Odborná školení

Aktuální nabídka školení na letní semestr 2019:

 

Jak na grafy: Principy a praxe vizualizace dat

Tento prakticky orientovaný kurz seznámí účastníky s moderními principy vizualizace a vizuální prezentace dat. Velká pozornost je věnována praktickému nácviku vybraných vizualizací v programu MS Excel, k němuž musí mít účastník vlastní licenci. Ostatní softwarové nástroje, které v kurzu budeme používat, jsou volně dostupné zdarma, konkrétně jde hlavně o OpenRefine a R (pokyny k instalaci dostanou účastníci předem). Je potřeba přinést si vlastní notebook. Na závěr účastníci dostanou velké množství tipů a inspirací pro další samostudium.

Kurz je užitečný pro každého, kdo občas nebo pravidelně potřebuje komunikovat výsledky své práce grafem, ať už v prezentaci, analytické zprávě nebo třeba na svém blogu. Kurz má dva hlavní pilíře. Prvním je pojmenování principů efektivní komunikace pomocí grafů. Zde použijeme mnoho příkladů dobrých i špatných grafů a naučíme se o grafech přemýšlet koncepčně. Druhým pilířem je prohloubení praktické dovednosti utvářet grafy v MS Excel. Na konci dne budete sebejistě ovládat grafické možnosti tohoto softwaru a vytvářet grafy, které se od vás všichni budou chtít naučit. Pokud zbude čas, tak si kromě toho ještě pomocí jiného softwaru (ggplot2 pro R) naznačíme některé další cesty k moderním vizualizacím dat.

Účastníci kurzu se naučí:

 • vybrat vhodný typ grafu pro svá data,
 • vytvořit atraktivní a efektivní vizualizaci s důrazem na čitelnost a informativnost dalece nad rámec „defaultních“ grafů v MS Excel,
 • používat pestré možnosti přizpůsobení a nastavení v MS Excel,
 • přemýšlet o grafech koncepčně,
 • rozpoznat nejčastější chyby a manipulace v datové vizualizaci a vyvarovat se jich ve vlastní práci.

Kurz vede Jaromír Mazák.

Jaromír Mazák pracuje jako vyučující a výzkumník na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výzkumně se věnuje občanské a politické participaci (online i offline) a sociálním hnutím a účastnil se akademických stáží na Univerzitách v Oslo a v Oxfordu. Kromě toho pracuje v neziskové organizaci Schola Empirica, kde se věnuje evaluačnímu výzkumu a analýze dat. V minulosti například České televizi pomáhal s dlouhodobým výzkumným projektem Trendy Česka a s podporou grantu IBM vedl tým lidí, který připravil studii na využití analýzy sociálních sítí ve vyšetřování zločinu.

Termín kurzu: 5. 4. 2019

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 22. 3. 2019

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Analýza (sociálních) sítí v praxi

Co mají společného žáci ve třídě, fotbalový tým, oddělení zaměstnanců, zločinci v gangu či firmy na trhu? Třeba to, že na vztahy mezi nimi lze nahlížet jako na síť a díky tomu přesně říct, který žák je nejoblíbenější, který zaměstnanec nejvíce spolupracuje s ostatními, která firma má na trhu výhodnou pozici, jak soudržný je daný fotbalový tým nebo kde má svá slabá místa zločinecká skupina. Analýza sociálních sítí (SNA) je přístupem, který umožňuje vztahy a interakce mezi libovolnými aktéry shromáždit, zpracovat, vizuálně znázornit a přesně výpočetně analyzovat, díky čemuž se stala velice populárním nástrojem jak v akademickém, tak aplikovaném výzkumu. Během tohoto kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy SNA a jejími nástroji pro identifikaci významných aktérů v sítích, k charakterizaci vlastností sítě jako celku a k identifikaci podskupin v rámci jedné sítě.

Kurz je užitečný pro každého, kdo se zajímá o propojenost, se kterou se setkávám všude kolem nás, ať už je to v týmech, organizacích, v médiích či na trhu.

Proč se podařilo rychle rozkrýt kauzu Rath? Jsou efektivnější centrálně řízené nebo decentralizované organizace? Jak Amazon doporučuje položky k dalšímu nákupu? Účastníci si osvojí metody, které jim umožní zodpovědět tyto a ještě další otázky.

Všechny probrané koncepty budou prakticky ilustrovány pomocí programu UCINET. Účastníci kurzu se naučí:1) jak sítě vizualizovat, 2) jak spočítat míry centrality, 3) jak spočítat míry koheze sítě a 4) jak v síti odhalit podskupiny aktérů.

Účastníci tak budou umět sítě graficky znázornit, identifikovat v nich významné aktéry, charakterizovat jejich strukturu a nalézt v ní těsněji propojené shluky aktérů.

Kurz vede Tomáš Diviák.

Tomáš Diviák je výzkumníkem a vyučujícím na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře sociologie na Rijskuniversiteit Groningen, Nizozemí. Ve výzkumu i výuce se zabývá především analýzou sociálních sítí (SNA), kterou aplikuje primárně při studiu organizovaného zločinu, ale také ke studiu komunikace, sociálních hnutí či politiky. Dále se zabývám analytickou sociologií a kvantitativní metodologií. Své výzkumné zájmy také aplikuje ve firmě Sapience zabývající se analýzou týmů a organizací. Výzkumně pobýval ve Velké Británii, Nizozemí a Austrálii.

Termín kurzu: 15. 3. 2019

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 1. 3. 2019

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Jak nasbírat data pro analýzu (sociálních) sítí?

Analýza sociálních sítí (social network analysis; SNA) je přístupem, který se zabývá vazbami (vztahy a interakcemi) mezi uzly (typicky aktéry). Jedná se o etablovanou a v současnosti prudce se rozvíjející oblast, která nachází uplatnění všude tam, kde je zajímavé analyzovat nejen izolované jednotlivce, ale především to, jak mezi sebou interagují a jaká strukturu tím vzniká. Díky tomu se SNA prosadila ve výzkumu škol, organizací, sportu, ekonomiky, médií či zločinu. Pro zdárné užití řady metod v SNA je však zásadní nasbírat kvalitní data, což v SNA představuje ještě větší výzvu než v jiných oblastech kvůli vzájemné provázanosti aktérů. Tato provázanost se odráží v problémech s chybějícími daty, validitou či reliabilitou. Tento kurz představuje praktický návod na to, jak naplánovat výzkum zahrnující SNA, jak k němu nasbírat vhodná síťová data prostřednictvím dotazování nebo obsahové analýzy, jak tato data čistit, uchovávat a připravit pro analýzu.

Kurz je užitečný pro každého, kdo by rád aplikoval SNA v praxi, ale neví, jak či kde sebrat vhodná data.

Lze z informací o e-mailové komunikaci mezi zaměstnanci ve firmě zjistit něco o třecích plochách mezi nimi? Jak zformulovat dotazník tak, aby vám odpovědi skutečně dávaly hodnotné informace? Lze získat kvalitní data, aniž byste museli dotazovat respondenty? To vše a mnohem více se v kurzu dozvíte.

Účastníci kurzu se naučí:

 • formulovat problémy pomocí SNA,
 • kde a jak hledat sekundární síťová data,
 • adekvátně definovat hranice sítě,
 • vytvářet dotazníky s relační složkou,
 • extrahovat relační data z textového materiálu.

Vedle toho budou moct účastníci sami otestovat své postoje v diskusi s ostatními.

Kurz vede Tomáš Diviák.

Tomáš Diviák je výzkumníkem a vyučujícím na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře sociologie na Rijskuniversiteit Groningen, Nizozemí. Ve výzkumu i výuce se zabývá především analýzou sociálních sítí (SNA), kterou aplikuje primárně při studiu organizovaného zločinu, ale také ke studiu komunikace, sociálních hnutí či politiky. Dále se zabývám analytickou sociologií a kvantitativní metodologií. Své výzkumné zájmy také aplikuje ve firmě Sapience zabývající se analýzou týmů a organizací. Výzkumně pobýval ve Velké Británii, Nizozemí a Austrálii.

Termín kurzu: 29. 3. 2019

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 15. 3. 2019

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Tvorba dotazníku v praxi

Dotazník je jedním z široce uplatnitelných nástrojů zpětné vazby a získávání informací od klientů, uživatelů služeb a zájemců o ně, obchodních partnerů i cílových skupin. Ačkoliv pokládáme otázky denodenně, dotazník je velmi specifickou formou komunikace a abychom zjistili potřebné informace, musíme očekávat neočekávatelné a myslet na nejrůznější souvislosti a výklady formulovaných otázek.

Je přirozené se zeptat, nakolik je klient spokojen se službou dodání a fakturace zboží. Pokud nám odpoví, že byl spokojen, znamená to ale, že byl spokojen s dodáním, nebo s fakturací? A pokud nebyl spokojen, co přesně tuto nespokojenost způsobilo? Rychlost dodání? Špatná komunikace? I jednoduché otázky vyžadují spoustu rozmýšlení, praxi a cvik. Existují navíc i zábavnější formy otázek, které se uplatní při formulaci marketingových strategií i v akademickém výzkumu.

Kurz uvede účastníky do základních principů konstrukce dotazníků a formulace dotazníkových otázek a provede je praktickými cvičeními. Účastníci si v rámci kurzu vytvoří vlastní dotazník či jeho část, dostanou podrobnou zpětnou vazbu a zkusí si dotazování v osobním kontaktu i online. Seznámí se s přehledem možností dotazování z hlediska jednotlivých technik, ale i zpracování vlastního online dotazníku zdarma.

Účastníci kurzu se naučí:

 • zjišťovat potřebné informace pomocí dotazníkových šetření;
 • určit cílovou metodu a zvolit správnou metodu dotazování i jeho technologické řešení;
 • zvolit správný typ otázek a formulovat je;
 • vytvořit základní dotazník;
 • interpretovat data získaná dotazováním.

Kurz vede Eva Kyselá.

Eva Kyselá se dlouhodobě věnuje dotazníkům v nejrůznějších podobách a formách a především s nejrůznějšími účely. V projektech, kterým se v minulosti věnovala, se lidí ptala na jejich postoje i chování, například proč očkují nebo neočkují své děti, jestli zvažují koupi elektromobilu a proč ano či ne, zda vnímají daně jako efektivní, nebo jak si představují budoucnost za 50 let. Zabývá se tím, jak se utváří postoje a co všechno musíme zvážit, když je chceme zjistit. Vždy ji fascinovalo, jak lidé přemýšlí a jak dávají smysl světu kolem sebe. Dotazování vnímá jako určitý druh řemesla a umění.

Termín kurzu: 12. 4. 2019

Počet výukových hodin: 9

Cena kurzu: 5 000,- Kč vč. DPH

Termín registrace: do 29. 3. 2019

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Registrace na kurzy níže nebo na eva.kysela[at]ff.cuni.cz

Úvod > Projekty > Popularizační > Odborná školení