Organizace studia

Kontaktní osobou pro doktorské studium na katedře sociologie FF UK a osobou odpovědnou za obsah sekce Doktorské studium na webu katedry je Eva Richter.
Na fakultní úrovni spravuje studijní agendu doktorského studia Oddělení vědy.

Základní informace o organizaci a dokumentech

Informace a formuláře k doktorskému studiu na fakultní úrovni jsou k dispozici v sekci doktorského studia na webu FF UK.
Na katederní úrovni se v současnosti organizace doktorského studia dále řídí akreditací doktorského studia na katedře sociologie FF UK a Opatřením oborové rady katedry sociologie ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu.
Vedoucím oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Činnosti a povinnosti oborové rady specifikuje čl. 4 opatření děkana.

Studenti prezenční formy DS získávají na podporu svého studia stipendia dle Stipendijního řádu UK. Fakulta nabízí možnosti financování krátkodobých zahraničních výjezdů a vlastních menších výzkumných projektů formou stipendií a interních badatelských grantů. Více informací poskytuje web fakulty Finance a doktorské studium.

Po domluvě s vedoucím katedry a za předpokladu tematické blízkosti může být student přijat s projektem, který bude součástí zpracování probíhajících katederních grantů či výzkumného záměru. Studenti se zájmem o získání vlastního grantu mohou využívat konzultačních a poradenských služeb grantového referátu fakulty.


Katedra sociologie pořádá na začátku každého akademického roku informační schůzku pro studenty prvního ročníku, dále se v ročním intervalu pořádá pro zájemce výjezdní soustředění studentů a absolventů DS.

Studijní plán

Aktuální akreditovaný studijní plán je dostupný na plany.ff.cuni.cz.

Studijní plán doktorského studia je individuální, což znamená, že student má dány povinnosti, jež musí v rámci studia splnit, je však na něm, jak přesně je sestaví do plánu studia. Část povinností má přitom dánu dobu zápisu (např. úkoly spojené s prací na disertační práci) dle rámcového studijního plánu.

Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí: (A) Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci; (B) základní studijní povinnosti; (C) odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity. Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) pro všechny tři oblasti jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.
Povinnosti jsou zahrnuty do individuálního studijního plánu (ISP) doktoranda.

Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace.

Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení vědy, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty oboru (tj. u nichž je v rámcovém plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, student po dohodě se školitelem musí v SIS dovyplnit:

  1. Zvolený Cizí jazyk, který vybírá z nabídky jazyků asociované s daným plánem.
  2. Individuální studijní povinnosti dle specifikace uvedené v plánu. Tyto povinnosti lze zadat buď volbou některého již existujícího předmětu, nebo (pokud daný předmět v SIS dosud neexistuje) zadáním tzv. „popisu předmětu“, který danou povinnost slovně popisuje s tím, že s nějakým předmětem v SIS bude asociována až později.
  3. Rok plnění u všech povinností, u nichž výše uvedený oborový plán určuje časové rozpětí.

Úkoly spojené s kontrolou práce na disertaci

Průběžné úkoly doktorského studia:

Konkrétní termíny prezentací jednotlivých výstupů v rámci akademického roku si studenti volí sami na začátku roku (viz PhDen) a následně tento plán plní v rámci Get It Done Sessions. Výjimkou je prezentace Tezí disertace a Výstupů z disertační práce.

Roč. Úkol
I.

 

Komentovaná rešerše k disertaci

Student vypracuje stručný přehled možných teoretických východisek a metodologických přístupů k tématu své práce a zdůvodní volbu svého přístupu. Na přehled navazuje diskuse zvoleného přístupu v kontextu aktuálního výzkumu v oblasti. Závěr rešerše tvoří formulace konkrétních výzkumných otázek a cílů disertace, které vycházejí z předloženého přehledu literatury.

Zpracováno a prezentováno v rámci GIDS.

Návrh designu výzkumu

Student v návaznosti na rešerši literatury vypracuje podrobný návrh designu svého výzkumu a s pomocí odborné literatury zdůvodní učiněná metodologická rozhodnutí.

Zpracováno a prezentováno v rámci GIDS.

Zpracovanou Komentovanou rešerši a Návrh designu výzkumu student odevzdává k hodnocení Oborové radě do 31. 5. 2022 společně s posudkem školitele, jehož vypracování si student se školitelem domluví.
 II.

 

Komentovaná osnova disertace

Student vypracuje podrobnou komentovanou osnovu disertace, z níž bude patrná předpokládaná struktura práce, argumentace, konkrétní obsah jednotlivých kapitol a jejich rozsah.

Zpracováno a prezentováno v rámci GIDS. Zapisuje školitel.

Výstup k teoretické části disertace

Student zpracuje stručný popis teoretického rámce disertace, tj. stručný přehled východisek a konceptů, které slouží jako opora při analýze a interpretaci, v případě teoretických prací pak jako základní stavební kameny práce. Jedná se v zásadě o základní a jednotící koncepci práce z hlediska její argumentační a logické výstavby.

Zpracováno a prezentováno v rámci GIDS. Zapisuje školitel.

Zpracovanou Komentovanou osnovu disertace a Výstup k teoretické části disertace student odevzdává k hodnocení Oborové radě do 31. 5. 2022 společně s posudkem školitele, jehož vypracování si student se školitelem domluví.
III. Teze disertace

Teze disertace musí zahrnovat: představení teoretické části práce; hlavní výzkumné otázky a hypotézy; strukturu disertace; charakteristiku použitých metod; průběžné výsledky; předpokládané/očekávané závěry na základě dosavadních výsledků; harmonogram dalšího postupu na disertační práci; zdůvodnění významu práce; stávající seznam použité literatury

Materiál student prezentuje v Doktorandském semináři v rámci tzv. obhajoby tezí a předkládá školiteli.

III. + Výstup z disertační práce

Student předloží nový ucelený výstup (kapitolu, resp. kapitoly) z disertace v rozsahu cca 30 normostran (v odůvodněných případech lze předložit i odborný článek) a prezentuje jej v rámci Doktorandského semináře na Katederní semestrálce (červen nebo prosinec).

 

DŮLEŽITÉ: Všechny písemně zpracovávané úkoly se odevzdávají buď ve stanoveném termínu, nebo k ročnímu hodnocení do 30. 9. do Moodle, kde jsou k dispozici Oborové radě.

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Organizace studia