Publikace

Aktuálně vydané publikace

AUC Studia Sociologica

Nakladatelství Karolinum zpřístupnilo online kompletní archiv čísel recenzovaného časopisu AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jehož vydávání katedra zajišťuje.

Pojednání o tomto časopise si můžete přečíst online v časopise Naše společnost:
Holubová, K., Javůrková, A., Mlynář, J., Topinková, R. (2017). Nenápadný dokument o české sociologii: Periodikum AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jeho rysy a proměny. Naše společnost 15(2), 31-50.

Přehled publikací

Publikace katedry za posledních 5 let

Publikace katedry za posledních 5 let

    Odrážky:

Monografie členů katedry (výběr)
BURIÁNEK, Jiří – PIKÁLKOVÁ, Simona. Intimate Violence. A Czech Contribution on International Violence Against Women Survey. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. 222 s. ISBN 978-80-246-2218-7.
BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7373-028-4.
BURIÁNEK, Jiří – PODANÁ, Zuzana. Czech Juveniles in the Delinquency Perspective. 1 vyd. Praha: FF UK, 2008. 103 s. ISBN 80-86284-70-0.
BURIÁNEK, Jiří – KOVAŘÍK, Jiří. Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. 1 vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 807254-914-6.
HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. 151 s. ISBN 978-80-246-2244-6.
LOUŽEK, Marek. Metodologie ekonomie. Praha: Karolinum, 2009. 604 s. ISBN 978-80-246-1309-3.
PODANÁ, Zuzana. Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. 1 vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 183 s. ISBN 978-80-86729-68-8.
PODANÁ, Zuzana – BURIÁNEK, Jiří. Česká mládež v perspektivě delikvence . Praha: FF UK, 2008. 102 s. ISBN 80-86284-68-9.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie.. 1 vyd. Praha: Grada, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-2457-7.
ŠUBRT, Jiří. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii . 1 vyd. Praha: Karolinum, 2006. 245 s. ISBN 80-246-1239-9.
ŠUBRT, Jiří. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007. 334 s. ISBN 978-80-246-1275-1.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie I: Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha: Karolinum, 2007. 334 s. ISBN 978-80-246-1275-1.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury) . Praha: Karolinum, 2008. 392 s. ISBN 978-80-246-1413-7.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie III (Diagnózy soudobých společností). . Praha: Karolinum, 2008. 382 s. ISBN 978-80-246-1486-1.
ŠUBRT, Jiří – LINDOVÁ, Jitka – STELLA, Marco et al.. Soudobá sociologie IV: Aktuální a každodenní. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2010. 383 s. ISBN 978-80-246-1789-3.
ŠUBRT, Jiří – ARNASON, Johann Pall – BENEŠ, Zdeněk et al.. Kultury, civilizace, světový systém. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2010. 230 s. ISBN 978-80-246-1822-7.
ŠUBRT, Jiří – BALON, Jan. Současná sociologická teorie. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-2457-7.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka – BENEŠ, Zdeněk et al.. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum.. 1 vyd. Kolin: Historická sociologie, 2010. 136 s. ISBN 978-80-86879-25-3.
ŠUBRT, Jiří – BALON, Jan. Teorie jednání: Jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Matfyzpress, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7308-219-2.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 548 s. ISBN 978-80-7380-061-1.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – VÁVRA, Martin et al.. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. 256 s. ISBN 978-80-246-2140-1.
VINOPAL, Jiří – ŠKODOVÁ, Markéta – ŠAMANOVÁ, Gabriela. Obraz vědy v českém veřejném mínění. 1 vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 110 s. ISBN 80-7330-096-6.
VINOPAL, Jiří. Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace.. Praha: FF UK, Praha, 2007. 147 s.
Odborné články členů a studentů katedry (výběr)
CHAN, Chaowen – HAMPLOVÁ, Dana – LE BOURDAIS, Celine. Are Parental Leaves Considered as Work Interruptions by Survey Respondents? A Methodological Note. Canadian Studies in Population, 2012, 39(1-2), 31-44.
HOMOLOVÁ, Pavla. Time perspectives in Czech Society. Naše společnost, 2011, 9(2), 33-43.
CHÁBOVÁ, Kristýna. Komparace metodických postupů předvolebních průzkumů agentur CVVM, ppm factum, Median a STEM. Naše společnost, 2013, 11(1), 25-35.
JANÍČKO, Michal. Pražští Rusové. Naše společnost, 2012, 10(2), 3-9.
JIRKOVSKÁ, Blanka – MUDD, Dana – ŘEPA, Milič et al.. Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků. Praktický lékař, 2012, 92(1), 45-49.
JIRKOVSKÁ, Blanka – MUDD, Dana – ŘEPA, Milič et al.. Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků. Praktický lékař, 2012, 92(1), 45-49.
JIRKOVSKÁ, Blanka. Pracovní motivace NLZP. Sestra, 2012, 22(12), 30-31.
LUPAČ, Petr. Postoje Čechů k etnickým minoritám a jejich právům : otázka etnické integrace jako problém etnické exkluzivity. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, 2011(2), 53-67.
LUPAČ, Petr. The Hypothesis of the End of the Internet Revolution. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2007, 1(2), 57-68.
LUPAČ, Petr. Užívání internetu a sociabilita : kořeny, vývoj a současnost výzkumu. Mediální studia, 2013, 7(3), 254-273.
MLYNÁŘ, Jakub. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v CVH Malach a československé židovské identity. Historie-Otázky-Problémy, 2013, 5(1), 173-183.
MORAVCOVÁ, Eva. Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum – SDA Info (Data a výzkum – Sociologický datový archiv Info.), 2012, 6(2), 110-184.
MORAVCOVÁ, Eva. Problematika part, gangů a delikventních uskupení mládeže : Otázka členství v gangu. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, Neuveden(2), 7-127.
PODANÁ, Zuzana – BURIÁNEK, Jiří. Does Cultural Context Affect the Association Between Self-Control and Problematic Alcohol Use Among Juveniles? : A Multilevel Analysis of 25 European Countries. Journal of Contemporary Criminal Justice, 2013, 29(1), 70-87.
PODANÁ, Zuzana. Reporting to the police as a response to intimate partner violence. Sociologický časopis, 2010, 46(3), 453-474.
PODANÁ, Zuzana. Vandalismus a kriminalita ve školním prostředí. Prevence, 2013, 10(1), 12-13.
ENZMANN, Dirk – PODANÁ, Zuzana. Official Crime Statistics and Survey Data : Comparing Trends of Youth Violence between 2000 and 2006 in Cities of the Czech Republic, Germany, Poland, Russia, and Slovenia. European Journal on Criminal Policy and Research, 2010, 16(3), 191-205.
KASK, Kristjan – MARKINA, Anna – PODANÁ, Zuzana. The Effect of Family Factors on Intense Alcohol Use among European Adolescents : A Multilevel Analysis. Psychiatry Journal, 2013, 2013(25.1.), 1-12.
SIEBER, Martina. Socio-economic evaluation and a problem with selected variables of the model – Land. Nová ľelezniční technika, 2011, 19(6), 9-11.
SIEBER, Martina. Socioekonomická hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu – hluk. Nové železniční trendy, 2012, 20(6), 28-30.
SLÁDEK, Jan – PODANÁ, Zuzana. Češi a bydlení v roce 2007 v datech z výzkumu Eurequal. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, 2011(2), 69-84.
SUŠA, Oleg. Kooptace protestu, ekologická krize a dilema „ekologické modernizace“. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, 2012, 2009(1), 137-154.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání.. Historická sociologie, 2010, 2(1), 9-30.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Ramki i města kollektivnoj pamjati: staraja těma, novyje vzgljady. Ličnosť Kuľtura Obščestvo, Meždunarodnyj žurnal sociaľnych i gumanitarnych nauk, 2011, XIII(61-62), 77-85.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Ramki i města kollektivnoj pamjati: staraja těma, novyje vzgljady. Ličnosť Kuľtura Obščestvo, Meždunarodnyj žurnal sociaľnych i gumanitarnych nauk, 2011, XIII(61-62), 77-85.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – HAMPL, Stanislav et al.. The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis, 2012, XIX / 2012(1), 46-66.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – HAMPL, Stanislav et al.. The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis, 2012, XIX / 2012(1), 46-66.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – VÁVRA, Martin. The Czechs and their View of History. European Societies: The official journal of the ESA, 2013, 15(5), 729-752.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiři. K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naąe společnost (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.), 2010, 8(1), 9-20.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiři. K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naąe společnost (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.), 2010, 8(1), 9-20.
ŠUBRT, Jiří. Antinomie sociální paměti.. Sociologia, 2011, 43(2), 133-157.
ŠUBRT, Jiří. Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy.. Sociologický časopis, 2011, 47(2), 395-406.
HAMPL, Stanislav – ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří. Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti.. Naše společnost, 2011, 9(1), 19-30.
HAMPL, Stanislav – ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří. Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti.. Naše společnost, 2011, 9(1), 19-30.
VIDOMUS, Petr. Česká klimaskepse: úvod do studia. Sociální studia, 2013, 10(1), 95-127.
VIDOMUS, Petr. Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Sociologický časopis, 2011, 47(2), 325-359.
Vyhledávání publikací jednotlivých pracovníků katedry je možné přes rozhraní systému OBD.

Přednášky zahraničních hostů

Prof. Majone Steketee: Migrants and juvenile delinquency: Lack of social bonds to society among migrant youth
ředitelka Verwey Joncker Instituutu v Utrechtu

6. 12. 2018

Many young people with a migrant background feel less attachment to their social environment and institutions. Their marginalized position is often seen as an explanation for their over-representation in problem behaviours such as crime, drug use or school dropouts. Migrant families live more often in disadvantaged areas because of their high levels of unemployment and economic deprivation, and these areas suffer from high crime levels. Residential turnover further weakens social bonds and social control in these areas. This paper uses the third sweep of the International Self-Report Delinquency Study to examine whether there is a difference in the bonding of young migrants with their family, school, teacher, friend and neighbourhood compared with people who have been born within the country. It assesses whether differences in bonding explain the over representation of migrant youth in problem behaviour as delinquency, substance use and truancy.

Prof. Anna Markina: Barriers and facilitators to reducing recidivism among young offenders: a story of an ethnography
Universita Tartu

20. 11 2018

This presentation is built on a case study of juvenile offenders in Estonia as part of the EU-funded PROMISE project. 23 in-depth interviews were conducted using photo elicitation and peer-research approaches. The young people interviewed for the project have histories of criminal offending, and the majority was on probation during the study. The research focuses on how criminal punishment and the subsequent stigmatisation influence young people’s lives. The research suggests that many young people experience stigmatisation in various spheres of their life: work, housing, relationship with the state institutions. Resulting alienation, exclusion, negative attitudes to the institutions and the state in general often result in re-offending and a pathway towards a criminal career.

Michael Biggs, Ph.D., Ph.D.: The U.S. Anti-War Movement in the 1960s
University of Oxford

19. 4. 2018

Why is protest prevalent in elite colleges and universities? This paper distinguishes the characteristics of entering freshmen from the effects of the college environment, and assesses various aspects of that environment—including the density of social interaction, the political orientation of professors, and the influence of student peers. It uses a panel of 23,000 students in 168 American universities, who were surveyed on entry in 1967 and 1968 and then again in 1970. One in four students protested on campus against American foreign policy. Protest varied across colleges primarily because they selected different sorts of students. The college environment did, however, affect those who had initially expected not to protest. Controlling for almost four dozen individual characteristics, they were more likely to protest where their professors were liberal and where their student peers had expected to protest. Social density and movement organization had no effect. These findings demonstrate the value of tracing individuals over time, and emphasize the sociological significance of selection.

László Kulcsár, Ph.D.: The demography of post-socialism: Social and economic challenges
Pennsylvania State University

17. 10 2017

Post-socialism is a unique social, economic, and cultural phenomenon. One particularly interesting aspect of this period was the rapidly changing demographic dynamics. These included falling birth rates, changes in morbidity and mortality statistics, new domestic migration streams, and the suddenly appearing mass international migration as well. The talk focuses on to what extent these trends were really new or simply the continuation of dynamics started well before the collapse of communism. It will also discuss what challenges these demographic trends hold for the future development of post-socialist nations.

Konference

Naše společná přítomnost 2019: Odpovědná spotřeba

Konference se konala 25. dubna 2019 na Univerzitě Karlově v Celetné 20, Praha a 24. dubna 2019 v Kampusu Hybernská 4, Praha, kde se můžete těšit na pestrý program pro akademickou i širší veřejnost.

Ve spolupráci Filozofické fakulty UK, Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centra pro otázky životního prostředí UK, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

Prostředí, ve kterém žijeme, je ohroženo a příčiny tohoto stavu lze hledat nejen systémově, ale i v nás samotných, na úrovni jednotlivců a jejich chování. Životní styl se vymkl regulačním mechanismům přírody, a naše (ekologické) stopy už jsou na Zemi zřetelně viditelné. Ekonomický systém funguje zákonitě a tedy zdánlivě nutně, neumíme jej přesměrovat či alespoň usměrnit, i když nepříznivé dopady nadměrné výroby a spotřeby jsou dobře známé. Jaká řešení existují? Spolehneme se na moc techniky a inovace? Budeme usilovat o regulaci či se zkusíme vydat cestou eticky založené výchovy s cílem kultivace dobrovolné skromnosti obyvatel? Jaká řešení volí a volily různé politické režimy a jakou váhu přikládají individuálnímu chování a systémovým změnám? Z jakých, nejen historických, zkušeností můžeme čerpat? U takto prakticky položených otázek se potkávají vědci z oborů přírodních věd, psychologie, historie, sociologie, ekonomie či politologie. Praktická řešení ale narážejí na stereotypy, které jsou hluboce zažity v našem kulturním prostředí a v neposlední řadě i na hranice oborů vědy i lidské činnosti obecně.  Konference je příležitostí rekapitulovat současný stav perspektivami různých disciplín, představit si budoucnost či hledat možnosti změny tam, kde se zdá být neudržitelná. Jejím smyslem je poskytnout prostor k rozmýšlení a diskusi o možnostech každodenního života současného člověka (nebo o možnostech utváření životního stylu současného člověka), a to z hlediska cílů jak individuálních, tak i směřování společnosti jako celku.

Konferenční Facebook a středeční program v Hybernské.

Konferenční webová stránka s fotogalerií a příspěvky.

Sociologická setkávání (2017)

Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhla na Filozofické fakultě UK doposud největší česká sociologická konference s názvem Sociologická setkávání. Výroční konferenci České sociologické společnost pořádala Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Konference se svou velikostí přes 300 účastníků řadí mezi největší odborná setkání v historii Filozofické fakulty UK i české sociologie. Poskytla prostor pro setkání sociologů a socioložek z institucí různého druhu a nejrůznějších tematických nebo metodologických orientací. V rámci programu se tak setkávala oblast akademické sociologie kateder, odborných ústavů a center, výzkumů soukromých organizací i mezioborových projektů příbuzných sociálně-vědních oborů. V rámci společenského večera proběhla také diskuse vedoucích a studentských zástupců všech kateder sociologie v ČR o směřování české sociologie a její výuky. Konference tak nabídla široký přehled o současné české sociologii a aktuálních sociologických výzkumech, vnesla na stůl řadu témat zajímavých i pro širší veřejnost a nebývalou pozornost jí proto věnovala i media, zejména České televize, Český rozhlas ČTK a další (výběr zde).

Na Sociologických setkáváních zaznělo ve 30 odborných panelech celkem 132 příspěvků českých sociologů a socioložek. Jako hlavní řečníci s plenárními přednáškami vystoupili dva sociologové světového formátu, prof. Ilja Šrubař z univerzity v Kostnici a prof. Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu.

V průběhu tří dnů se zde potkávalo celkem 302 účastníků z více než 80 institucí z celé České republiky; na Facebooku událost sledovalo téměř 500 lidí a konferenční stránky zaznamenaly podobný počet unikátních přístupů. Konference také účastnilo téměř 90 studentů a studentek magisterského nebo bakalářského stupně studia a také 71 doktorandů a doktorandek.

Prezentace z odborných příspěvků, jejichž autoři a autorky souhlasili s uveřejněním, jsou dostupné na stránkách konference, a to vždy u příslušného příspěvku.

Fotografie z průběhu konference i společenského večera jsou dostupné ve fotogalerii na stránkách konference.

Webové stránky konference: http://css2017.ff.cuni.cz/

Česká sociologická společnost: Facebook.

Další konference

V září 2014 katedra s velkým úspěchem organizovala The 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, mezinárodní konferenci kriminologické společnosti (2014).

Reconfiguring the ‘human’/’animal’ binary – resisting violence, The 2nd Annual European Conference for Critical Animal Studies (2011). Interdisciplinární konference pořádaná Katedrou sociologie a The Institute For Critical Animal Studies (ICAS) se věnovala široké škále otázek týkající se historické, současné i budoucí situace mimolidských zvířat v kontextu moderní globalizované společnosti. Účastnilo se jí 50 řečníků a 100 pasivních účastníků z celého světa.

 

 

Úvod > Projekty > Publikace