Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v dotazníku pro absolventy ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208 (dále jen „fakulta“), coby správce osobních údajů, a jí smluvně zmocněných subjektů, jimiž mohou v případě tohoto průzkumu být výhradně studenti fakulty pod podmínkou zachování mlčenlivosti.

Souhlasím se zpracováním a uchováním mých údajů uvedených v dotazníku pro absolventy za účelem výzkumu absolventů fakulty, se zveřejněním anonymizovaných výsledků tohoto výzkumu a též se zasláním informací bezprostředně se týkajících tohoto výzkumu a výzkumů navazujících přímo na tento výzkum realizovaných fakultou.

Účelem tohoto dotazníku je zpracování hodnocení vzdělávací činnosti fakulty absolventy dle platných předpisů Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty, konkrétně v souladu se Řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy, v platném znění, a Pravidly pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění,

a zveřejnění tohoto hodnocení ve výroční zprávě fakulty, jakož i obdobné zpracování informací o pracovním uplatnění absolventů po absolutoriu a zájmu o další spolupráci s fakultou. Sebraná data mohou být využita také studenty fakulty za účelem zpracování závěrečných prací.

Jsem si vědom/-a, že tento můj souhlas je dobrovolný a uděluji jej na dobu neurčitou až do odvolání.

Prohlašuji, že jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.

Úvod > Souhlas se zpracováním osobních údajů