Organizace studia

Kontaktní osobou pro doktorské studium na katedře sociologie FF UK a osobou odpovědnou za obsah sekce Doktorské studium na webu katedry je Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Na fakultní úrovni spravuje studijní agendu doktorského studia Oddělení vědy.

Základní informace o organizaci a dokumentech

Základními dokumenty, kterými se řídí doktorské studium na FF UK jsou Studijní a zkušební řád UK a Pravidla organizace studia na FF UK, Opatření děkana č. 4/2009 upřesňující povinnosti v doktorském studiu, Opatření děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK a Opatření děkana č. 21/2010 (Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací). Dále v textu sekce Doktorské studium se Opatřením děkana myslí vždy Opatření děkana č. 20/2010.

Informace a formuláře k doktorskému studiu na fakultní úrovni jsou k dispozici v sekci doktorského studia na webu FF UK.
Na katederní úrovni se v současnosti organizace doktorského studia dále řídí akreditací doktorského studia na katedře sociologie FF UK a Opatřením oborové rady katedry sociologie ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu.
Vedoucím oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Činnosti a povinnosti oborové rady specifikuje čl. 4 opatření děkana.

Studenti prezenční formy DS získávají na podporu svého studia stipendia dle Stipendijního řádu UK. Fakulta nabízí možnost financování krátkodobých zahraničních výjezdů a vlastních menších výzkumných projektů formou účelových stipendií a interních badatelských grantů (interní granty FF UK a GAUK).

Po domluvě s vedoucím katedry a za předpokladu tematické blízkosti může být student přijat s projektem, který bude součástí zpracování probíhajících katedrálních grantů či výzkumného záměru. Studenti se zájmem o získání vlastního grantu mohou využívat konzultačních a poradenských služeb grantového referátu fakulty.


Ve spolupráci s katedrou sociální práce zajišťovala do roku 2017 katedra doktorské studium i pro tento obor.


Studentům doktorského studia na katedře sociologie FF UK se doporučuje pravidelné sledování novinek na hlavních stránkách fakultního a katedrálního webu, případně ekvivalentní a časově efektivnější odebírání fakultních a katedrálních novinek prostřednictvím RSS čtečky či automatického zasílání novinek emailem (viz hlavní stránka webu katedry). Studenti doktorského studia mají svoji vlastní elektronickou diskusní skupinu na emailové adrese postgradsocff na fakultním serveru. Nově přijatým studentům se doporučuje přihlášení do skupiny ihned po oznámení přijetí ke studiu.

Katedra sociologie pořádá na začátku každého akademického roku informační schůzku pro studenty prvního ročníku, dále se v ročním intervalu pořádá pro zájemce výjezdní soustředění studentů a absolventů DS, v intervalu jednoho až dvou let se také pořádá doktorský seminář zaměřený na představení a diskusi postupu práce na doktorských projektech.

Nová akreditace doktorského studia (nástup AR 2017/2018)

Od akademického roku 2017/2018 studují nově přijatí studenti doktorského programu podle nově schválené akreditace, mají tedy i pozměněný rámcový studijní plán. I nadále platí, že si začátkem studia formulují vlastní individuální studijní plán, nově však na 4 roky (nikoliv na 3 jako doposud) a zohlední v něm studijní povinnosti rámcového studijního plánu.

Průběh doktorského studia z hlediska Doktorského semináře (DS) a Teoreticko-metodologického semináře (TMS)
Roč. Sem. Kurz Obsah a úkoly
I. 1. TMS Orientace v PhD studiu: jak psát disertaci, jak být doktorandem, co se od disertace očekává, pomůcky, organizace apod.
Úkol: V rámci semináře úvodní prezentace projektu a plán práce na 1. ročník.
    DS Účast (studenti 1. ročníku tento semestr neprezentují).
  2. TMS Společně s 2. ročníkem – tematické přednášky
    DS únor/březen – Úkol: prezentace rozpracovaného projektu práce:
Komentovaná rešerše k disertaci Student vypracuje stručný přehled možných teoretických východisek a metodologických přístupů k tématu své práce a zdůvodní volbu svého přístupu. K těmto vybraným oblastem pak zpracuje komentovaný přehled základních textů.
Materiál student odevzdá školiteli a po jeho schválení prezentuje v Doktorandském semináři.
Návrh designu výzkumu
Student předloží podrobný návrh designu svého výzkumu.
II. 3. TMS Zpracování teoretického přehledu literatury.
Úkol: Vypracování teoretického výstupu – přehledový článek (Naše společnost, AUC…) či přehledové kapitoly disertace:
Výstup k teoretické části disertace
Student zpracuje ucelenou část teoretické části disertace (např. jeden teoretický proud, zásadního autora apod.) v rozsahu minimálně 15 normostran.
    DS prosinec/leden – Úkol: rozvržení a plán další práce a rozpracovaná osnova a struktura práce:
Komentovaná osnova disertace
Student vypracuje podrobnou komentovanou osnovu disertace (rozsah cca 10 normostran), z níž bude patrná předpokládaná struktura práce, konkrétní obsah jednotlivých kapitol a jejich rozsah. Osnovu rovněž prezentuje v rámci Doktorandského semináře.
  4. TMS Společně s 1. ročníkem – tematické přednášky.
    DS Účast (studenti 2. ročníku tento semestr neprezentují).
III. 5. DS Říjen/listopad = PatejdlovkaÚkol: prezentace tezí disertace:
Teze disertace
Teze disertace o rozsahu cca 15 normostran (bez titulní strany, seznamu literatury a případných příloh) musí zahrnovat: představení teoretické části práce; hlavní výzkumné otázky a hypotézy; strukturu disertace; charakteristiku použitých metod; harmonogram dalšího postupu na disertační práci; předpokládané/očekávané závěry; zdůvodnění významu práce; stávající seznam použité literatury.
Před předložením tezí školiteli je student prezentuje v rámci Doktorandského semináře.
  6. DS duben/květen/červen Úkol: prezentace části/výstupu práce (může být článek, konferenční prezentace apod.):
Výstup z disertační práce
Student předloží nový ucelený výstup (kapitolu, resp. kapitoly) z disertace v rozsahu cca 30–40 normostran a prezentuje jej v rámci Doktorandského semináře.
IV.+ 7.+ DS Účast (studenti 4. a vyššího ročníku tento semestr neprezentují).
  8.+ DS duben/květen/červen Úkol: prezentace části/výstupu práce (může být článek, konferenční prezentace apod.):
Výstup z disertační práce
Student předloží nový ucelený výstup (kapitolu, resp. kapitoly) z disertace v rozsahu cca 30–40 normostran a prezentuje jej v rámci Doktorandského semináře.
Doktorandský seminář 2018/2019
Účastní se všichni studenti doktorského studia (tj. všechny ročníky i formy studia). Účast je povinná. Průběh semináře v ZS zajišťuje Eva Kyselá.
čtvrtek 17:00 – Celetná 20, č. 317

1 11. 10. Úvodní setkání, plán roku a rozdělení prezentačních skupin
2 16. – 18. 11 Patejdlovka
3. ročníky: prezentace tezí disertace
ostatní: prezentace postupu na práci (dílčí problémy, otázky apod.)
kulatý stůl studia Ph.D., přednášky a workshopy
3 6. 12. Prezentace 2. ročníky 1/2: rozvržení a plán další práce a rozpracovaná osnova a struktura práce
4 10. 1. Prezentace 2. ročníky 2/2: rozvržení a plán další práce a rozpracovaná osnova a struktura práce
5 7. 2. Prezentace 1. ročníky 1/2: prezentace rozpracovaného projektu práce (design výzkumu a komentovaná rešerše literatury – viz výstupy dle studijního plánu).
6 7. 3. Prezentace 1. ročníky 2/2: prezentace rozpracovaného projektu práce (design výzkumu a komentovaná rešerše literatury – viz výstupy dle studijního plánu).
7 4. 4. Prezentace 3. a vyšší ročníky 1/3: prezentace části/výstupu práce (může být článek, konferenční prezentace apod.)
8 16. 5. Prezentace 3. a vyšší ročníky 2/3: prezentace části/výstupu práce (může být článek, konferenční prezentace apod.)
9 6. 6. Prezentace 3. a vyšší ročníky 3/3: prezentace části/výstupu práce (může být článek, konferenční prezentace apod.)
Teoreticko-metodologický seminář 2018/2019

Účast je povinná pro studenty 1. a 2. ročníku. Průběh semináře zajišťuje v 1. ročníku Petr Lupač a ve 2. ročníku Tomáš Diviák.

čtvrtek 17:00 – Celetná 20, č. 317

18. 10. 2. ročník: Čtení zadaných textů, práce na publikaci (přehledová stať)
25. 10. 1. ročník: Úvod do studia, jak psát DP, Formulace výzkumné otázky, konference, prezentace
22. 11. 2. ročník: Čtení zadaných textů, práce na publikaci (přehledová stať)
29. 11. 1. ročník: Úvod do studia, jak psát DP, Formulace výzkumné otázky, konference, prezentace
13. 12. 2. ročník: Čtení zadaných textů, práce na publikaci (přehledová stať)
17. 1. 1. ročník: Úvod do studia, jak psát DP, Formulace výzkumné otázky, konference, prezentace
24.  1. Tematické hodiny, Webináře, Čtení textů (1. a 2. ročník společně)
21. 2.
21. 3.
18. 4.
23. 5.
20. 6.

Plán doktorského studia na rok 2018/2018

 

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Organizace studia