je letos zajišťován předmětem Analytická propedeutika (zapisujete si ale i nadále Logiku!).
 • Předmět Kapitoly z předsociologického myšlení je letos zajišťován předmětem Předsociologické teorie společnosti a je posunut z LS již do ZS (zapisujete si ale i nadále Kapitoly!).
 • Předmět Dějiny světové sociologie 19. a 20. století je letos zajišťován předmětem Klasické sociologické teorie, který je však vyučován jen v LS. Studenti si normální zapisují Dějiny, ale docházku začnou až do kurzu Klasických sociologických teorií. 
Stávající student/ka oboru Demografie se sociologií

V SIS si zapisuji předměty dle původních plánů.

Stávající student/ka navazujícího magistra

Některé předměty původního plánu již nebudou vyučovány, přestože je studenti druhých ročníků ještě neabsolvovali. Takové předměty jsou v SIS stále vypsány a studenti si je zapisují podle svého studijního plánu, výuku však zajišťují předměty nové. Vizte tabulku níže. V SIS budou předměty rovněž provázány.

Co mám tedy dělat? Vyhledám si v pravé tabulce předmět podle svého studijního plánu a ten si zapíši do SIS. Pokud se před předmětem objevuje vysvětlivka „nahrazuje“, znamená to, že budu docházet do předmětu uvedeného ve stejném řádku v levé tabulce. Platit pro mne budou studijní povinnosti předmětu z levé tabulky.

nastupující student/ka…
Nastupující student/ka (aka prvák) bakalářského oboru Sociologie, či SoEk

V SIS si zapisuji předměty dle nových studijních plánů. Bez výjimky.

Nový studijní plán Sociologie:

Nový studijní plán Sociologicko-ekonomických studií:

Nastupující student/ka (aka prvák) oboru Demografie se sociologií

V SIS si zapisuji předměty původního plánu (dle aktuální Karolinky), ale do výuky chodím na předměty nové (obsah předmětů se v zásadě nemění, jde tedy o formální rozdíl mezi předmětem uvedeným v Karolince a předmětem reálně vyučovaným).

 • U některých předmětů může dojít k posunu reálné výuky oproti plánu v Karolince – v prvním ročníku k takovým posunům nedochází (s výjimkou Obecné sociologie I, která se posouvá na ZS 2. ročníku), v dalších letech o nich budete informováni.
 • Plán se bude ještě pro příští rok upravovat tak, aby tyto rozdíly byly minimalizovány.
 • Který předmět nahrazuje který, je uvedeno níže v tabulce; v informačním systému jsou předměty rovněž provázány.

Co mám tedy dělat? Vyhledám si v tabulce předmět podle své Karolinky (tučné černé písmo) a ten si zapíši do SIS. Docházet pak ale budu do předmětu uvedeného v tabulce pod ním (modrá kurzíva), a to i když bude vyučován v jiném semestru! Platit pro mne budou studijní povinnosti tohoto předmětu.

Nastupující student/ka (aka prvák) navazujícího magistra

V SIS si zapisuji předměty dle nového plánu.

...zmaten/a. Pomoc!

Napíši e-mail Evě Kyselé 😉

Info v PDF

Úvod > Změny studijních plánů