Konference Naše společná přítomnost 2019

Odpovědná spotřeba – Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát?

 

Konference se koná

25. dubna 2019

na Univerzitě Karlově v Celetné 20, Praha.

Ve spolupráci Filozofické fakulty UK, Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centra pro otázky životního prostředí UK, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

Prostředí, ve kterém žijeme, je ohroženo a příčiny tohoto stavu lze hledat nejen systémově, ale i v nás samotných, na úrovni jednotlivců a jejich chování. Životní styl se vymkl regulačním mechanismům přírody, a naše (ekologické) stopy už jsou na Zemi zřetelně viditelné. Ekonomický systém funguje zákonitě a tedy zdánlivě nutně, neumíme jej přesměrovat či alespoň usměrnit, i když nepříznivé dopady nadměrné výroby a spotřeby jsou dobře známé. Jaká řešení existují? Spolehneme se na moc techniky a inovace? Budeme usilovat o regulaci či se zkusíme vydat cestou eticky založené výchovy s cílem kultivace dobrovolné skromnosti obyvatel? Jaká řešení volí a volily různé politické režimy a jakou váhu přikládají individuálnímu chování a systémovým změnám? Z jakých, nejen historických, zkušeností můžeme čerpat? U takto prakticky položených otázek se potkávají vědci z oborů přírodních věd, psychologie, historie, sociologie, ekonomie či politologie. Praktická řešení ale narážejí na stereotypy, které jsou hluboce zažity v našem kulturním prostředí a v neposlední řadě i na hranice oborů vědy i lidské činnosti obecně.  Konference je příležitostí rekapitulovat současný stav perspektivami různých disciplín, představit si budoucnost či hledat možnosti změny tam, kde se zdá být neudržitelná. Jejím smyslem je poskytnout prostor k rozmýšlení a diskusi o možnostech každodenního života současného člověka (nebo o možnostech utváření životního stylu současného člověka), a to z hlediska cílů jak individuálních, tak i směřování společnosti jako celku.

Vítáme proto příspěvky zabývající se (odpovědnou) spotřebou a jejími souvislostmi ve všech oblastech života společnosti i přírody.

Příspěvky můžete podávat do 11. března 2019 pomocí formuláře níže.Na prezentaci příspěvku na konferenci budou mít autoři 20 minut. Následujících 10 minut je vyhrazeno k diskusi.

Registrace účastníků bez příspěvku zde.

Konferenční Facebook

Upozornění: pořizování obrazových či zvukových záznamů

V průběhu konference mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Tyto záznamy mohou být použity Univerzitou Karlovou jakýmkoli způsobem, včetně použití v elektronické podobě na síti internet a v jakémkoli množství k vzdělávacím, vědeckým, osvětovým, prezentačním a publikačním účelům, resp. k poskytnutí či postoupení těchto materiálů za tímto účelem třetí osobě. Svým vstupem do prostor, kde událost probíhá, bere toto každá osoba na vědomí a souhlasí se zveřejněním a užitím uvedených záznamů pro účely výše uvedené s vědomím toho, že mohou obsahovat osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 (dále jen „správce“).

Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s přihlášením na konferenci Naše společná přítomnost 2016. Konkrétně bude správce zpracovávat: jméno, příjmení, e-mail, název instituce/organizace.

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem: registrace na konferenci, přípravy konferenčních materiálů, vystavení daňového dokladu, případného kontaktování v souvislosti s konáním konference.

V případě, že na konferenci vystoupíte s příspěvkem, budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány navíc za účelem: prezentace a uveřejnění obsahu, průběhu a výsledků konference, a sice v rámci konferenčních materiálů a internetových stránek správce.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, která vzniká mezi Vámi a správcem přihlášením na konferenci a jejímž předmětem je umožnění Vaší účasti na konferenci. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Zpracování je tedy možné i bez Vašeho výslovného souhlasu, a sice na základě uvedené smlouvy. Poskytnutí osobních údajů však není z Vaší strany nikterak povinné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude Vaše účast na konferenci možná. Je zcela Vaším rozhodnutím, zda se chcete konference zúčastnit.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu nejméně jednoho roku, nejvýše pak po dobu, po kterou je tak povinen činit na základě právních předpisů upravujících jeho povinnosti související s vedením účetnictví, spisovou službou a archivnictvím, případně po dobu plynoucí z pravidel poskytovatele finančních prostředků, z nichž je konference financována.

 

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte zejména právo:

  • požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
  • požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
  • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
  • požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
  • požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz),

a to na e-mailovou adresu gdpr@cuni.cz.

Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v GDPR.

 

Další informace související s konferencí

V rámci konference mohou být pořizovány zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby správce.

 

Úvod > Konference Naše společná přítomnost 2019