PVP edit

Přehled specializačních skupin předmětů

Studenti katedry mohou volit dle svých zájmů z široké nabídky povinně-volitelných předmětů, kterými plní své povinnosti dané studijním plánem: v bakalářském studiu studenti musí splnit stanovený počet kreditů za výběrové přednášky (PVP1; výběrovky), ve studiu magisterském kromě toho i 12 kreditů za specializační předměty sociologických aplikací (PVP2; VSA ši aplikace).

Na bakalářské úrovni mohou studenti volit z nejrůznějších skupin – nemusí splnit všechny předměty skupiny. Na magisterské úrovni si studenti volí jednu ze specializačních skupin jako státnicový okruh (pozor! ne všechny skupiny jsou „státnicové“ – tento údaj najdete níže v přehledu). Z této skupiny by studenti měli splnit co nejvíce předmětů, aby byli připraveni na státní zkoušky. Je samozřejmě možné nadále navštěvovat kurzy jiných skupin.

Pozor! Kurzy mohou mít dvouletou frekvenci výuky nebo se mírně pozměnit – níže jsou uvedeny tematické a orientační přehledy.

Sociální interakce

Cílem skupiny předmětů Sociální interakce je umožnit studentům a studentkám hlubší porozumění a osvojení sociologických teorií a metodologických postupů, díky nimž lze zkoumat rozmanité podoby sociální interakce mezi lidmi v současných společnostech. Předmětem zájmu bude především interakční řád na úrovni, která bývá označována jako „mikrosociologická“ (ovšem jak uvidíme, hranice mezi mikro- a makro-fenomény se ve skutečné sociální interakci spíše stírá). Půjde tedy o struktury každodenního žitého světa, který společně obýváme. Uvidíme, že řád tohoto sdíleného světa utváříme a udržujeme prostřednictvím našeho pospolitého jednání – ať už jde o běžné rozhovory, společnou chůzi po městě, práci na referátu ve dvojici, návštěvu u lékaře, nákup v obchodě s knihami nebo jízdu vlakem. I když se může zdát, že jsou nám tyto fenomény samozřejmě jasné a dané, jejich analýza ukazuje, že samotná existence těchto jevů je výsledkem vysoce organizovaných sociálních praktik, které všichni dobře známe, ale většinou si je příliš neuvědomujeme.

Garant skupiny: Jakub Mlynář, PhD.
Okruh k SZk: NE
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Úvod do studia sociální interakce
Další výběrové přednášky (PVP1): Social interaction: Theory and practice
Identita mezi pamětí a vyprávěním
Četba textů z fenomenologické sociologie
Konverzační analýza (předmět Ústavu lingvistiky)
Specializační předměty (PVP2): Řeč a pohyb v sociální interakci
Analýza videa jako sociologická metoda
Sociální deviace

 

Garant skupiny: Zuzana Podaná, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Introduction to criminology
Další výběrové přednášky (PVP1): Chapters on social deviance
Specializační předměty (PVP2): Sociální deviace: teorie a výzkum
Řízení organizace a organizační rozvoj

 

Garant skupiny: Dana Mudd, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Úvod do studia managementu
ze starší akreditace: Sociologie řízení a organizace
Další výběrové přednášky (PVP1): Řízení organizační změny
Readings on Organizational Development
Change Management
Specializační předměty (PVP2): Organizační chování
Organizační rozvoj I
Organizační rozvoj II
Sociologie veřejného mínění

Skupina předmětů poskytuje komplexní pohled na problematiku veřejného mínění ve společnosti a na možnosti jejího zkoumání. Absolvováním základního jádra specializační skupiny studenti:

  • budou chápat povahu veřejného mínění jako sociálního jevu, který vzniká v komplexních interakcích rovin individuální (psychologické), sociální (interakční) a politické;
  • budou rozumět historickému vývoji veřejného mínění jako sociálního jevu i proměnám jeho percepce v odborných i mimoodborných diskursech;
  • budou rozumět základním procesům a principům formování veřejného mínění v politickém procesu a v kontextu konkrétních politických nebo společenských témat;
  • budou rozumět roli a efektům nejrůznějších aktérů v procesu formování mínění, jako jsou například media, politické elity nebo názoroví vůdci;
  • budou rozumět vztahu mezi veřejným míněním a individuálními postoji a jejich vzájemnému ovlivňování;
  • budou znát možnosti a omezení měření veřejného mínění a individuálních postojů;
  • budou se orientovat v problematice průzkumů veřejného mínění a mít přehled o aktuální výzkumné scéně;
  • budou detailně rozumět problematice volebního modelování v průzkumech veřejného mínění;
  • budou rozumět vztahu veřejného mínění, individuálních postojů a reálného volebního chování.
Garant skupiny: Jiří Vinopal
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Sociologie veřejného mínění
Další výběrové přednášky (PVP1): Postoje a jejich měření
Volební chování
Specializační předměty (PVP2): Vybrané koncepty sociologie veřejného mínění
Volební modelování
Survey

Smyslem specializační skupiny je pokrýt klíčové oblasti realizace dotazníkového šetření a poskytnout tak studentům možnost nabytí ucelené kompetence pro používání této metody.
Jádrem specializační skupiny je povinný kurs Sociologický výzkum 2: dotazníkové šetření, v němž studenti získávají přehled o celém procesu realizace dotazníkového šetření a v jednoduché podobě se učí základní postupy. Navazující kursy pro studenty bakalářského stupně mají za cíl prohlubovat znalosti a dovednosti v klíčových oblastech a fázích průzkumu, konkrétně v (1) rozumění principům dotazování a přípravě kvalitního dotazníku a v (2) technickém zpracování dat a přípravě datového souboru pro analýzu. Analytická fáze dotazníkových šetření je mimo tuto specializaci pokryta povinnými kursy zaměřenými na zpracování dat, statistiku a také kursy Sociologického výzkumu 3 a 4. Po absolvování specializační skupiny a souvisejících povinných metodologických předmětů Bc. studia by studenti měli být plně teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalitní samostatnou realizaci celého průběhu dotazníkového šetření.
Pro studenty magisterského stupně, resp. doktorské studenty, jsou v rámci specializační skupiny připravena témata zaměřující se (1) na chybu měření a možnosti, jak se s ní v rámci průzkumu vyrovnávat a (2) na oblast komparativního výzkumu a související problematiky ekvivalence měření a jejího ověřování. Absolvování příslušných kursů prohloubí jejich porozumění problematice měření v sociálních vědách obecně a vypovídacím možnostem dotazníkových šetření konkrétně. Dozví se o možnostech, a zčásti se také prakticky naučí, aplikovat pokročilé statistické postupy, které jsou zaměřeny na identifikaci výzkumných chyb nebo její redukci. Problematika možností a omezení měření dotazníkovým šetřením se také na tomto stupni rozšiřuje na komparativní úroveň a problém ekvivalence, tedy na možnosti a omezení měření a srovnávání výsledků v komparativních, zejm. mezinárodních, studiích.

Garant skupiny: Jiří Vinopal, PhD.
Okruh k SZk: NE
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní předmět (zde výjimečně povinný): Sociologický výzkum 2
Další výběrové přednášky (PVP1): Kvalita dotazování
Datový soubor
Specializační předměty (PVP2): Chyba měření
Politická sociologie

Politická sociologie zkoumá, jakým způsobem je ve společnosti realizována moc a jaké jsou vztahy mezi společností, státem a politickým konfliktem. Jedná se o širokou subdisciplínu na pomezí sociologie a politologie s důležitými makro a mikro komponentami. Na makro-úrovni se zaměřuje na otázky ohledně vývoje státu, politických institucí a zdrojů sociálních a politických změn. Jak a proč se politické instituce vyvinuly do konkrétní podoby? Kdy, proč a jak se proměňují? Jaké formy kolektivního jednání jsou schopné vést k politické změně? Na mikro-úrovni se otázky zaměřují na formování sociálních a skupinových identit a jejich vliv na politické postoje a jednání. Politickou sociologii na uvedených otázkách zajímá především to, jak sociální faktory ovlivňují politiku.

Garant skupiny: doc. Lukáš Linek, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Politická sociologie
Další výběrové přednášky (PVP1): Sociální hnutí
Political marketing
Sociology and Ideology
Specializační předměty (PVP2): Welfare State
Volební modely
Volební chování
Environmentální sociologie

Společnost a příroda – dvě kategorie, které často vnímáme jako protichůdné, vzájemně se vylučující či jasně oddělené. Ve své podstatě však nejsme schopni jasně rozlišit, kde jedno končí a druhé začíná. Společnost je s přírodou těsně provázaná a neustále ji záměrně i nechtěně mění a přetváří, stejně tak příroda nastavuje společnosti podmínky a limity. Sociologie jako věda o společnosti proto nemůže opomíjet přírodu jak jako prostředí společnosti, tak jako její určující součást, ale i jako produkt společnost. Neuvěřitelně komplexní vztahy společnosti a přírody jsou fascinující a bohatou oblastí sociologického studia.

Cílem specializační skupiny je seznámit studenty se základy sociologického studia těchto vztahů obecně, ale i na v tuto chvíli klíčovém tématu změny klimatu, která představuje určující výzvu naší doby. Budeme hledat odpovědi na otázky po původu současné krize, jejímu pokračujícímu prohlubování i přes vědění, které o ní máme, po roli jednotlivce, vědy a státu, po možných (politických) řešeních.

Garant skupiny: Eva Richter, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Environmental Sociology
Další výběrové přednášky (PVP1): Environmental Risks
Climate Change and Societal Change
Specializační předměty (PVP2): Výzkumný projekt: environmentálně-signifikantní chování
Sociologie sídel

Skupina má trojí cíl. Zaprvé seznámit studenty se základními pojmy a úvahami oboru tak, aby to mohl být dobrý odrazový můstek k dalšímu profesnímu rozvoji. Druhým cílem je sdělit studentům základní informace o problematice obcí zejména, ale nejen, v ČR, tak, aby mohli lépe chápat problematiku lokálního vládnutí a kontextu obce v lidském jednání. Třetím cílem je ukázat možnosti aplikace sociologického vědění v rámci municipalit. Student, který projde touto skupinou, bude mít dostatečný základ jak k cestě aplikované, tak akademické.

Garant skupiny: Jan Sládek, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Sociologie sídel
Další výběrové přednášky (PVP1): Sociologie bydlení
Současné otázky rozvoje měst
Sociologie médií

Skupina předmětů představuje studentům oblast Sociologie médií se zvláštním zaměřením na oblast nových médií. Pro studenty NMgr. studia pak skupina nabízí dvousemestrální kurs zaměřený na realizaci vlastního výzkumného záměru v dané oblasti.

Garant skupiny: Petr Lupač, PhD.
Okruh k SZk: ANO
Kurzy nabízené ve skupině:
Úvodní výběrová přednáška (PVP1): Sociologie médií
Internet and Society
Další výběrové přednášky (PVP1): Teorie difuze inovací
Analýza internetového obsahu a jeho publika
Specializační předměty (PVP2): Výzkumný projekt: Sociologie médií

(dva na sebe navazující semestrální kurzy ZS+LS)

Seminář k sociologií médií
Úvod > PVP edit