Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Členství
  • Oborová rada Kulturologie (D; 8109V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
  • Oborová rada Sociologie (D; 6703V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 113

Profesní zaměření: sociologická teorie, historická sociologie, veřejné mínění

Vyučuje kurzy:
Úvod do sociologie (The Intruduction to Sociology)
Cílem přednášky je podat studentům začátečníkům úvodní informaci o sociologii, oboru, který začínají studovat. Pozornost je věnována těmto tématům: a) předmět sociologie, podmínky a okolnosti jejího vzniku, b) pluralita teoretických a metodologických východisek, c) základní sociologické pojmy (status, role, stratifikace, mobilita, skupina, společnost, systém, struktura, řád, jednání, deviace, anomie, konflikt, změna, vývoj). Výklad je vztažen k aktuálním otázkám soudobých společenských jevů a procesů.

Sociologie 20. století (Sociology of the 20. Century)
Výklad je v jednosemestrálním kurzu koncipován tak, aby tematicky pokrýval látku, jejíž rozsah je z jedné strany vymezen návazností na předchozí výuku „Dějin sociologie“ a z druhé strany je ohraničen tím, že na něj obsahově navazuje předmět „Současná světová sociologie“. Kurz proto nepokrývá problematiku sociologie 20 století v celém rozsahu, nýbrž se zaměřuje pouze na vybraná témata (chicagská škola, sociologie vědění, kritická teorie frankfurtské školy, fenomenologie, neopozitivismus, pokusy o tvorbu velké teorie, historická sociologie, kritika totalitarismu, kritický racionalismus).

Současná světová sociologie (Contemporary World Sociology)
Kurz tematicky navazuje na „Dějiny sociologie I., II.“. Z časového hlediska zahrnuje období ve vývoji sociologie, které sahá od konce druhé světové války do současnosti. Výklad je zaměřen na klíčové postavy a sociologické teorie této periody C.Lévi-Strauss – strukturalismus, T. Parsons – strukturní funkcionalismus, R. K. Merton – funkcionalismus, C. W. Mills, A. Gouldner – radikální sociologie,L. Coser, R. Dahrendorf – teorie konfliktu, G. C. Homans, J. Coleman – metodologický individualismus, H. Garfinkel – etnometodologie, P. L. Berger – T. Luckmann – konstruktivismus, E. Goffman, R. Collins – mikrosociologie, M. Foucault – poststrukturalismus, N. Luhmann – systémová teorie, J. Habermas – teorie komunikativního jednání, A. Touraine, P. Bourdieu – teorie aktéra, M. McLuhan, J. Baudrillard – teorie médií).

Šubrt J., Šochman M.: Historická sociologie jako integrovaná společenská věda : K úmrtí Jaroslava Krejčího. Sociologický časopis, 2014, č. • no. 50, s. • p. 277-284. ISSN 0038-0288.
Šubrt J.: Historical Consciousness in the Focus of Sociological Enquiry. Slovak Journal of Political Sciences / Slovenská politologická revue, 2014, č. • no. 14, s. • p. 173-190. ISSN 1338-3140.
Šubrt J.: Neobyčejný život a dílo Richarda Junga se uzavřely. Sociologický časopis, 2014, č. • no. 50, s. • p. 285-287. ISSN 0038-0288.
Šubrt J.: Istoričeskaja sociologija Š. Ejzenštadta – zaveršenyj trud, otrytyj dlja vdochnovenija. Sotsiologicheskie issledovaniia, 2014, č. • no. 20, s. • p. 13-20. ISSN 0132-1625.
Šubrt J.: Norbert Elias and the Enigma of Time. In Landini T., Dépelteau F.: Norbert Elias and Empirical Research. New York, Palgrave, 2014, s. • p. 239-252. ISBN 978-1-137-31213-6.
Šubrt J., Černý K., Duffková J., Německý M., Podaná Z., Hamplová D., Slepičková I., Šťastná J., Vávra M., Vinopal J., Ferenčuhová S., Kalvas F., Kreisslová S., Majerová V.: Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha, Karolinum, 2014. 401 s. • p. ISBN 978-80-246-2558-4.
Maslowski N., Šubrt J., Dvořák T., Horský J., Hroch M., Kubišová Z., Lehmann Š., Mlynář J., Šmídová O., Tomášek M., Tuček J., Maur E., Smyčka V., Hamar E.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha, Karolinum, 2014. 319 s. • p. ISBN 978-80-246-2689-5.
Tomášek M., Šubrt J.: Jak se vyrovnáváme s naší minulostí? České a československé nedávné dějiny prizmatem teorie kolektivní paměti a kvalitativní metodologie (focus groups). Sociologia, 2014, č. • no. 46, s. • p. 88-115. ISSN 0049-1225.
Šubrt J.: Ztížená možnost mezioborového dialogu ve fragmentarizovaném světě. In Andres P.: Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha, České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2013, s. • p. 1-7. ISBN 978-80-01-05287-7.
Šubrt J.: Lewis A. Coser, sociolog, který „rehabilitoval“ konflikt. Sociologický časopis, 2013, č. • no. 49, s. • p. 835-838. ISSN 0038-0288.
Šubrt J.: Sociální změna. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 77-102. ISBN 978-80-87398-21-0.
Šubrt J.: Soudobá sociologie V (Teorie sociální změny). Praha, Karolinum, 2013, s. • p. 9-39. ISBN 978-80-246-2219-4.
Šubrt J.: Niklas Luhmann: problemy kommunikacii v ramkach funkcionalno differencirovannogo obchestva. Sotsiologicheskie issledovaniia, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 5-15. ISSN 0132-1625.
Šubrt J., Pfeiferová Š.: Kollektives Gedächtnis oder historisches Bewusstsein? In Lehmann R.: Fromen und Funktionen sozialen Erinnerns: Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen. Wiesbaden, Springer, 2013, s. • p. 49-64. ISBN 978-3-658-00600-6.
Šubrt J.: Historical consciousness and the teaching of history in the Czech Republic. Studia Edukacyjne, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 195-223. ISSN 1233-6688.
Šubrt J., Vinopal J., Vávra M.: The Czechs and their View of History. European Societies, 2013, č. • no. 15, s. • p. 729-752. ISSN 1461-6696.
Šubrt J., Vinopal J., Vávra M., Hampl S., Černý K., Vlachová K., Hamplová D., Tomášek M.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha, Karolinum, 2013. 256 s. • p. ISBN 978-80-246-2140-1.
Šubrt J.: Holism and the Individual: a Theoretical Conundrum. Sociology Study, 2013, č. • no. 3, s. • p. 559-572. ISSN 2159-5526.
Šubrt J.: Individualismus versus holismus: Nástin pokusu o řešení teoretického dilematu. Sociální studia, 2012, č. • no. 9/2012, s. • p. 29-44. ISSN 1214-813X.
Šubrt J.: Čas a narace: Zamyšlení nad některými aspekty problému. In Horský J.: Narace a (živá) realita. Praha, Togga, 2012, s. • p. 29-40. ISBN 978-80-87258-70-5.
Šubrt J.: Cenek Adamec and the Early Stages of Public Opinion Research in the Czech Lands. In Haas H.: The Early Days of Survey Research, and Their Importance Today. Wien, Braumüller, 2012, s. • p. 129-149. ISBN 978-3-7003-1793-7.
Šubrt J.: History and Sociology: What is Historical Sociology? In Erasga D.: Sociological Landscape: Theories, Realities and Trends. Rijeka, Intech, 2012, s. • p. 403-416. ISBN 978-953-51-0460-5.
Šubrt J., Vinopal J., Hampl S., Pullmann M.: The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis, 2012, č. • no. XIX / 2012, s. • p. 46-66. ISSN 1211-3247.
Šubrt J.: Zkoumají výzkumy veřejného mínění skutečně veřejné mínění? In Pána L.: Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, s. • p. 166-174. ISBN 978-80-87472-27-9.
Šubrt J., Vinopal J., Vávra M.: The Historical Consciousness of Inhabitants of the Czech Republic (A sociological portrait). In Prudký L.: Values, stratification, transformation. Plzeň, 365-378, 2012, s. • p. 365-378. ISBN 978-80-7380-401-5.
Šubrt J.: Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy. Sociologický časopis, 2011, č. • no. 47, s. • p. 395-406. ISSN 0038-0288.
Šubrt J.: Antinomie sociální paměti. Sociologia, 2011, č. • no. 43, s. • p. 133-157. ISSN 0049-1225.
Hampl S., Šubrt J., Vinopal J.: Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti. Naše společnost, 2011, č. • no. 9, s. • p. 19-30. ISSN 1214-438X.
Šubrt J., Pincová B.: System communication in multicentre world (What Luhmann system theory declasres). Communication Today, 2011, č. • no. 2, s. • p. 7-18. ISSN
Šubrt J.: Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality: Příspěvek k teoretickým diskusím v soudobé sociologii. Praha, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2011. 93 s. • p. ISBN 978-80-86729-63-3.
Šubrt J., Pfeiferová Š.: Ramki i města kollektivnoj pamjati: staraja těma, novyje vzgljady. Ličnosť Kuľtura Obščestvo, Meždunarodnyj žurnal sociaľnych i gumanitarnych nauk, 2011, č. • no. XIII, s. • p. 77-85. ISSN 1606-951X.
Šubrt J., Arnason J., Beneš Z., Horáková H., Holubec S., Černý K., Suša O., Loužek M., Kvasničková A.: Kultury, civilizace, světový systém. Praha, Karolinum, 2010. 230 s. • p. ISBN 978-80-246-1822-7.
Šubrt J., Pfeiferová Š.: Pohled na historické vědomí obyvatel České republiky prizmatem kvalitativní metodologie. In Šubrt J.: Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín, Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010, s. • p. 59-70. ISBN 978-80-86879-25-3.
Šubrt J., Pfeiferová Š., Beneš Z., Hroch M., Vávra M., Kolesárová K., Sak P., Vlachová K., Kvasničková A., Hampl S., Huk J.: Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolin, Historická sociologie, 2010. 136 s. • p. ISBN 978-80-86879-25-3.
Šubrt J., Lindová J., Stella M., Thondlová G., Balon J., Hladík R., Veselá L., Bayer I., Šafr J., Veselý A., Jáchymová M., Zahrádka P., Aimová I., Mareš J.: Soudobá sociologie IV: Aktuální a každodenní. Praha, Karolinum, 2010. 383 s. • p. ISBN 978-80-246-1789-3.
Šubrt J., Německý M.: Sociologicke dilo Shmuela N. Eisenstadta se uzavřelo. Sociologický časopis, 2010, č. • no. 46, s. • p. 823-828. ISSN 0038-0288.
Šubrt J., Vinopal J.: K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naąe společnost (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.), 2010, č. • no. 8, s. • p. 9-20. ISSN 1214-438X.
Šubrt J.: Návštěva Thomase Luckmanna v Praze. Historická sociologie, 2010, č. • no. 2, s. • p. 157-158. ISSN 1804-0616.
Šubrt J., Pfeiferová Š.: Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie, 2010, č. • no. 2, s. • p. 9-30. ISSN 1804-0616.
Šubrt J., Balon J.: Současná sociologická teorie. Praha, Grada Publishing, 2010. 232 s. • p. ISBN 978-80-247-2457-7.
Šubrt J.: Experience and Action: Selected Items in System Theory. Sociologický časopis, 2010, č. • no. 45, s. • p. 435-437. ISSN 0038-0288.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.