Nová kniha Život v průsečíku rizik

Členové naší katedry doc. Jiří Buriánek a Eva Richter editovali mografii Život v průsečíku rizik, která přibližuje pestrost současného sociologického (a socio-historického) zkoumání rizika v jeho mnohých podobách v moderní společnosti.

Na pozadí našich životů i v jejich středu se protínají nejrůznější rizika. Klademe si proto otázky, kde, jak a proč tato rizika vznikají, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost a jak se promítají do našich životů. Na jedné straně jsou rizika, s nimiž se coby jednotlivci potýkáme jen vzácně, jako jsou terorismus či korupce, která ale mění podobu společnosti, v níž žijeme. Na straně druhé jsou rizika v našich životech neustále přítomná, až osobní, a to jako možnost, že se nám něco stane (například zločin, úraz při sportu, zdravotní problémy či osobní útoky na sociálních sítích), ale i jako příležitost či výzva, kterou dokonce vyhledáváme. Na uvedených příkladech je tak možné ukázat nakolik, a v jakých podobách, se riziko provázalo s našimi životy.

Kapitolami do knihy přispěl prof. PhDr. Marek Waic, CSc (FTVS UK), Vratislav Chvátal, Eva Šeflová a Věra Hrazdírová (KTV FF UK), Kateřina Turková (FSV UK), Kristýna Bašná a Radka Hanzlová (SOÚ), Jitka Buriánková a Kateřina Boušková.

Obsah:

Sociologie a zkoumání rizika: sociální konstruce a institucionalizace rizika
Vývojové etapy evropského terorismu
EVropský terorismus 21. století a boji proti němu
Korupce jako riziko pro jednotlivce i stát
Kriminalita, její vnímání a důsledky pro chování lidí
Rizika nezdravého způsobu života a důvody jejich reprodukce
Rizika při sportu a tělesné výchově očima studentů Univerzisty Karlovy
(Ne)dobrovolně podstupované riziko: Případová studie zaměřena na komunikaci českých profesionálních sportovkyň na sociálních sítítch a reakce „fanoušků“
Edgework: aktivní práce s rizikem

Knihu si můžete koupit na e-shopu Karolina.

Úvod > Aktuálně > Nová kniha Život v průsečíku rizik