Rozvrh a předměty

Rozvrh katedry sociologie na LS 2023-24 (verze 7. 2. 2024)

Volitelné předměty

 • Další zajímavý výběr volitelných předmětů můžete nalézt v SISu pod ikonou Předmětů v záložce Třídy, kde je řada zajímavých mezioborových nabídek VP (např. Sociální vědy; Filosofie, náboženství atd.).
 • Doporučit můžeme i nový celofakultní kurz: Digitální metody a AI v humanitních a sociálních vědách (ANM50662)

Přečíslování místností v areálu Celetné 20

 • Upozorňujeme, že k 1. 2. 2022 došlo k přečíslování místností v areálu Celetné 20. Nové číslování a orientační plán místností (který může být užitečný nejen pro nastupující studenty), je k nahlédnutí zde.

Aktuální studijní plány – POZOR, K AR 23/24 DOŠLO KE ZMĚNĚ STUDIJNÍCH PLÁNŮ!

 • Ve světle změny studijních plánů prosíme současné studenty a studentky SOEKu, aby nijak neotáleli se zápisem předmětů, a řídili se při zápisu podle toho, jak jsou předměty pro SOEK vypsané v jejich studijních plánech, jelikož tyto předměty v budoucnu nebudou vyučovány v jejich současné podobě.
 • V rámci přechodu na nové studijní plány však nastanou změny týkající se povinných předmětů, a to pro všechny současné studijní programy. Tyto změny pro obor Sociologie na bakalářském stupni jsou následovné:
  • Pro specializaci Socioekonomická studia: Předměty Seminář ke statistice 1, Marketing, Teorie financí II přechází z povinných předmětů do skupiny povinně-volitelných (PVP 1). Tudíž se mění i celkový minimální počet kreditů pro skupinu předmětů PVP 1: Výběrové přednášky a semináře, a to na celkových 18 kreditů. Úměrně tomu klesl celkový počet kreditů za povinné předměty
  • Pro specializaci Sociologie: Předměty Seminář ke statistice 1, Demografie, Aplikovaná psychologie přechází z povinných předmětů do skupiny povinně-volitelných (PVP 1). Tudíž se mění i celkový minimální počet kreditů pro skupinu předmětů PVP 1: Výběrové přednášky a semináře, a to na celkových 31 kreditů. Úměrně tomu klesl celkový počet kreditů za povinné předměty.
  • Pro sdružené studium: Předmět Seminář ke statistice 1 přechází do skupiny Volitelných předmětů = VP.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

 • Celkový objem kreditů ve studijním plánu se nemění a o žádné již získané kredity nemůžete přijít.
 • Pokud jste některé z přesunutých předmětů již SPLNILI jako povinné, v SIS se Vám nově automaticky započítají do PVP1/volitelných předmětů, a navýšení požadavku kreditů v této skupině Vás tedy nemusí znepokojovat – již tam máte kredity za původně povinné předměty.
 • Pokud jste některé z přesunutých předmětů ještě NESPLNILI, nově je ani plnit nemusíte. Můžete si je zvolit podobně jako jiné „výběrovky“, anebo můžete zvolit úplně jiný předmět. Studující sdruženého studia si mohou zvolit Seminář ke statistice 1, či jiný libovolný předmět.
 • Současně s těmito změnami byla zrušena korekvizita mezi předměty Seminář ke statistice 1 a Statistika 1.
 • Aktuální studijní plány dle ročníku nástupu studia a stupně studia naleznete na plany.ff.cuni.cz.
 • Rozvrhy podle studijních plánů naleznete i na rozvrhovém portálu FF (TBA).

Přehled specializačních skupin předmětů

Studenti katedry mohou volit dle svých zájmů z široké nabídky povinně-volitelných předmětů, kterými plní své povinnosti dané studijním plánem: v bakalářském studiu studenti musí splnit stanovený počet kreditů za výběrové přednášky (PVP1; výběrovky), ve studiu magisterském kromě toho i 12 kreditů za specializační předměty sociologických aplikací (PVP2; VSA či aplikace).

Na bakalářské úrovni mohou studenti volit z nejrůznějších skupin – nemusí splnit všechny předměty skupiny. Na magisterské úrovni si studenti volí jednu ze specializačních skupin jako státnicový okruh (pozor! ne všechny skupiny jsou „státnicové“ – tento údaj najdete níže v přehledu). Z této skupiny by studenti měli splnit co nejvíce předmětů, aby byli připraveni na státní zkoušky. Je samozřejmě možné nadále navštěvovat kurzy jiných skupin.

Pozor! Kurzy mohou mít dvouletou frekvenci výuky nebo se mírně pozměnit – níže jsou uvedeny tematické a orientační přehledy.

Sociální deviace

 

Garant skupiny: Zuzana Podaná, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Introduction to Criminology
Další výběrové přednášky a semináře: Chapters on Social Deviance
Profilové předměty odborných aplikací: Sociální deviace: teorie a výzkum
Management a rozvoj organizace

Tato specializační předmětová skupina poskytuje studentům základní vhled do problematiky řízení organizace a problematiky řízení lidských zdrojů. Studenti získají základní znalosti o vývoji těchto disciplín, aktuální trendy řízení organizace a lidí v 21. století, rovněž tak I konkrétní příklady z praxe uplatnitelné při manažerské práci nebo v poradenské praxi.
Absolventi této předmětové skupiny zvládnou samostatně definovat kroky vedoucí k rozvoji organizace, na základě adekvátní organizační diagnozy navrhnout vhodné intervence do fungování organizace. Součástí předmětové skupiny je take výběrová přednáška zaměřená na Řízení a implementaci organizačních změn, v níž na případových studiích budou vysvětleny základní principy implementace organizačních změn.
Dle možnosti je součástí také praktický projekt zaměřený na řešení konkrétního problému v organizačním světě. Dle možností budou výběrové přednášky dale rozšířeny o témata Leadership, Týmová práce, Strategický management, Vybraná aktuální témata ze současného managementu.

Garant skupiny: Dana Mudd, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Úvod do studia managementu
Úvod do řízení lidských zdrojů
ze starší akreditace: Sociologie řízení a organizace
Intro to Management
Efficient HR Management
Další výběrové přednášky a semináře: Řízení organizační změny
Readings on Organizational Development
Change Management
Profilové předměty odborných aplikací: Organizační chování
Organizační rozvoj I
Organizační rozvoj II
Poradenské praktikum
Sociologie veřejného mínění

Skupina předmětů poskytuje komplexní pohled na problematiku veřejného mínění ve společnosti a na možnosti jejího zkoumání. Absolvováním základního jádra specializační skupiny studenti:

 • budou chápat povahu veřejného mínění jako sociálního jevu, který vzniká v komplexních interakcích rovin individuální (psychologické), sociální (interakční) a politické;
 • budou rozumět historickému vývoji veřejného mínění jako sociálního jevu i proměnám jeho percepce v odborných i mimoodborných diskursech;
 • budou rozumět základním procesům a principům formování veřejného mínění v politickém procesu a v kontextu konkrétních politických nebo společenských témat;
 • budou rozumět roli a efektům nejrůznějších aktérů v procesu formování mínění, jako jsou například media, politické elity nebo názoroví vůdci;
 • budou rozumět vztahu mezi veřejným míněním a individuálními postoji a jejich vzájemnému ovlivňování;
 • budou znát možnosti a omezení měření veřejného mínění a individuálních postojů;
 • budou se orientovat v problematice průzkumů veřejného mínění a mít přehled o aktuální výzkumné scéně;
 • budou detailně rozumět problematice volebního modelování v průzkumech veřejného mínění;
 • budou rozumět vztahu veřejného mínění, individuálních postojů a reálného volebního chování.
Garant skupiny: Jiří Vinopal
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Sociologie veřejného mínění
Další výběrové přednášky a semináře: Postoje a jejich měření
Volební chování
Profilové předměty odborných aplikací: Vybrané koncepty sociologie veřejného mínění
Volební modelování
Survey

Smyslem specializační skupiny je pokrýt klíčové oblasti realizace dotazníkového šetření a poskytnout tak studentům možnost nabytí ucelené kompetence pro používání této metody.
Jádrem specializační skupiny je povinný kurs Sociologický výzkum 2: dotazníkové šetření, v němž studenti získávají přehled o celém procesu realizace dotazníkového šetření a v jednoduché podobě se učí základní postupy. Navazující kursy pro studenty bakalářského stupně mají za cíl prohlubovat znalosti a dovednosti v klíčových oblastech a fázích průzkumu, konkrétně v (1) rozumění principům dotazování a přípravě kvalitního dotazníku a v (2) technickém zpracování dat a přípravě datového souboru pro analýzu. Analytická fáze dotazníkových šetření je mimo tuto specializaci pokryta povinnými kursy zaměřenými na zpracování dat, statistiku a také kursy Sociologického výzkumu 3 a 4. Po absolvování specializační skupiny a souvisejících povinných metodologických předmětů Bc. studia by studenti měli být plně teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalitní samostatnou realizaci celého průběhu dotazníkového šetření.
Pro studenty magisterského stupně, resp. doktorské studenty, jsou v rámci specializační skupiny připravena témata zaměřující se (1) na chybu měření a možnosti, jak se s ní v rámci průzkumu vyrovnávat a (2) na oblast komparativního výzkumu a související problematiky ekvivalence měření a jejího ověřování. Absolvování příslušných kursů prohloubí jejich porozumění problematice měření v sociálních vědách obecně a vypovídacím možnostem dotazníkových šetření konkrétně. Dozví se o možnostech, a zčásti se také prakticky naučí, aplikovat pokročilé statistické postupy, které jsou zaměřeny na identifikaci výzkumných chyb nebo její redukci. Problematika možností a omezení měření dotazníkovým šetřením se také na tomto stupni rozšiřuje na komparativní úroveň a problém ekvivalence, tedy na možnosti a omezení měření a srovnávání výsledků v komparativních, zejm. mezinárodních, studiích.

Garant skupiny: Jiří Vinopal, PhD.
Okruh k SZk: NE
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní předmět (zde výjimečně povinný): Sociologický výzkum 2
Další výběrové přednášky a semináře: Kvalita dotazování
Datový soubor
Profilové předměty odborných aplikací: Chyba měření
Politická sociologie

Politická sociologie zkoumá, jakým způsobem je ve společnosti realizována moc a jaké jsou vztahy mezi společností, státem a politickým konfliktem. Jedná se o širokou subdisciplínu na pomezí sociologie a politologie s důležitými makro a mikro komponentami. Na makro-úrovni se zaměřuje na otázky ohledně vývoje státu, politických institucí a zdrojů sociálních a politických změn. Jak a proč se politické instituce vyvinuly do konkrétní podoby? Kdy, proč a jak se proměňují? Jaké formy kolektivního jednání jsou schopné vést k politické změně? Na mikro-úrovni se otázky zaměřují na formování sociálních a skupinových identit a jejich vliv na politické postoje a jednání. Politickou sociologii na uvedených otázkách zajímá především to, jak sociální faktory ovlivňují politiku.

Garant skupiny: doc. Lukáš Linek, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Politická sociologie
Další výběrové přednášky a semináře: Sociální hnutí
Political marketing
Sociology and Ideology
Profilové předměty odborných aplikací: Welfare State
Volební modely
Volební chování
Environmentální sociologie

Společnost a příroda – dvě kategorie, které často vnímáme jako protichůdné, vzájemně se vylučující či jasně oddělené. Ve své podstatě však nejsme schopni jasně rozlišit, kde jedno končí a druhé začíná. Společnost je s přírodou těsně provázaná a neustále ji záměrně i nechtěně mění a přetváří, stejně tak příroda nastavuje společnosti podmínky a limity. Sociologie jako věda o společnosti proto nemůže opomíjet přírodu jak jako prostředí společnosti, tak jako její určující součást, ale i jako produkt společnost. Neuvěřitelně komplexní vztahy společnosti a přírody jsou fascinující a bohatou oblastí sociologického studia.

Cílem specializační skupiny je seznámit studenty se základy sociologického studia těchto vztahů obecně, ale i na v tuto chvíli klíčovém tématu změny klimatu, která představuje určující výzvu naší doby. Budeme hledat odpovědi na otázky po původu současné krize, jejímu pokračujícímu prohlubování i přes vědění, které o ní máme, po roli jednotlivce, vědy a státu, po možných (politických) řešeních.

Garant skupiny: Eva Richter, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Environmental Sociology
Další výběrové přednášky a semináře: Environmental Risks
Climate Change and Societal Change
Landscape (and) Sociology
Profilové předměty odborných aplikací: Výzkumný projekt: environmentálně-signifikantní chování
Sociologie sídel

Skupina má trojí cíl. Zaprvé seznámit studenty se základními pojmy a úvahami oboru tak, aby to mohl být dobrý odrazový můstek k dalšímu profesnímu rozvoji. Druhým cílem je sdělit studentům základní informace o problematice obcí zejména, ale nejen, v ČR, tak, aby mohli lépe chápat problematiku lokálního vládnutí a kontextu obce v lidském jednání. Třetím cílem je ukázat možnosti aplikace sociologického vědění v rámci municipalit. Student, který projde touto skupinou, bude mít dostatečný základ jak k cestě aplikované, tak akademické.

Garant skupiny: Jan Sládek, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Sociologie sídel
Další výběrové přednášky a semináře: Sociologie bydlení
Současné otázky rozvoje měst
Sociologie médií

Skupina předmětů představuje studentům oblast Sociologie médií se zvláštním zaměřením na oblast nových médií. Pro studenty NMgr. studia pak skupina nabízí dvousemestrální kurs zaměřený na realizaci vlastního výzkumného záměru v dané oblasti.

Garant skupiny: Petr Lupač, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška: Sociologie médií
Internet and Society
Další výběrové přednášky a semináře: Teorie difuze inovací
Analýza internetového obsahu a jeho publika
Sociologie kultury
Profilové předměty odborných aplikací: Výzkumný projekt: Sociologie médií I a II

(dva na sebe navazující semestrální kurzy ZS+LS)

Seminář k sociologií médií

Změny ve studijních plánech od AR 2018/2019 a 2017/2018:

Pro první ročníku budou v AR 2017/2018 zavedeny upravené studijní plány. Změny se v některých případech dotknou i studentů starších ročníků, kteří však nadále studují podle svých původních plánů.

Předměty Úvod do terénního výzkumu a seminář Kvalitativní výzkum v praxi budou vyučovány až v LS 2019/2020, tedy dle studijních plánů ve 3. ročníku studia.

Podrobnější informace získáte na sociologie.ff.cuni.cz/zmeny.

Úvod > Rozvrh a předměty