Historické milníky

1965 – na počátku akademického roku je ustavena katedra sociologie nejprve v rámci katedry filozofie s podporou jejího vedoucího Ludvíka Svobody; do prvního ročníku nastupuje asi třicet studentů převážně v kombinaci sociologie – filozofie

1966 – v lednu vzniká samostatná katedra pod vedením Eduarda Urbánka; mezi zakládající členy patří Jan Sedláček, Jiřina Šiklová, Bedřich Bauman, Martin Marušiak, externě a jen dočasně pak Ludvík Svoboda a Václav Lamser; zavedeno je i dálkové studium

2. polovina 60. let – katedra se dále rozrůstá, mezi interní vyučující patří Jitka Havlová, Karla Hyánková, Jaroslav Kapr, Milena Manová a Miloslav Petrusek, mezi externisty například Jiří Musil, statistik Vladimír Srba, psycholog Ivo Pondělíček, antropolog Josef Wolf

1968 – pražské jaro; 28. března 1968 se koná mimořádná schůze výboru Československé sociologické společnosti, na níž je schválen dopis ÚV KSČ požadující „rehabilitaci československých sociologů“ a pokračování „obrodného procesu naší společnosti“

1970 – Eduard. Urbánek zbaven vedení katedry, krátkodobým vedoucím katedry se stává Martin Marušiak a poté Jindřich Filipec

1971– 1972 – samostatná katedra sociologie na FF UK je formálně zrušena a převedena jako pouhé oddělení sociologie pod katedru marxisticko-leninské filozofie; externím vedoucím katedry filosofie, sociologie a logiky na FF UK je Antonín Vaněk, člen ÚV KSČ pověřený „normalizací“ humanitních a společenskovědních vysokých škol

1972–1977 – vedoucím katedry sociologie se stává děkan fakulty V. Ráb; Vaněk ale dále ovlivňuje chod katedry z pozice ředitele Ústavu marxismu-leninismu UK

1977–1989 vedoucím katedry marxisticko-leninské sociologie na FF UK je přímo A. Vaněk

1989 – členy katedry je Vaněk vyzván k odstoupení; vzniká paradoxní situace, kdy vzhledem k tomu, že v druhé polovině 80. let byl Vaněk zároveň i děkanem FF UK, se má jako děkan sám odvolat z místa vedoucího katedry sociologie

1990–1991 – vedoucím katedry se stává opět Eduard Urbánek; formování „nové“ katedry; Miloslav Petrusek se na chvíli vrací, vzápětí zakládá samostatnou Fakultu sociálních věd a žurnalistiky; Jiřina Šiklová zakládá samostatnou katedru sociální práce na FF UK

1991 – na místo vedoucího katedry nastupuje Jiří Buriánek, který se stává historicky nejdéle působícím vedoucím katedry; spolu se svými starými i novými kolegy se pouští do znovubudování katedry jako vědeckého a výukového pracoviště (post)moderního typu

2013 – vedoucím katedry se stává Jiří Vinopal, patřící k nové generaci studentů sociologie z devadesátých let

Úvod > O katedře > Historické milníky