Opatření k povinnosti odevzdávat výtisk práce

Opatření vedoucího katedry 1/2017

Povinnost odevzdání výtisku závěrečné práce k obhajobě

V návaznosti na opatření Opatření rektora č. 13/2017 a metodického materiálu Evidence a zveřejňování závěrečných prací od 1. 3. 2017 upřesňuji, že studenti Katedry sociologie FF UK jsou povinni odevzdat dva výtisky závěrečné práce, kterou mají v úmyslu obhajovat. Výtisky musí být doručeny na sekretariát katedry nejpozději k termínu uzávěrky odevzdávání závěrečných prací v SIS stanovenému katedrou a musí být shodný s verzí odevzdanou v SIS. Studenti jsou povinni odevzdat současně s výtisky také podepsané prohlášení, že vytištěná verze a elektronická verze v SIS jsou totožné.

Technické informace:
Výtisky práce nemusí být svázány v pevné vazbě (jako tomu bylo u závěrečných prací zvykem doposud). Postačuje jakákoli vazba zaručující trvalost kladu listů, např. kroužková. Preferován je oboustranný tisk dokumentu. Titulní vazební strana závěrečné práce musí i nadále obsahovat označení univerzity a fakulty, označení závěrečné práce („Bakalářská/Magisterská/Doktorská práce“), rok předložení práce k obhajobě, jméno autora a název závěrečné práce v jazyce textu.

Výtisk bude studentům po obhajobě vrácen.

Tímto opatřením se nemění žádné další z obsahových nebo formálních pravidel pro podobu a odevzdávání závěrečných prací.

Plný text opatření

Úvod > Aktuálně > Opatření k povinnosti odevzdávat výtisk práce