Odborná školení

Aktuální nabídka školení na zimní semestr 2018:

Rozumět datům

Data jsou sexy. Mnohdy jsou ale omylem či záměrně využívána ke zmatení či překroucení reality. Aby data mohla být užitečná pro naše rozhodování, je potřeba vyvodit z nich pravdivé závěry. To je ale proces plný nástrah. Některé jsou statistického rázu, jiné jsou logické, další zase spíše kognitivní. Kurz je koncipován jako průvodce těmito nástrahami založený na reálných příkladech. Kurz není o Excelu ani matematice, ale o konceptech, souvislostech a kritickém pohledu na výzkumy a data. Nejlepší na kurzu je, že bude užitečný nejen pro váš pracovní život, ale i pro orientaci v moderním, datovém světě.

Účastníci kurzu se naučí:

 • poznávat běžné chyby při vyvozování závěrů z dat a sami se jim vyhnout;
 • rozumět různým typům zkreslení v datech a výzkumu;
 • přemýšlet o datech z výběrových šetření optikou „total survey error“, která umožňuje posouzení kvality dat a z nich plynoucích závěrů;
 • používat Bayesův teorém pro své každodenní rozhodování;
 • pracovat s pojmy na základě jejich přesného významu.

Vhodné vstupní znalosti: Doporučeno je alespoň ukončené bakalářské vzdělání. Výhodou je absolvování úvodního kurzu statistiky nebo metodologie vědeckého výzkumu kdykoliv v minulosti.

Kurz vede Jaromír Mazák.

Termín kurzu: 2. 11. 2018

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 14. 10. 2018

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Principy a praxe vizualizace dat

Prakticky orientovaný kurz seznámí účastníky s principy vizualizace a vizuální prezentace dat. Velká pozornost je věnována praktickému nácviku vybraných vizualizací v programu MS Excel, k němuž musí mít účastník vlastní licenci. Ostatní softwarové nástroje, které v kurzu použijime, jsou freewarové (volně dostupné zdarma), např. Gephi, Infogram nebo OpenRefine. Je potřeba přinést si vlastní notebook. Na závěr účastníci velké množství tipů a inspirací pro další samostudium.

Účastníci kurzu se naučí:

 • vybrat vhodný typ grafu pro svá data,
 • vytvořit atraktivní a efektivní vizualizaci s důrazem na čitelnost a informativnost dalece nad rámec „defaultních“ grafů v MS Excel,
 • používat pestré možnosti přizpůsobení a nastavení v MS Excel,
 • přemýšlet o grafech koncepčně,
 • rozpoznat nejčastější chyby a manipulace v datové vizualizaci a vyvarovat se jich ve vlastní práci.

Vhodné vstupní znalosti: Alespoň základní zkušenosti se softwarovým vyvářením grafů, například v MS Excel. Orientace a schopnost pracovat v prostředí MS Excel.

Kurz vede Jaromír Mazák.

Termín kurzu: 9. 11. 2018

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 14. 10. 2018

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Kontroverzní sociologická témata dnešní doby

Cílem kurzu je nabídnout bleskový úvod do vybraných aktuálních sociologických témat, o kterých se hovoří a která vzbuzují kontroverzi. Mezi tématy nebudou chybět: genderová mezera v odměňování (gender pay gap), genderová socializace, aktuální výzvy sociálního státu, trendy mezinárodní migrace, svoboda slova a fugování moci ve společnosti. Podle času bude možnost zahrnout i další témata. Kurz bude kombinovat výklad a diskusi.

Účastníci kurzu se naučí:

 • orientovat se v základních faktech týkajících se vybraných kontroverzních témat;
 • orientovat se v základních argumentačních liních, které se v diskusích o těchto tématech objevují.

Vedle toho budou moct účastníci sami otestovat své postoje v diskusi s ostatními.

Kurz vede Jaromír Mazák.

Termín kurzu: 16. 11. 2018

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 31. 10. 2018

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R

Cílem kurzu je seznámit účastníky s dynamicky se rozvíjejícím a všestranně využitelným programovacím jazykem R pro statistickou analýzu dat a jejich vizualizaci. R je opensource software, za kterým stojí obrovská globální komunita uživatelů. To z něj dělá jednu z nejlepších voleb pro všechny datové analytiky, kteří se nechtějí spoléhat na placený software typu SPSS, Stata nebo SAS, případně potřebují širší funkcionalitu, než nabízí tytu komerční balíky. Naučit se programovací jazyk není jednoduché. To platí i pro R. Kurz je proto potřeba chápat jako prostředek základní orientace a překonání bariéry či strachu ze vstupu do neznáma. Aby byl účastník R schopen používat v praxi, je potřeba počítat s tím, že kurzem proces učení teprve začíná. Účastníci budou potřebovat vlastní notebook s administrátorskými právy. Výhodou, ale ne podmínkou je znalost jiného programovacícho jazyka. Z toho vyplývá, že pro pokročilé programátory by mohl být postup v kurzu vnímám jako pomalý.

Účastníci kurzu se naučí:

 • orientovat se v prostředí R a v programu R Studio (též dostupný zdarma), skrze který budeme k R přistupovat;
 • vytvářet objekty v R, provádět s nimi operace (slučování, indexování,…);
 • provádět základní statistické operace (t-test, analýza závislosti pomocí kontingenčních tabulek, lineární regrese);
 • provádět základní vizualizace.

Kromě toho si představíme vybrané rozšiřující balíčky (resp. knihovny) a krátce se s nimi seznámíme (ggplot2 pro vizualizace, dplyr pro manipulaci s daty, případně další podle času)

Účastníkům kurzu budou poskytnuty zdokumentované skripty k práci v kurzu i mírně nad rámec kurzu pro účely samostudia a tipy na další studium.

Vhodné vstupní znalosti: Účastníci kurzu by měli mít zkušenosti s prací s datovou maticí v jiném software (např. MS Excel, SPSSa atd.) a základní znalosti statistiky na úrovni alespoň úvodního semestrálního kurzu do statistiky (např. by alespoň koncepčně měli rozumět pojmům průměr, t-test, chí-kvadrát test, lineární regrese).

Kurz vede Jaromír Mazák.

Termín kurzu: 23. 11. 2018

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 31. 10. 2018

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Dotazování online: vlastní dotazník pomocí LimeSurvey

Kurz seznamuje účastníky s opensource (tj. zdarma poskytovaným a využitelným) software LimeSurvey, který je profesionálním nástrojem pro realizaci sběru dotazníkových dat pomocí internetu.

Účastníci kurzu se naučí:

 • jak a kdy LimeSurvey použít;
 • jak ho nainstalovat a spravovat;
 • jak spravovat jednotlivé dotazníky, uživatele, šablony a sady otázek;
 • jak připravit profesionální dotazník zahrnující nejrůznější typy otázek (vč. multiplechoice, škál apod.);
 • jaké možnosti má LimeSurvey z hlediska interaktivního obsahu, zobrazení videí, obrázků atd.;
 • jak kontrolovat a spravovat sběr dat;
 • jak exportovat výzkum i data samotná.

Kurz neřeší pouze technickou stránku věci, ale i praktické otázky jako je informovaný souhlas s dotazováním, panelové výzkumy apod.

Kurz vede Eva Kyselá.

Termín kurzu: 30. 11. 2018

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 14. 11. 2018

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Registrace na kurzy níže nebo na eva.kysela[at]ff.cuni.cz

Úvod > Projekty > Popularizační > Odborná školení