Doktorské zkoušky

SDZk a disertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

 

V rámci státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je prokazována schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje k samostatné teoretické činnosti. Státní doktorská zkouška je završením doktorského studia – ověřuje metodologické, problémové i faktografické znalosti oboru jako celku.

U starší akreditace bez kreditového systému podává student přihlášku ke Státní doktorské zkoušce (SDZK) po splnění všech ostatních studijních povinností obsažených v ISP s výjimkou odevzdání doktorské práce. U studentů doktorského studia s kreditovým systémem podávají studenti přihlášku k SDZK po splnění všech povinností v ISP s výjimkou odevzdání doktorské práce a jedné poloviny splněných kreditů vědecko-výzkumných aktivit specializované části studia. Student podává přihlášku nejpozději tři měsíce před uplynutím řádné doby studia (v prezenční formě tři roky, v kombinované pět). „Termín SDZK stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady nejpozději dva měsíce po podání přihlášky.“

SDZK se skládá ze tří otázek, kdy první sleduje orientaci v základních tématech sociologie, druhá ověřuje znalost hlubších teoretických a metodologických souvislostí zvolené specializace, třetí otázka pak zkoumá připravenost ve vlastní specializaci. Studentům prezenčního studia se vyplatí s SDZK neotálet, neboť dle čl. 6, oddílu 4 Stipendijního řádu UK se po vykonání SDZK nezanedbatelně navyšuje doktorandské stipendium. 

 Státní doktorská zkouška probíhá před komisí, jejíž členy jmenuje děkan fakulty po projednání v oborové radě. Školitel je SDZK vždy přítomen, alespoň jeden člen komise nepochází z akademické obce fakulty.Předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku jmenuje děkan fakulty též po projednání v oborové radě, členem komise je zpravidla školitel, alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty.

Info na webu fakulty.


 

Disertační práce se odevzdává min. 6 měsíců před uplynutím maximální délky studia (tj. 8 let). Minimální očekávaná délka disertační práce na katedře sociologie FF UK je 120 normostran (216 tis. znaků). Přihláška a formální náležitosti podoby práce jsou v Pokynech k odevzdání disertační práce. Podle zákona VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 4 musí disertační práce obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky již přijaté k uveřejnění. Pro složení komise pro obhajobu disertační práce platí obdobná pravidla jako pro stanovení komise pro SDZK. Komise jmenuje dva oponenty, kteří vypracují posudky na předloženou disertační práci. Práce se hodnotí stupněm „prospěl/-a“ nebo „neprospěl/-a“. V druhém případě komise určí, jestli je třeba práci nutné přepracovat. Obhajoba přepracované práce je možná nejdříve za šest měsíců.

Více viz také web fakulty o závěrečných pracích a na stránkách oddělení vědy.

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Doktorské zkoušky