Letní katederní semestrálka 2019

Srdečně zveme na setkání katedry, jejích vyučujících, studentů i absolventů na závěr semestru, jehož náplní jsou tři přednášky členů a doktorandů katedry.

17. 6. 2019 / 17:00

Kampus Hybernská (místnost 3D)

 

Jakub Mlynář: Společná práce s digitální orální historií ve výuce

17:00

V poslední době se věnuji analýze videonahrávek skupinové práce studentů z pěti škol, kteří společně pracovali s betaverzí e-learningové lekce Z Československa do Švýcarska: Migrace jako osobní zkušenost – Příklad druhé světové války (k nahlédnutí na https://b-ch46.wixsite.com/hodina). Tento on-line výukový materiál obsahoval i krátké úryvky z nahrávek rozhovorů s přeživšími a svědky holocaustu, které jsou shromážděny v Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation a dostupné na UK v Centru Malach. K analýze videonahrávek skupinové práce ve výuce přistupuji z hlediska etnometodologie/konverzační analýzy. Na setkání katedry se zaměřím pouze na jediný fenomén, který z dosavadního zkoumání vyvstává: opakované sledování videoklipu. Jedno zhlédnutí bylo většinou pro studenty dostačující k zodpovězení následné otázky, ale občas byla vložena sekvence druhého sledování, která měla řešit problémy a nejasnosti. Zdá se, že videoklip se při druhém sledování nenavrací jako zcela nová záležitost; když jej studenti sledují podruhé, je už povědomý a stává se strukturovaným objektem. Teprve v průběhu druhého sledování je možné efektivně hledat [odpověď na otázku] ve struktuře vypravěčovy řeči. Studenti se k této časové struktuře daného příběhu orientují tak, že klipem procházejí tam a zpět, využívaje ovládání časové osy. Vyhledávají a hodnotí potenciálně relevantní promluvy narátora či narátorky; navzájem si ukazují, které pasáže jsou pro zodpovězení otázky důležité. Tyto (a další) praktiky práce s videoklipy poukazují na vlastnosti videoklipu jako objektu v interakci a do jisté míry osvětlují i organizaci práce s digitálními videoklipy v jiných sociálních situacích.

Iva Zvěřinová (spoluautoři výzkumu: Milan Ščasný, Mikolaj Czajowski, Eva Kyselá): Co ovlivňuje přijatelnost klimatických politik? – Výzkum preferencí obyvatel ČR, Velké Británie a Polska

17:30

Přestože problémy životního prostředí jako například změna klimatu jsou veřejností v evropských zemích obecně vnímány jako závažné, většina lidí jim přisuzuje spíše nízkou prioritu a nepodporuje zavedení některých politických nástrojů, např. uhlíkovou daň. I když politika na ochranu klimatu je v zásadě podporována, může čelit opozici ze strany veřejnosti v okamžiku, kdy jsou zaváděna konkrétní politická opatření, jež by přímo ovlivnila chování a návyky lidí, tzv. „principle-implementation gap“ (viz Krosnick & MacInnis, 2013). Nedávným příkladem je hnutí žlutých vest ve Francii, kdy v reakci na protesty bylo mimo jiné odloženo zvýšení daně z pohonných hmot.

V našem výzkumu se proto zabýváme otázkami: Jaké jsou preference obyvatel z několika evropských zemí pro politiky na zmírnění změny klimatu? Co dělá tyto politiky přijatelnější pro veřejnost? Jaké politické nástroje a distribuce nákladů na politiky lidé upřednostňují?

K zodpovězení těchto otázek jsme provedli v průběhu září a října 2015 dotazníkové šetření v České republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v Polsku (N=4098). Pro zjištění přijatelnosti politik jsme využili metody výběrového experimentu v kombinaci s měřením postojů respondentů místo obecně formulované otázky na podporu politik. Data jsou analyzována s pomocí hybridního výběrového modelu.

Zuzana Podaná: Vztah zkušenosti s viktimizací a obav z kriminality u mládeže

18:00

Společný článek s Evou Krulichovou (SOÚ AV ČR) se zaměřuje na často diskutovaný vztah viktimizace a obav z kriminality u mládeže. Na datech z českého výzkumu městské mládeže z roku 2015 (N=1546) demonstruje důležitost vhodného měření zkušenosti s viktimizací a ukazuje relevanci různých forem viktimizace – především kyberviktimizace a šikany – stejně jako vícenásobné viktimizace pro nárůst obav z kriminality. Diskutována je i role vnímaného rizika viktimizace jako mediátoru tohoto vztahu.

Vera Arshinikova, Aleš Vomáčka: Fact(ual) or Fiction? Critical thinking skill on topic of meat and water consumption

18:30

Studenti v rámci předmětu Výzkumný projekt ve spolupráci s NMS Market Research zkoumali, jak Češi rozlišují mezi faktickými a názorovými tvrzeními o chování s dopadem na životní prostředí a co s touto dovedností kritického myšlení souvisí.

Úvod > Aktuálně > Letní katederní semestrálka 2019