Organizace studia

Kontaktní osobou pro doktorské studium na katedře sociologie FF UK a osobou odpovědnou za obsah sekce Doktorské studium na webu katedry je Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Na fakultní úrovni spravuje studijní agendu doktorského studia Oddělení vědy.

Základními dokumenty, kterými se řídí doktorské studium na FF UK jsou Studijní a zkušební řád UK a Pravidla organizace studia na FF UK, Opatření děkana č. 4/2009 upřesňující povinnosti v doktorském studiu, Opatření děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK a Opatření děkana č. 21/2010 (Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací). Dále v textu sekce Doktorské studium se Opatřením děkana myslí vždy Opatření děkana č. 20/2010.

Informace a formuláře k doktorskému studiu na fakultní úrovni jsou k dispozici v sekci doktorského studia na webu FF UK.
Na katederní úrovni se v současnosti organizace doktorského studia dále řídí akreditací doktorského studia na katedře sociologie FF UK a Opatřením oborové rady katedry sociologie ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu.
Vedoucím oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Činnosti a povinnosti oborové rady specifikuje čl. 4 opatření děkana.

Studenti prezenční formy DS získávají na podporu svého studia stipendia dle Stipendijního řádu UK. Fakulta nabízí možnost financování krátkodobých zahraničních výjezdů a vlastních menších výzkumných projektů formou účelových stipendií a interních badatelských grantů (interní granty FF UK a GAUK).

Po domluvě s vedoucím katedry a za předpokladu tematické blízkosti může být student přijat s projektem, který bude součástí zpracování probíhajících katedrálních grantů či výzkumného záměru. Studenti se zájmem o získání vlastního grantu mohou využívat konzultačních a poradenských služeb grantového referátu fakulty.


Ve spolupráci s katedrou sociální práce zajišťovala do roku 2017 katedra doktorské studium i pro tento obor.


Studentům doktorského studia na katedře sociologie FF UK se doporučuje pravidelné sledování novinek na hlavních stránkách fakultního a katedrálního webu, případně ekvivalentní a časově efektivnější odebírání fakultních a katedrálních novinek prostřednictvím RSS čtečky či automatického zasílání novinek emailem (viz hlavní stránka webu katedry). Studenti doktorského studia mají svoji vlastní elektronickou diskusní skupinu na emailové adrese postgradsocff na fakultním serveru. Nově přijatým studentům se doporučuje přihlášení do skupiny ihned po oznámení přijetí ke studiu.

Katedra sociologie pořádá na začátku každého akademického roku informační schůzku pro studenty prvního ročníku, dále se v ročním intervalu pořádá pro zájemce výjezdní soustředění studentů a absolventů DS, v intervalu jednoho až dvou let se také pořádá doktorský seminář zaměřený na představení a diskusi postupu práce na doktorských projektech.

Nová akreditace doktorského studia (nástup AR 2017/2018)

Od akademického roku 2017/2018 studují nově přijatí studenti doktorského programu podle nově schválené akreditace, mají tedy i pozměněný rámcový studijní plán. I nadále platí, že si začátkem studia formulují vlastní individuální studijní plán, nově však na 4 roky (nikoliv na 3 jako doposud) a zohlední v něm studijní povinnosti rámcového studijního plánu.

 

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Organizace studia