Radka Hanzlová: Analýza teorie odpovědi na položku a psychometrické vlastnosti české škály spokojenosti se životem

Radce Hanzlové vyšel v prosinci v Survey Research Methods nový článek s názvem An Item Response Theory Analysis and Psychometric Properties of the Czech Version of the Satisfaction with Life Scale.

Původní pětipoložková verze Škály spokojenosti se životem (Satisfaction with Life Scale, SWLS) byla s velmi dobrými výsledky testována v mnoho studiích, především však s využitím klasické testové teorie (Classical test Theory, CTT). Tato studie prostřednictvím teorie odpovědi na položku (Item response Theory, IRT) na českých datech zkoumá psychometrické vlastnosti původní pětipoložkové verze SWLS a jejích zkrácených verzí, a rovněž možné využití kratší délky odpovědní škály. IRT analýza byla použita k testování psychometrických vlastností původní SWLS, skládající se z pěti položek hodnocených na 7bodové Likertovské škále, a její výsledky byly porovnány se zkrácenou verzí se čtyřmi (SWLS-4) a třemi položkami (SWLS-3), a byla rovněž použita k posouzení vhodnosti délky odpovědní škály. Pro analýzu byla použita data z reprezentativního vzorku české populace starší 18 let (N = 1 000).

Výsledky ukázaly, že všechny tři testované verze SWLS dosáhly vynikajících psychometrických vlastností, a to včetně unidimenzionality, přičemž mezi nimi existují mírné rozdíly. Další testování adekvátnosti odpovědní škály naznačuje, že zkrácení počtu odpovědních kategorií ze sedmi na pět by bylo vhodné. Výsledky této české studie ukazují, že zkrácené verze SWLS mohou být používány zaměnitelně, aniž by to ovlivnilo jejich psychometrické kvality. Výsledky rovněž potvrzují, že v případě testování SWLS je možné použít zkrácenou odpovědní škálu s pěti kategoriemi. Testování ekvivalence ukázalo, že SWLS měří srovnatelně mezi skupinami na základě pohlaví a věku. Závěrem lze konstatovat, že česká verze SWLS představuje vhodný a reliabilní nástroj pro měření životní spokojenosti českých občanů.

 

Úvod > Aktuálně > Radka Hanzlová: Analýza teorie odpovědi na položku a psychometrické vlastnosti české škály spokojenosti se životem