Historie katedry

slide_TB

Dějiny katedry sociologie na filozofické fakultě UK sahají až do roku 1965. Vzhledem k celkovému politickému uvolnění v Československu došlo v této době i k velkému vzepětí sociologie. Naše katedra vznikla v akademickém roce 1965/1966 nejprve jako součást katedry filosofie, od začátku roku 1966 už fungovala jako samostatné pracoviště pod vedením Eduarda Urbánka. Ačkoliv rok 1968 a následujících 20 let normalizace přinesly podstatné změny, úskalí a komplikace, sociologie jako obor se od té doby na FF UK pěstuje nepřetržitě.

Mezi zakládajícími osobnostmi katedry byli kromě doc. Urbánka také Jan Sedláček, Jiřina Šiklová, Bedřich Bauman, Martin Marušiak. Ve druhé polovině 60. let se osazenstvo katedry dále rozrůstá: interně zde vyučuje Miloslav Petrusek, Jitka Havlová, Milena Manová, Jaroslav Kapr; mezi externisty v této době patřil například Jiří Musil (sociologie města) nebo Ivo Pondělíček (psychologie). Mnozí členové katedry byli po roce 1968 postupně donuceni akademickou sféru opustit (Jiřina Šiklová, Miloslav Petrusek) či se věnovat neutrálním tématům (sociologická metodologie, dějiny předsociologických společenských teorií). Od roku 1977 vedl katedru (v té době již „marxisticko-leninské sociologie“) Antonín Vaněk, který tehdy patřil mezi přední normalizátory české sociologie. V roce 1989 pak došlo ke kuriózní situaci, kdy byl A. Vaněk jakožto úřadující děkan FF UK členy katedry vyzván, aby sám sebe odvolal z pozice vedoucího katedry. Na dva roky se do čela katedry navrátil E. Urbánek, následně byl vystřídán Jiřím Buriánkem, který se posléze stal vůbec nejdéle sloužícím vedoucím katedry (1992-2013). Od roku 2013 vede katedru Jiří Vinopal, který již pochází z porevoluční generace studentů sociologie.

Katedra sociologie FF UK prakticky od samých svých počátků vydává časopis Studia Sociologica, která vychází v periodické univerzitní řadě Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica. Od roku 1968 dosud vyšlo dvacet tematicky orientovaných čísel, jejichž obsah je strukturován jako v běžném odborném časopise. Zejména do roku 1990 představovaly tyto „sborníky“ zároveň i důležité studijní podklady pro studenty. Vyšly v nich studie věnované například soudobým sociologickým školám a přístupům (Eduard Urbánek, Jiří Šubrt) či dějinám sociologického myšlení (Jan Sedláček, Miloslav Petrusek), stejně jako sociologii práce (Jitka Havlová), sociologii životního stylu (Jana Duffková), ekologické krizi a percepci rizik (Oleg Suša, Eva Kyselá), metodologii sociologických výzkumů (Jiří Buriánek), sociálním deviacím (Zuzana Podaná, Eva Moravcová) a řadě dalších témat.

K dalšímu čtení:
Sedláčková, Markéta – Mlynář, Jakub (eds.). 2015. „Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK. Praha: Vydavatelství FF UK.

Úvod > O katedře > Historie katedry