Semináře k BP/DP

Přesun seminářů k bakalářské/diplomové práci do zimního semestru 3. ročníku

Celkem mají studenti absolvovat dva Semináře k BP/DP – první je kolektivní a probíhá formou společného kurzu vedeného Evou Kyselou. Druhý seminář je individuální a spočívá na konzultacích s vedoucím práce. Atestace za první mohou studenti získat dle požadavků v sylabu, atestace za druhý seminář potom za včasné odevzdání práce v dostatečné kvalitě vedoucímu práce.

Anotace Semináře k BP/DP I.
Struktura kurzu sleduje logiku přípravy rozpracovaného zadání bakalářské/diplomové práce a jejího projektu, který je průběžným výstupem Semináře. Po zpracování projektu pokračují studenti v rámci kurzu v přípravě bakalářské/diplomové práce, jejíž východiska v závěru kurzu prezentují. Kurz poskytuje studentům průpravu v dovednostech spojených s přípravou kvalitního projektu práce a bakalářské či diplomové práce v oblasti sociálních věd – soustředí se na práci s vědeckými informacemi, jejich vyhledávání a využití při vlastní práci, což je základním předpokladem k formulaci dobrého výzkumného problému. Studenti budou plnit průběžné úkoly a prezentovat je v hodinách (podle počtu přihlášených v menších pracovních skupinách). Účelem prezentací je poskytování zpětné vazby v průběhu formulace výzkumného problému, zpracování projektu i v počátcích zpracování diplomové práce samé.

Studenti jsou vedeni k samostatnosti při stanovování dalších cílů při zpracování projektu i práce samé. Hodiny probíhají seminární formou – studenti prezentují průběžný stav své práce.

Vedle přípravy projektu poskytuje kurz přehled o oblastech nutných k zpracování práce a relevantních již při jejím zadávání, tj. získávání dat pro zpracování práce (existující veřejně dostupná data i vlastní sběr), základní analýza v software alternativním k SPSS a shrnutí nároků na samotnou práci, její strukturu, zpracování a obsah. Předpokladem k úspěšnému složení zápočtu je odevzdávání průběžných úkolů a účast na hodinách (min. 70 %), prezentace průběžných úkolů (kde je dle sylabu vyžadována), vypracování projektu práce a poskytování zpětné vazby kolegům. Projekt práce je odevzdáván nejprve v jeho předběžné formě, pro složení zápočtu je ale nutné jej odevzdat i s vyjádřením vedoucího práce, příp. finalizované zadání práce v SIS dle požadavků katedry.

Podmínky získání atestu:

  • 70 % účast na seminářích;
  • včasné odevzdání všech průběžných úkolů;
  • prezentace průběžných úkolů v hodině;
  • poskytování zpětné vazby;
  • včasné zadání projektu BP do SIS;
  • závěrečná „obhajoba“ východisek práce.

V nových akreditacích, které zavádíme od roku 2017/2018, jsou nově první semináře k bakalářské a diplomové práci až v zimním semestru 3. ročníku (2. ročníku nMgr), a to proto, že došlo ke změně studijních předpisů a BP/DP je nyní možné zadávat až 6 měsíců před plánovanou obhajobou, nikoliv rok, jako tomu bylo doposud.

Ve starších akreditacích zůstává seminář v letním semestru druhého ročníku (1. ročníku nMgr), kam byl umístěn, protože jeho smyslem bylo pomoci studentům s přípravou projektu BP/DP, který musel být zadán do SIS rok před plánovanou obhajobou. Protože se předpisy změnily i pro studenty starších akreditací, přijde nám smysluplnější přesunout semináře do 3. ročníku (2. ročníku nMgr) i jim, aby seminář plnil svůj účel – tj. pomoci s přípravou projektu a zahájením zpracování samotné práce. Dokonce to vítáme, protože studenti tak mohou práci začít psát s pomocí svých kolegů a dalšími konzultacemi. Vnímáme tedy možný posun jako přínosný nejen z hlediska přípravy projektu, ale i začátků zpracování BP/DP. Po přesunu by na semináře konané v ZS navazovaly v LS tzv. Get it Done Sessions, tedy volitelný předmět, na který studenti dochází a pomáhají si se zpracováním BP/DP (viz „leták“). Naší ambicí je pomáhat vám průběžně s BP a DP.

Obsah Seminářů by se příliš nezměnil – rámcově uvádíme srovnání struktury seminářů, pokud by zůstal v LS a pokud by se přesunul do ZS:

LETNÍ SEMESTR 2018

ZIMNÍ SEMESTR 2018

1   Úvod, volba tématu, projekt práce, školitel 1 Úvod, volba tématu, projekt práce, školitel
2 Workshop: výzkumná otázka 2 Workshop: výzkumná otázka
3 Datové zdroje, sekundární analýza dat, vlastní sběr online 3 Datové zdroje, sekundární analýza dat, vlastní sběr online
4 Pokročilejší vyhledávání zdrojů, citační manažery 4 Workshop: rozvaha realizovatelnosti
5 Workshop: rozvaha realizovatelnosti 5 Pokročilejší vyhledávání zdrojů, citační manažery
6 Excel I. 6 Prezentace projektu práce
7 Excel II. 7 Mám projekt a co teď? – bakalářská práce a její náležitosti + plán zpracování práce
8 Workshop: projekt práce 8 Struktura bakalářské/diplomové práce
9 Podoba a náležitosti bakalářských/diplomových prací; obhajoba 9 Přehled literatury a jeho zpracování
10 Přehled literatury a jeho zpracování 10 Excel I.
11 Struktura bakalářské/diplomové práce 11 Excel II.
12 Prezentace projektu práce 12 Východiska práce a rozpracovaný projekt
13 Workshop: plán zpracování práce 13 (leden) „Obhajoby“

Úkoly:

Úkoly:

Před 2 Úkol 1 tabulka + v hodině Téma práce, návrh výzkumné otázky Úkol 1 tabulka + v hodině Téma práce, návrh výzkumné otázky
Před  5 Úkol 2 tabulka + v hodině Rozvaha realizovatelnosti Úkol 2 tabulka + v hodině Rozvaha realizovatelnosti
Hodina 7 Úkol 3 tabulka První návrh projektu práce Úkol 3 tabulka První návrh projektu práce
Před 8 Úkol 4 tabulka Peer-review projektu práce Úkol 4 tabulka Peer-review projektu práce
12 Úkol 5 v hodině Prezentace projektu práce Úkol 5 v hodině Prezentace projektu práce
6-7 Úkol 6-7 Moodle Úkoly k Excelu Úkol 6-7 Moodle Úkoly k Excelu
11 Úkol 8 Moodle Přehled literatury Úkol 8 Moodle + v hodině Východiska práce a rozpracovaný projekt
13 Úkol 9 v hodině Plán zpracování práce Úkol 9 Moodle Peer-review východisek („posudek“)
  Úkol 10 v hodině „Obhajoba“

 

Rádi bychom znali Váš názor na přesun kurzu do ZS 3. ročníku (2. ročníku nMgr). Z našeho pohledu se jedná o smysluplnější variantu reagující na změnu předpisů.

Úvod > Semináře k BP/DP