Organizace studia

Kontaktní osobou pro doktorské studium na katedře sociologie FF UK a osobou odpovědnou za obsah sekce Doktorské studium na webu katedry je Eva Richter.
Na fakultní úrovni spravuje studijní agendu doktorského studia Oddělení vědy.

Základní informace o organizaci a dokumentech

Informace a formuláře k doktorskému studiu na fakultní úrovni jsou k dispozici v sekci doktorského studia na webu FF UK.
Na katederní úrovni se v současnosti organizace doktorského studia dále řídí akreditací doktorského studia na katedře sociologie FF UK a Opatřením oborové rady katedry sociologie ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu.
Vedoucím oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Činnosti a povinnosti oborové rady specifikuje čl. 4 opatření děkana.

Studenti prezenční formy DS získávají na podporu svého studia stipendia dle Stipendijního řádu UK. Fakulta nabízí možnosti financování krátkodobých zahraničních výjezdů a vlastních menších výzkumných projektů formou stipendií a interních badatelských grantů. Více informací poskytuje web fakulty Finance a doktorské studium.

Po domluvě s vedoucím katedry a za předpokladu tematické blízkosti může být student přijat s projektem, který bude součástí zpracování probíhajících katederních grantů či výzkumného záměru. Studenti se zájmem o získání vlastního grantu mohou využívat konzultačních a poradenských služeb grantového referátu fakulty.


Katedra sociologie pořádá na začátku každého akademického roku informační schůzku pro studenty prvního ročníku, dále se v ročním intervalu pořádá pro zájemce výjezdní soustředění studentů a absolventů DS.

Studijní plán

Aktuální akreditovaný studijní plán je dostupný na plany.ff.cuni.cz.

Studijní plán doktorského studia je individuální, což znamená, že student má dány povinnosti, jež musí v rámci studia splnit, je však na něm, jak přesně je sestaví do plánu studia. Část povinností má přitom dánu dobu zápisu (např. úkoly spojené s prací na disertační práci) dle rámcového studijního plánu.

Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí: (A) Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci; (B) základní studijní povinnosti; (C) odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity. Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) pro všechny tři oblasti jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.
Povinnosti jsou zahrnuty do individuálního studijního plánu (ISP) doktoranda.

Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace.

Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení vědy, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty oboru (tj. u nichž je v rámcovém plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, student po dohodě se školitelem musí v SIS dovyplnit:

  1. Zvolený Cizí jazyk, který vybírá z nabídky jazyků asociované s daným plánem.
  2. Individuální studijní povinnosti dle specifikace uvedené v plánu. Tyto povinnosti lze zadat buď volbou některého již existujícího předmětu, nebo (pokud daný předmět v SIS dosud neexistuje) zadáním tzv. „popisu předmětu“, který danou povinnost slovně popisuje s tím, že s nějakým předmětem v SIS bude asociována až později.
  3. Rok plnění u všech povinností, u nichž výše uvedený oborový plán určuje časové rozpětí.

Úkoly spojené s kontrolou práce na disertaci

Roč. Kurz Úkol
I. DS Komentovaná rešerše k disertaci

Student vypracuje stručný přehled možných teoretických východisek a metodologických přístupů k tématu své práce a zdůvodní volbu svého přístupu. K těmto vybraným oblastem pak zpracuje komentovaný přehled základních textů.

Materiál student odevzdá školiteli a po jeho schválení prezentuje v Doktorandském semináři.

Zpracování úkolu je třeba před prezentací konzultovat se školitelem a dodat jeho vyjádření.

  Návrh designu výzkumu

Student předloží školiteli podrobný návrh designu svého výzkumu.

Zpracování úkolu odevzdává student školiteli.

 II. DS Komentovaná osnova disertace

Student vypracuje podrobnou komentovanou osnovu disertace (rozsah cca 10 normostran), z níž bude patrná předpokládaná struktura práce, konkrétní obsah jednotlivých kapitol a jejich rozsah. Osnovu rovněž prezentuje v rámci Doktorandského semináře.

Zpracování úkolu je třeba před prezentací konzultovat se školitelem a dodat jeho vyjádření.

  Výstup k teoretické části disertace

Student zpracuje ucelenou část teoretické části disertace (např. jeden teoretický proud, zásadního autora apod.) v rozsahu minimálně 15 normostran.

Zpracování úkolu odevzdává student školiteli.

III. DS Teze disertace

Teze disertace o rozsahu cca 15 normostran (bez titulní strany, seznamu literatury a případných příloh) musí zahrnovat: představení teoretické části práce; hlavní výzkumné otázky a hypotézy; strukturu disertace; charakteristiku použitých metod; harmonogram dalšího postupu na disertační práci; předpokládané/očekávané závěry; zdůvodnění významu práce; stávající seznam použité literatury.

Před předložením tezí školiteli je student prezentuje v rámci Doktorandského semináře.

Výstup z disertační práce

Student předloží nový ucelený výstup (kapitolu, resp. kapitoly) z disertace v rozsahu cca 30–40 normostran a prezentuje jej v rámci Doktorandského semináře.

Před předložením Výstupu školiteli je student prezentuje v rámci Doktorandského semináře.

 IV.+ DS Výstup z disertační práce

Student předloží nový ucelený výstup (kapitolu, resp. kapitoly) z disertace v rozsahu cca 30–40 normostran a prezentuje jej v rámci Doktorandského semináře.

Před předložením Výstupu školiteli je student prezentuje v rámci Doktorandského semináře.

 

DŮLEŽITÉ: Všechny písemně zpracovávané úkoly se odevzdávají s ročním hodnocením oborové radě, a to prostřednictvím Evy Richter. Úkoly je možné zaslat elektronicky mailem ve formátu pdf.

 

 

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Organizace studia