Bakalářské

Přihlášení k SZZk probíhá přes SIS. Fakulta připravila pro studenty přehledný manuál přihlášení k SZZk i k vkládání závěrečných prací do SISu.

Bakalářské závěrečné zkoušky mají tyto části:
 
všechny obory: Obhajoba bakalářské práce
Obecná sociologie
k tomu dle oborů: sociologie a kombinace sociologie-demografie:
sociologicko-ekonomická studia: Obecná ekonomie
Ekonomika podniku 

 

Konkrétní organizace ústní zkoušky:

  1. studenti se dostaví na katedru sociologie v hodinu uvedenou v harmonogramu jako „začátek přípravy“,
  2. vylosují si z každého předmětu jednu otázku (tj. celkem 3 otázky),
  3. poté mají 45 minut na přípravu odpovědí,
  4. při samotné zkoušce si zpravidla studenti sami zvolí pořadí, v jakém budou odpovídat na jednotlivé otázky – na odpověď na jednu otázku se počítá zhruba s 15 minutami.

Seznam otázek povinných předmětů k bakalářským závěrečným zkouškám

Obecná sociologie

1. Předmět, struktura a funkce sociologie; vztah sociologie k dalším vědám o člověku a společnosti
2. Pluralita teoretických přístupů sociologie (základní dilemata sociologie)
3. Pojem kultury v sociologii
4. Pojem sociálního řádu: struktury, normy, anomie, deviace, konformita, sociální kontrola
5. Konsensuální a konfliktualistický pohled na společnost
6. Sociální diferenciace a integrace: masa, dav, skupina, vrstva, třída
7. Sociální jednání, interakce a komunikace
8. Individuální a společenské u jedince (role, identita a sociální charakter)
9. Pojmy systém a struktura v sociologii
10. Sociální nerovnost, chudoba a sociální mobilita
11. Třídní pojetí sociální struktury a jeho proměny: teorie a výzkum
12. Socializace a vzdělání jako mechanismy reprodukce společnosti
13. Gender v sociologii, feminismus a sociologie
14. Pojmy společnost a společenství (komunita, pospolitost) v sociologii
15. Rasa, etnikum, národ; nacionalismus a rasismus
16. Sociologie vědění, vědy a ideologie
17. Sociologický pohled na jazyk a média komunikace
18. Rodina jako sociologické téma
19. Sociologické přístupy k náboženství
20. Ekonomika a práce jako sociologický problém
21. Moc a politika (zdroje, podoby a legitimita moci; politický systém, stát a občanství)
22. Sociální změna a její teoretické reflexe v sociologii
23. Společnost a příroda, sociologická problematika soudobé ekologické krize a rizika
24. Globální problémy a proces globalizace
25. Sociologické aspekty postindustriálních změn a postmoderní kulturní situace
26. Byrokracie a byrokratismus v organizačních systémech moderní společnosti; byrokracie a demokracie
27. Sociologická problematika modernizace

Dějiny sociologie 19. a první poloviny 20. století

1. Historické, epistemologické a ideologické podmínky a předpoklady vzniku sociologie; bezprostřední předchůdci sociologie
2. Pozitivismus a antipozitivismus v sociologii 19. a počátku 20. století
3. Comtova sociologie a pozitivní politika; vliv na další vývoj sociologie
4. Sociologie Herberta Spencera
5. Marxovo materialistické a dialektické pojetí dějin; pojetí člověka, výrobní síly a výrobní vztahy
6. Marxova analýza kapitalismu a jeho sociální struktury, vliv Marxe na další vývoj sociologie
7. Naturalistické směry v dějinách sociologie
8. Empirické sociální výzkumy v 19. století a na počátku 20. století
9. Místo psychologismu a freudismu ve vývoji sociologie
10. Sociologie Georga Simmela a její pozdější recepce
11. Teoretická a metodologická východiska sociologie Maxe Webera, základní pojmy a vliv Maxe Webera na další vývoj sociologie
12. Weberovo pojetí modernizace, kapitalismu a racionalizace
13. Hlavní témata a znaky Durkheimovy sociologické teorie a metodologie, Durkheimův vliv
14. Durkheimovo pojetí dělby práce a společenské solidarity
15. Paretova sociologie
16. Americká sociologie do druhé světové války, Chicágská škola
17. Kritická teorie frankfurtské školy
18. Postavení sociologie Talcotta Parsonse v dějinách sociologického myšlení

Analýza dat

1. Teoretické míry centrální a necentrální polohy, jejich výběrové odhady, vlastnosti a použití. Přehled testů pro testování centrální polohy v jedné, dvou a více populacích.
2. Rozdělení náhodných veličin: spojité a diskrétní. Distribuční a pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti. Kvantily, kritické hodnoty. Grafický popis rozdělení.
3. Normální (Gaussovo) rozdělení a jeho vlastnosti. Centrální limitní věta a její použití. Grafické ověřování normality a její testování.
4. Základní pojmy testování statistických hypotéz. Bodové a intervalové odhady populačních parametrů, závislost na rozsahu výběru.
5. Testy o poloze rozdělení v jednom a dvou výběrech. Ověřování jejich předpokladů. Neparametrické testy. Párové testy.
6. Analýza rozptylu. Jednoduché a dvojné třídění. Interakce, Mnohonásobné srovnávání. Neparametrická ANOVA.
7. Pearsonův a Spearmanův odhad korelačního koeficientu. Testování nekorelovanosti a porovnání korelací ve více populacích. Parciální korelace a její interpretace.
8. Základní pojmy regresní analýzy. Interpretace koeficientů. Kvalita modelu. Postup modelování. Omezení metody.
9. Závislost nominálních veličin, její míry, testování, interpretace, vliv rozsahu výběru.
10. Závislosti ordinálních veličin, její míry, testování a interpretace.
11. Výběrová šetření. Druhy výběrů. Metody a techniky výběrů. Testy dobré shody a jejich využití pro ověření reprezentativity výběru.
12. Problémy kauzální interpretace souvislostí, význam vícerozměrné analýzy
13. Možnosti škálování, techniky založené na apriorním ověření kvality škály a jejich aplikace
14. Aposteriorní škálovací postupy, bodová škála, skalogram, ověření reliability škály
15. Testové metodiky, využití standardizace pro srovnávání a pro interpretaci výsledků
16. Validita a reliabilita – možnosti jejich ověření
17. Operacionalizace a konstrukce indexů, příklady užití

Statistika v sociologii

1. Základní pojmy popisné statistiky. Numerický a grafický popis rozdělení náhodných veličin s přihlédnutím k jejich měřící škále.
2. Teoretické míry polohy, jejich výběrové odhady, vlastnosti, použití a testování polohy.
3. Teoretické míry variability, jejich výběrové odhady, vlastnosti, použití a testování shody variability populací.
4. Výběrová šetření. Druhy výběrů. Metody a techniky výběrů.
5. Zavedení pojmu pravděpodobnosti. Základní operace s pravděpodobnostmi. Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů. Použití ve statistice, kontingenční tabulky.
6. Rozdělení náhodných veličin (diskrétní typ). Distribuční funkce, kvantily, kritické hodnoty. Numerický a grafický popis.
7. Rozdělení náhodných veličin (spojitý typ). Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce, kvantily, kritické hodnoty. Normální rozdělení, normované normální rozdělení. Centrální limitní věta a aproximace pravděpodobnostních rozdělení.
8. Statistická indukce. Výběrová charakteristika. Vztah teoretického modelu a výběru. Podmínky reprezentativity a její ověřování, testy dobré shody. Vliv rozsahu výběru.
9. Bodové a intervalové odhady populačních parametrů, závislost na rozsahu výběru.
10. Základní pojmy testování statistických hypotéz.
11. Testy o poloze rozdělení. Ověřování jejich předpokladů.
12. Testy o shodě rozdělení. Testy dobré shody, jejich užití. Testování normality.
13. Parametrické vs. neparametrické testy, srovnání, příklady.
14. Analýza rozptylu. Jednoduché a dvojné třídění. Mnohonásobné srovnávání.
15. Párové testy, testy s náhodnými bloky, testy symetrie v kontingenční tabulce.
16. Statistická závislost. Její testování s přihlédnutím k měřící škále znaků. Interpretace statistické závislosti.
17. Teoretická korelace, vlastnosti a interpretace. Pearsonův a Spearmanův odhad korelačního koeficientu. Testování. Parciální korelace a její interpretace.
18. Základní pojmy regresní analýzy. Interpretace koeficientů.
19. Závislost nominálních veličin, její míry, testování, interpretace, vliv rozsahu výběru.
20. Závislosti ordinálních veličin, její míry, testování a interpretace.

Ekonomika podniku

1. Cíle podniku
2. Okolí podniku a vliv na řízení firmy
3. Typologie podniků
4. Efektivnost podniků, nákladové funkce
5. Majetková a kapitálová struktura
6. Finanční analýza – absolutní ukazatele, poměrové ukazatele
7. Finanční analýza – analýza čistého pracovního kapitálu, Du Pontův rozklad
8. Finanční analýza – EVA, paralelní soustavy, bilanční pravidla
9. Finanční analýza – mezipodnikové srovnání, bonitní a bankrotní modely
10. Finanční plánování
11. Personální řízení podniků
12. Financování podniků
13. Investiční činnost podniku
14. Specifika výrobních podniků (finance, účetnictví, právní formy zakládání podniků atd.)
15. Specifika bankovních podniků (finance, účetnictví, právní formy zakládání podniků atd.)
16. Specifika obchodních firem a firem cestovního ruchu (finance, účetnictví, právní formy zakládání podniků atd.)
17. Kupní chování zákazníků
18. Marketingové řízení
19. Marketingové strategie
20. Produkt jako nástroj marketingu
21. Cena v marketingovém mixu
22. Distribuční cesty a marketingová komunikace

Obecná ekonomie

1. Formování trhu, tržní mechanismus a jeho prvky
2. Chování spotřebitele a formování poptávky
3. Produkční analýza. Náklady, příjmy a zisk firmy
4. Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčního trhu
5. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu. Nabídkově poptávková analýza
6. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence
7. Formování cen výrobních faktorů. Rozdělování důchodů
8. Trh práce
9. Trh kapitálu
10. Měření výkonnosti hospodářství. Hrubý domácí produkt
11. Spotřeba, investice, vládní výdaje. Rovnovážný produkt
12. Peníze, poptávka po penězích, bankovní soustava
13. Agregátní poptávka a agregátní nabídka
14. Hospodářský cyklus a růst
15. Nezaměstnanost a inflace. Phillipsova křivka
16. Měnové kurzy a platební bilance
17. Rozpočtová politika
18. Měnová politika

 

Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice > Bakalářské