Doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška ověřuje studentovu výbornou orientaci v oboru jeho disertace a schopnost obhájit volbu svého přístupu k tématu disertační práce.

SDZK sestává ze dvou částí. V první části student prezentuje Teze disertace a reaguje na následné otázky komise. Diskuze se zpravidla zaměřuje na volbu teoretických východisek a metodologické uchopení disertace, znalost alternativních přístupů a vymezení se k nim. Ve druhé části komise zadá studentovi jeden tematický okruh, který student stručně představí a reaguje na doplňující otázky komise.

Spolu s přihláškou ke SDZK odevzdá student zároveň následující materiály:

  • Teze disertace schválené školitelem;
  • seznam 5 okruhů pro SDZK spadajících pod teoretické souvislosti oboru disertace (navrhuje školitel a schvaluje předseda OR);
  • kopie dosavadních výstupů z disertace (odborné publikace, prezentace z konferencí apod.), pokud existují.

Studentům prezenčního studia se vyplatí s SDZK neotálet, neboť dle čl. 6, oddílu 4 Stipendijního řádu UK se po vykonání SDZK nezanedbatelně navyšuje doktorandské stipendium. 

Státní doktorská zkouška probíhá před komisí, jejíž členy jmenuje děkan fakulty po projednání v oborové radě. Školitel je SDZK vždy přítomen, alespoň jeden člen komise nepochází z akademické obce fakulty.Předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku jmenuje děkan fakulty též po projednání v oborové radě, členem komise je zpravidla školitel, alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty.

Info na webu fakulty.


Kdy lze ke Státní doktorské zkoušce přistoupit?

Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části plánu „základní studijní povinnosti“. Kontrola požadavků pro jednotlivé obory je možná zde.

SDZK se skládá v roce, kdy máte danou povinnost stanovenou v Individuálním studijním plánu, tj. ideálně ve 3. ročníku. V případě nejasností konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou.

Disertační práce

Odevzdává min. 6 měsíců před uplynutím maximální délky studia (tj. 8 let). Minimální očekávaná délka disertační práce na katedře sociologie FF UK je 120 normostran (216 tis. znaků). Přihláška a formální náležitosti podoby práce jsou v Pokynech k odevzdání disertační práce. Podle zákona VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 4 musí disertační práce obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky již přijaté k uveřejnění. Pro složení komise pro obhajobu disertační práce platí obdobná pravidla jako pro stanovení komise pro SDZK. Komise jmenuje dva oponenty, kteří vypracují posudky na předloženou disertační práci. Práce se hodnotí stupněm „prospěl/-a“ nebo „neprospěl/-a“. V druhém případě komise určí, jestli je třeba práci nutné přepracovat. Obhajoba přepracované práce je možná nejdříve za šest měsíců.

Více viz také web fakulty.

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Doktorské zkoušky