BP a DP

 

Zadávání, psaní a odevzdání bakalářské práce na katedře sociologie FF UK je vymezeno obecnými pravidly FFUK. Práce přijatá k obhajobě na katedře sociologie FF UK by měla dále splňovat minimální požadavky stanovené v dokumentu Doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací na katedře sociologie FF UK.

 Zadávání závěrečných prací

V případě tápání s výběrem tématu mohou studenti využít orientačních seznamů témat závěrečných prací, vypisovaných členy katedry.Jakékoli formální problémy související se zadáváním a realizací diplomových a bakalářských prací je možné konzultovat se studijním tajemníkem (Eva Kyselá); problémy týkající se výběru konkrétních témat či jejich obsahu je třeba prodiskutovat s učiteli, kteří mají k zamýšlenému tématu nejblíže.

Zadání tématu do SIS probíhá nejpozději půl roku před plánovanou obhajobou (dle hramonogramu příslušného ak. roku). Zadání do SIS probíhá dle manuálu.

Zadání musí obsahovat i projekt práce dle pokynů v Průvodci.

Více informací o výběru, zadání i doporučeních pro psaní bakalářských i magisterských diplomových prací najdete v Průvodci studentů diplomovými pracemi.

 Do již obhájených závěrečných prací studentů UK lze nahlédnout v repozitáři závěrečný prací (od roku 2006).

Odevzdání prací

Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky a poté i fyzicky do data stanoveného katedrou. Práci je možné odevzdávat fyzicky až ve chvíli, kdy je odevzdána i elektronicky.

V návaznosti na opatření Opatření rektora č. 13/2017a metodického materiálu Evidence a zveřejňování závěrečných prací od 1. 3. 2017 upřesňujeme, že studenti Katedry sociologie FF UK jsou povinni odevzdat dva výtisky závěrečné práce, kterou mají v úmyslu obhajovat. Výtisky musí být doručeny na sekretariát katedry nejpozději k termínu uzávěrky odevzdávání závěrečných prací v SIS stanovenému katedrou a musí být shodný s verzí odevzdanou v SIS. Studenti jsou povinni odevzdat současně s výtisky také podepsané prohlášení, že vytištěná verze a elektronická verze v SIS jsou totožné.

Technické informace:
Výtisky práce nemusí být svázány v pevné vazbě (jako tomu bylo u závěrečných prací zvykem doposud). Postačuje jakákoli vazba zaručující trvalost kladu listů, např. kroužková. Preferován je oboustranný tisk dokumentu. Titulní vazební strana závěrečné práce musí i nadále obsahovat označení univerzity a fakulty, označení závěrečné práce („Bakalářská/Magisterská/Doktorská práce“), rok předložení práce k obhajobě, jméno autora a název závěrečné práce v jazyce textu.

Jeden výtisk bude studentům po obhajobě vrácen.

Tímto opatřením se nemění žádné další z obsahových nebo formálních pravidel pro podobu a odevzdávání závěrečných prací.

Konkrétní organizace obhajob diplomových prací na oboru sociologie:

  1. předseda komise přivítá diplomanta a vyzve jej k tzv. úvodnímu slovu,
  2. diplomant ve svém úvodním slovu (max. 10 minut) může hovořit o těch okolnostech a momentech výběru a zpracování tématu své diplomové práce, které považuje za důležité komisi sdělit (např. problémy, s nimiž se setkal při získávání empirických dat; důvody dílčích změn původního projektu; neočekávané potvrzení nepravděpodobné hypotézy; konkrétní metody a techniky zpracování diplomové práce; apod.) – zcela stranou zatím ponechává diplomant obsah obou posudků své práce,
  3. vedoucí a oponent přečtou nebo zrekapitulují obsah svých posudků, event. v nepřítomnosti některého z nich je jeho posudek přečten,
  4. diplomant reaguje na připomínky, výtky, výhrady, poznámky atd. v obou posudcích a vyjádří se k otázkám případně v posudcích navržených do diskuse (může přitom používat jakékoli materiály např. pro dokazování správnosti citací apod.),
  5. předseda komise se zeptá vedoucího a oponenta, zda jsou spokojeni s odpověďmi diplomanta, či zda mají doplňující otázky,
  6. předseda komise otevírá diskusi, kdy kdokoli z členů komise (event. i publika) může diplomantovi položit otázky týkající se jeho diplomové práce,
  7. předseda komise diskusi i celou obhajobu uzavře, diplomant (i event. publikum) opustí zkušební místnost a komise se poradí o klasifikaci diplomové práce a její obhajoby v neveřejném hlasování,
  8. diplomanta předseda komise seznámí s výsledkem a případnými dalšími nutnými informacemi.

Diplomová práce a její obhajoba se klasifikuje známkami výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl (hodnotí se jak odevzdaný text diplomové práce – viz předběžná klasifikace v posudku práce, tak reakce studenta na připomínky v obou posudcích a v event. následné diskuzi).

Je-li práce v obou posudcích hodnocena neprospěl/a nebo je tak ohodnocena její obhajoba, nemůže student postoupit k SZZk.


Témata závěrečných prací

Následující seznam témat, která vypisují jednotliví členové katedry sociologie FF UK, může sloužit jako orientace k volbě objektu zkoumání pro diplomové i bakalářské práce.
Přehled témat je orientační a názvy nejsou nutně definitivní – zpravidla je možné se s učiteli dohodnout na konkretizaci obecného tématu, na spojení různých témat apod. a rovněž na zpracování tématu, které sice daný učitel výslovně nevypisuje, ale týká se jeho profesního zájmu.

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
PhDr. Jana Duffková, CSc
PhDr. Dana Hamplová, Ph. D.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, PhD.
Mgr. Petr Lupač, Ph.D
Mgr. Dana Mudd, PhD.
Ing. Petra Průšová
PhDr. Richard Růžička, CSc.
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Mgr. Jan Sládek
doc. Ing. Josef Vlček CSc.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.