Publikace

Nakladatelství Karolinum zpřístupnilo online kompletní archiv čísel recenzovaného časopisu AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jehož vydávání katedra zajišťuje.

Pojednání o tomto časopise si můžete přečíst online v časopise Naše společnost:
Holubová, K., Javůrková, A., Mlynář, J., Topinková, R. (2017). Nenápadný dokument o české sociologii: Periodikum AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jeho rysy a proměny. Naše společnost 15(2), 31-50.

Monografie členů katedry (výběr)
BURIÁNEK, Jiří – PIKÁLKOVÁ, Simona. Intimate Violence. A Czech Contribution on International Violence Against Women Survey. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. 222 s. ISBN 978-80-246-2218-7.
BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7373-028-4.
BURIÁNEK, Jiří – PODANÁ, Zuzana. Czech Juveniles in the Delinquency Perspective. 1 vyd. Praha: FF UK, 2008. 103 s. ISBN 80-86284-70-0.
BURIÁNEK, Jiří – KOVAŘÍK, Jiří. Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. 1 vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 807254-914-6.
HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. 151 s. ISBN 978-80-246-2244-6.
LOUŽEK, Marek. Metodologie ekonomie. Praha: Karolinum, 2009. 604 s. ISBN 978-80-246-1309-3.
PODANÁ, Zuzana. Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. 1 vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 183 s. ISBN 978-80-86729-68-8.
PODANÁ, Zuzana – BURIÁNEK, Jiří. Česká mládež v perspektivě delikvence . Praha: FF UK, 2008. 102 s. ISBN 80-86284-68-9.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie.. 1 vyd. Praha: Grada, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-2457-7.
ŠUBRT, Jiří. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii . 1 vyd. Praha: Karolinum, 2006. 245 s. ISBN 80-246-1239-9.
ŠUBRT, Jiří. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007. 334 s. ISBN 978-80-246-1275-1.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie I: Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha: Karolinum, 2007. 334 s. ISBN 978-80-246-1275-1.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury) . Praha: Karolinum, 2008. 392 s. ISBN 978-80-246-1413-7.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie III (Diagnózy soudobých společností). . Praha: Karolinum, 2008. 382 s. ISBN 978-80-246-1486-1.
ŠUBRT, Jiří – LINDOVÁ, Jitka – STELLA, Marco et al.. Soudobá sociologie IV: Aktuální a každodenní. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2010. 383 s. ISBN 978-80-246-1789-3.
ŠUBRT, Jiří – ARNASON, Johann Pall – BENEŠ, Zdeněk et al.. Kultury, civilizace, světový systém. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2010. 230 s. ISBN 978-80-246-1822-7.
ŠUBRT, Jiří – BALON, Jan. Současná sociologická teorie. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-2457-7.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka – BENEŠ, Zdeněk et al.. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum.. 1 vyd. Kolin: Historická sociologie, 2010. 136 s. ISBN 978-80-86879-25-3.
ŠUBRT, Jiří – BALON, Jan. Teorie jednání: Jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Matfyzpress, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7308-219-2.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 548 s. ISBN 978-80-7380-061-1.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – VÁVRA, Martin et al.. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. 256 s. ISBN 978-80-246-2140-1.
VINOPAL, Jiří – ŠKODOVÁ, Markéta – ŠAMANOVÁ, Gabriela. Obraz vědy v českém veřejném mínění. 1 vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 110 s. ISBN 80-7330-096-6.
VINOPAL, Jiří. Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace.. Praha: FF UK, Praha, 2007. 147 s.
Odborné články členů a studentů katedry (výběr)
CHAN, Chaowen – HAMPLOVÁ, Dana – LE BOURDAIS, Celine. Are Parental Leaves Considered as Work Interruptions by Survey Respondents? A Methodological Note. Canadian Studies in Population, 2012, 39(1-2), 31-44.
HOMOLOVÁ, Pavla. Time perspectives in Czech Society. Naše společnost, 2011, 9(2), 33-43.
CHÁBOVÁ, Kristýna. Komparace metodických postupů předvolebních průzkumů agentur CVVM, ppm factum, Median a STEM. Naše společnost, 2013, 11(1), 25-35.
JANÍČKO, Michal. Pražští Rusové. Naše společnost, 2012, 10(2), 3-9.
JIRKOVSKÁ, Blanka – MUDD, Dana – ŘEPA, Milič et al.. Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků. Praktický lékař, 2012, 92(1), 45-49.
JIRKOVSKÁ, Blanka – MUDD, Dana – ŘEPA, Milič et al.. Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků. Praktický lékař, 2012, 92(1), 45-49.
JIRKOVSKÁ, Blanka. Pracovní motivace NLZP. Sestra, 2012, 22(12), 30-31.
LOUŽEK, Marek. Alexis de Tocqueville – prorok ve věku revoluce. Sociologia, 2012, 44 (2012)(2), 235-239.
LOUŽEK, Marek. Mýtus racionálního voliče. Politická ekonomie, 2012, 60 (2012)(5), 715-720.
LOUŽEK, Marek. The Battle of Methods in Economics. American Journal of Economics and Sociology, 2011, 70 (2011)(2), 439-463.
LUPAČ, Petr. Postoje Čechů k etnickým minoritám a jejich právům : otázka etnické integrace jako problém etnické exkluzivity. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, 2011(2), 53-67.
LUPAČ, Petr. The Hypothesis of the End of the Internet Revolution. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2007, 1(2), 57-68.
LUPAČ, Petr. Užívání internetu a sociabilita : kořeny, vývoj a současnost výzkumu. Mediální studia, 2013, 7(3), 254-273.
MLYNÁŘ, Jakub. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v CVH Malach a československé židovské identity. Historie-Otázky-Problémy, 2013, 5(1), 173-183.
MORAVCOVÁ, Eva. Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum – SDA Info (Data a výzkum – Sociologický datový archiv Info.), 2012, 6(2), 110-184.
MORAVCOVÁ, Eva. Problematika part, gangů a delikventních uskupení mládeže : Otázka členství v gangu. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, Neuveden(2), 7-127.
PODANÁ, Zuzana – BURIÁNEK, Jiří. Does Cultural Context Affect the Association Between Self-Control and Problematic Alcohol Use Among Juveniles? : A Multilevel Analysis of 25 European Countries. Journal of Contemporary Criminal Justice, 2013, 29(1), 70-87.
PODANÁ, Zuzana. Reporting to the police as a response to intimate partner violence. Sociologický časopis, 2010, 46(3), 453-474.
PODANÁ, Zuzana. Vandalismus a kriminalita ve školním prostředí. Prevence, 2013, 10(1), 12-13.
ENZMANN, Dirk – PODANÁ, Zuzana. Official Crime Statistics and Survey Data : Comparing Trends of Youth Violence between 2000 and 2006 in Cities of the Czech Republic, Germany, Poland, Russia, and Slovenia. European Journal on Criminal Policy and Research, 2010, 16(3), 191-205.
KASK, Kristjan – MARKINA, Anna – PODANÁ, Zuzana. The Effect of Family Factors on Intense Alcohol Use among European Adolescents : A Multilevel Analysis. Psychiatry Journal, 2013, 2013(25.1.), 1-12.
SIEBER, Martina. Socio-economic evaluation and a problem with selected variables of the model – Land. Nová ľelezniční technika, 2011, 19(6), 9-11.
SIEBER, Martina. Socioekonomická hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu – hluk. Nové železniční trendy, 2012, 20(6), 28-30.
SLÁDEK, Jan – PODANÁ, Zuzana. Češi a bydlení v roce 2007 v datech z výzkumu Eurequal. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, 2011(2), 69-84.
SUŠA, Oleg. Kooptace protestu, ekologická krize a dilema „ekologické modernizace“. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, 2012, 2009(1), 137-154.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání.. Historická sociologie, 2010, 2(1), 9-30.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Ramki i města kollektivnoj pamjati: staraja těma, novyje vzgljady. Ličnosť Kuľtura Obščestvo, Meždunarodnyj žurnal sociaľnych i gumanitarnych nauk, 2011, XIII(61-62), 77-85.
ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Ramki i města kollektivnoj pamjati: staraja těma, novyje vzgljady. Ličnosť Kuľtura Obščestvo, Meždunarodnyj žurnal sociaľnych i gumanitarnych nauk, 2011, XIII(61-62), 77-85.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – HAMPL, Stanislav et al.. The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis, 2012, XIX / 2012(1), 46-66.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – HAMPL, Stanislav et al.. The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis, 2012, XIX / 2012(1), 46-66.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří – VÁVRA, Martin. The Czechs and their View of History. European Societies: The official journal of the ESA, 2013, 15(5), 729-752.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiři. K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naąe společnost (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.), 2010, 8(1), 9-20.
ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiři. K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naąe společnost (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.), 2010, 8(1), 9-20.
ŠUBRT, Jiří. Antinomie sociální paměti.. Sociologia, 2011, 43(2), 133-157.
ŠUBRT, Jiří. Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy.. Sociologický časopis, 2011, 47(2), 395-406.
HAMPL, Stanislav – ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří. Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti.. Naše společnost, 2011, 9(1), 19-30.
HAMPL, Stanislav – ŠUBRT, Jiří – VINOPAL, Jiří. Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti.. Naše společnost, 2011, 9(1), 19-30.
VIDOMUS, Petr. Česká klimaskepse: úvod do studia. Sociální studia, 2013, 10(1), 95-127.
VIDOMUS, Petr. Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Sociologický časopis, 2011, 47(2), 325-359.
Vyhledávání publikací jednotlivých pracovníků katedry je možné přes rozhraní systému OBD.

 

Konference

Sociologická setkávání

Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhla na Filozofické fakultě UK doposud největší česká sociologická konference s názvem Sociologická setkávání. Výroční konferenci České sociologické společnost pořádala Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Konference se svou velikostí přes 300 účastníků řadí mezi největší odborná setkání v historii Filozofické fakulty UK i české sociologie. Poskytla prostor pro setkání sociologů a socioložek z institucí různého druhu a nejrůznějších tematických nebo metodologických orientací. V rámci programu se tak setkávala oblast akademické sociologie kateder, odborných ústavů a center, výzkumů soukromých organizací i mezioborových projektů příbuzných sociálně-vědních oborů. V rámci společenského večera proběhla také diskuse vedoucích a studentských zástupců všech kateder sociologie v ČR o směřování české sociologie a její výuky. Konference tak nabídla široký přehled o současné české sociologii a aktuálních sociologických výzkumech, vnesla na stůl řadu témat zajímavých i pro širší veřejnost a nebývalou pozornost jí proto věnovala i media, zejména České televize, Český rozhlas ČTK a další (výběr zde).

Na Sociologických setkáváních zaznělo ve 30 odborných panelech celkem 132 příspěvků českých sociologů a socioložek. Jako hlavní řečníci s plenárními přednáškami vystoupili dva sociologové světového formátu, prof. Ilja Šrubař z univerzity v Kostnici a prof. Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu.

V průběhu tří dnů se zde potkávalo celkem 302 účastníků z více než 80 institucí z celé České republiky; na Facebooku událost sledovalo téměř 500 lidí a konferenční stránky zaznamenaly podobný počet unikátních přístupů. Konference také účastnilo téměř 90 studentů a studentek magisterského nebo bakalářského stupně studia a také 71 doktorandů a doktorandek.

Prezentace z odborných příspěvků, jejichž autoři a autorky souhlasili s uveřejněním, jsou dostupné na stránkách konference, a to vždy u příslušného příspěvku.

Fotografie z průběhu konference i společenského večera jsou dostupné ve fotogalerii na stránkách konference.

Webové stránky konference: http://css2017.ff.cuni.cz/

Česká sociologická společnost: Facebook.

Další konference

V září 2014 katedra s velkým úspěchem organizovala The 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, mezinárodní konferenci kriminologické společnosti (2014).

Reconfiguring the ‘human’/’animal’ binary – resisting violence, The 2nd Annual European Conference for Critical Animal Studies (2011). Interdisciplinární konference pořádaná Katedrou sociologie a The Institute For Critical Animal Studies (ICAS) se věnovala široké škále otázek týkající se historické, současné i budoucí situace mimolidských zvířat v kontextu moderní globalizované společnosti. Účastnilo se jí 50 řečníků a 100 pasivních účastníků z celého světa.

 

 

Úvod > Projekty > Publikace