PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

  Adresa
  Sedlackova

  Profesní zaměření:

  Politická sociologie (teorie demokracie, občanská angažovanost, společenská transformace postkomunistických zemí, politika a náboženství)
  Dějiny české sociologie
  Obecná sociologie
  Profesní dráha
  • 2014 – dosud: odborná asistentka na katedře sociologie FF UK
  • 2012 – 2013: externí výuka na katedře sociologie
  • 2010 – 2013: vědecká pracovnice, oddělení Hodnotové orientace ve společnosti, SOU AV ČR, v.v.i.
  • 2009: doktorát ze sociologie na katedře sociologie FF UK v Praze a doktorát z politologie na Sciences-Po v Paříži
  • 2003 – dosud: výuka sociologie na HAMU (obor Hudební management)
  • 2003 – 2006 odborná asistentka na katedře sociologie FF UK (výuka: Základy sociologie, Důvěra a demokracie, Sociologické aktuality)
  • 2001 – 2009: doktorandka, oddělení Studia sociální struktury, SOU AV ČR
  • 2002 – 2003, doktorandka na Centre Français de Recherche en Sciences sociales (CEFRES), Praha
  • 2001, magisterský titul ze sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

   

  Zahraniční stáže

  • Institut des études politiques de Paris (IEP) (2003 –2006)
  • EHESS Centre d´études des mouvements sociaux (CEMS) (červen 2006)
  • Yale University, USA – studijní pobyt (srpen – prosinec 2006)

   

  Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích

  • členka organizačního výboru Teoretické sekce Masarykovy české sociologické společnosti
  • garantka ediční řady Základy sociologie Sociologického nakladatelství (SLON)
  • místopředsedkyně Akademické YMCY
  • členka ASFR – Association Française de Sciences sociales des Religions

  Vybrané publikace

  Sedláčková, M., J. Mlynář (ed). 2015. „Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí katedry sociologie FF UK. Praha: Vydavatelství FF UK

  Sedláčková, M. 2015. „Role autority a meze důvěry v dnešní společnosti.“ Theologia vitae 5 (2): 185-193. ISSN 1803-4829.

  Sedláčková, M. 2013. „Utváření moderní demokracie v kontextu vývoje vztahu politické sféry a náboženství“. Pp. 255-269 in J. Šubrt a kol. Soudobá sociologie V. Teorie sociální změny. Praha: Karolinum.

  Sedláčková, M. 2013. „Důvěra v instituce a sociální důvěra“ Pp. 94-108 in K. Plecitá (ed.). Hodnoty, postoje, chování. Česká republika 2002 – 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

  Plecitá, K., M. Sedláčková. 2013. „Politická aktivita.“ Pp. 124-138 in K. Plecitá (ed.). Hodnoty, postoje, chování. Česká republika 2002 – 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

  Sedláčková, M. 2012. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Sociologické nakladatelství.

  Sedláčková, M. 2012. „Democratization process in the Czech Republic“. Pp. 39-59 in U. Pinterič, Lea Prijon (eds.). Selected issues of modern democracy. Ljubjana: Vega.

  Sedláčková, M., J. Šafr 2012. „Determinants of social trust and cohesion.“ Pp. 63-80 in L. Prudký (ed.). Values, social stratification and transformation. Praha: Karolinum.

  Sedláčková, M., J. Šafr 2008. „Social Trust and Civic Participation in the Czech Republic.“ Pp. 213–236 in J. D. Lewandowski, M. Znoj (eds.). Trust and Transition. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

  Šafr, J., I. Bayer, M. Sedláčková. 2008. Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44 (2): 247–269.

  Sedláčková, M., J. Šafr. 2008. „Koncept sociální koheze, důvěry a sociálního kapitálu v sociologii“. Pp. 309-353 in J. Šubrt a kol. Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum.

  Závěrečné práce

   

  Úvod > PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.