Článek: Attitudes toward climate change mitigation policies: a review of measures and a construct of policy attitudes

Přinášíme čerstvou novinku členky katedry Evy Kyselé a jejích kolegů z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Milana Ščasného a Ivy Zvěřinové, která bude zanedlouho k tématu obhajovat na katedře svou disertační práci.

Článek vychází z disertační práce Evy Kyselé a věnuje se problematice měření postojů k politickým nástrojům mitigace změny klimatu (tedy jejímu zmírňování a částečné prevenci). Rozsáhlá rešerše empirických studií měřících postoje k nejrůznějším politickým opatřením jasně poukázala na potřebu diskuse a kritického zhodnocení používaných empirických nástrojů a přístupů – značná metodologická diverzita, nejednotnost a především nejednoznačnost ztěžuje orientaci v získaných výsledcích a komplikuje formulaci doporučení pro politickou sféru. I proto autorka navrhuje koncept „policy attitudes“, který je ukotven v definici postojů jako „psychologické tendence vyjádřené hodnocením dané entity s určitou mírou přízně či nepřízně („a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor“, Eagly & Chaiken, 1993, 2007). Vyjádření této tendence mohou být různá a dokonce vzájemně v rozporu, a to v závislosti na formulaci a charakteristikách dané entity (v tomto případě politiky) a rovněž formě a charakteru samotného vyjádření. Z povahy věci tak nemůžeme řadu naměřených výsledků srovnávat, neboť měří postoje k různým politikám s velmi odlišnými charakteristikami, ale rovněž sledují odlišné způsoby manifestace postoje (podpora, pasivní přijetí, apod.). Článek navrhuje konceptuální model pro širší využití při navrhování výzkumného designu studií se zaměřením na postoje k politice změny klimatu.

Článek vyšel v časopisu Climate Policy,

Disertace, ze které článek vychází, je volně dostupná v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy.

 

 

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The Advantages of an Inclusive Definition of Attitude. Social Cognition, 25(5), 582–602. https://doi.org/10.1521/soco.2007.25.5.582

Úvod > Aktuálně > Článek: Attitudes toward climate change mitigation policies: a review of measures and a construct of policy attitudes