Jakub Mlynář, Ph.D.

e-mail: jakub.mlynar@hevs.ch

  • Profesní zaměření

– sociologická teorie, dějiny sociologie
– etnometodologie a konverzační analýza; interpretativní, biografická a fenomenologická sociologie
– kolektivní paměť, identita, jazyk a narativita, environmentální sociologie, sociologie města
– kvalitativní metodologie, orální historie, genocide studies

  • Medailonek / životopis

Narozen roku 1984 v Praze.

1995-2003 – Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
2004-2009 – Katedra sociologie FF UK (Mgr. studium)
2011-2016 – Katedra sociologie FF UK (Ph.D. studium)

Souběžně se zakončením magisterského studia sociologie jsem v roce 2009 začal vyučovat základy společenských věd na pražském gymnáziu, čemuž jsem se věnoval následující tři školní roky. Na jaře 2010 jsem zároveň začal pracovat jako koordinátor Centra vizuální historie Malach při MFF UK a zde působím dosud. V letech 2013-2015 jsem řešil výzkumný projekt „Pluralita identit československých Židů v zahraničí a její narativní vyjádření“ (GAUK 851413); od roku 2015 do roku 2017 jsem se podílel na projektu „Homo Sociologicus Revisited“ (hl. řešitel Jiří Šubrt; GAČR 15-14478S), který byl realizován na FHS UK. Mezi lety 2016 a 2018 jsem byl na postdoktorské stáži ve Švýcarsku na Université de Fribourg, kde jsem se mimo jiné věnoval práci na projektu „Collective memory as an interactional practice: The case of the Czech-Jewish experience in Switzerland during the World War II period“, podpořeném stipendiem švýcarské konfederace pro akademický rok 2017/2018. V téže době jsem se podílel i na projektu „Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska“ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, grant GA ČR, č. 16-01775, hl. řešitelka Kateřina Čapková).

  • Vybrané publikace 

Knihy

J. Mlynář, M. Paulíček, J. Šubrt et al. 2017. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum.

Kapitoly v knihách

Mlynář, J. 2019. “Robert Musil and The Man Without Qualities: On the Plurality of Identities in Contemporary Society.” In W. Pape, J. Šubrt (eds.): Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen. Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter.

Mlynář, J., H. Alavi, H. Verma, L. Cantoni. 2018. “Towards a Sociological Conception of Artificial Intelligence.” Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence. 11th International Conference, AGI 2018. Prague, Czech Republic. August 22–25, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97676-1

Paulíček, M., J. Mlynář. 2018. „Lidský jedinec v dějinách sociologického myšlení.“ Pp. 13–38 in J. Šubrt, M. Německý a kol.: Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Mlynář, J. 2018. „‚To jsme všechny měly ten pocit: musíme se toho zbavit, musíme na to zapomenout‘: Reflexe připomínání holocaustu v rozhovorech s česko-slovenskými přeživšími.“ Pp. 116–131 in J. Pažout, K. Portmann (eds.): „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. Praha / Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů / Technická univerzita v Liberci.

Články v impaktovaných časopisech

Mlynář, J. 2022. „Harold Garfinkel and Edward Rose in the early years of ethnomethodology!Journal of the History of the Behavioral Sciences1– 22https://doi.org/10.1002/jhbs.22237

Mlynář, J. 2020. “’I’ll Tell You Later On’: Proleptic and Analeptic Tying Devices in Oral History Interviews.” Narrative Inquiry 30(1) [accepted].

Mlynář, J., E. González-Martínez, D. Lalanne. 2018. “Situated Organization of Video-Mediated Interaction: A Review of Ethnomethodological and Conversation Analytic Studies.” Interacting with Computers 30(2): 73–84. https://doi.org/10.1093/iwc/iwx019

Mlynář, J. 2018. “Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie.” Sociológia 2/2018: 172–195.

Závěrečné práce

 

Úvod > Jakub Mlynář, Ph.D.