SIMAR přijal mezinárodní ICC/ESOMAR kodex

SIMAR přijal Mezinárodní ICC/ESOMAR kodex pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku

Národní asociace tímto oznamuje, že Kodex byl odsouhlasen výzkumníky v České republice

Ve společném tiskovém prohlášení světové asociace pro datovou a výzkumnou komunitu ESOMAR a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR s potěšením oznamujeme, že sdružení SIMAR přijalo plným počtem členských hlasů Mezinárodní kodex pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku. Nový Kodex, který byl publikován v prosinci 2016, je nyní rozšířený o oblast datové analytiky.

Členové SIMAR se odsouhlasením tohoto Kodexu zavázali, že se budou řídit stejnými pravidly, principy a požadavky jako mezinárodní výzkumná a datově-analytická komunita. Zavázali jsme se tak dále budovat důvěru veřejnosti, dobrou pověst výzkumného oboru a posilování mezinárodních vazeb.

„Rozšíření naší komunity o členy SIMAR je velmi vítaná událost v našem úsilí o vytvoření pevného, důsledného a rozsáhlého seberegulačního rámce a společné platformy k budování důvěry veřejnosti,“ řekl generální ředitel ESOMAR Finn Raben.

Sdružení SIMAR se stane kontaktním místem pro řešení stížností na porušení Kodexu, bude zodpovědné za prosazování jeho platnosti v rámci České republiky a stává se tímto klíčovým partnerem pro budování efektivní seberegulace. ESOMAR a SIMAR budou spolupracovat na budování důsledného uplatňování pravidel na všech trzích.

“Dodržování principů ICC/ESOMAR kodexu je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé zdraví našeho oboru. Důsledná ochrana respondentů a poskytování podkladů pro rozhodování založené na kvalitních datech jsou naší prioritou,” řekla Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR.

# # #

O Mezinárodním ICC/ESOMAR kodexu pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku
Kodex byl naposledy revidován v roce 2016 a je uznávaným mezinárodním standardem pro obor, který dosahuje velikosti 70 miliard amerických dolarů. Kodex  poskytuje jedinečný soubor pravidel a pro odborníky, kteří nabízí řešení založená na datech pro podnikání i státní sektor. 
Nová verze Kodexu slouží jako seberegulační mechanismus, který se uplatňuje již dlouhodobě.
ESOMAR podporuje Kodex již od roku 1948 a společně s ICC od roku 1977 jako univerzální soubor pravidel pro globální výzkumnou komunitu, vybudovaný na mezinárodních pravidlech ICC Kodexu pro standardy marketingu a marketingové komunikace.

Mezinárodní ICC/ESOMAR pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku je k dispozici zde. Česká verze Kodexu je k dispozici zde.

O Mezinárodní obchodní komoře (ICC)
Mezinárodní obchodní komora (ICC) je největší světová obchodní organizace se sítí více než 6,5 milionu členů ve více než 130 zemích světa. ICC se snaží podporovat mezinárodní obchod, odpovědné podnikání, chování a globální přístup k regulaci díky jedinečné kombinaci advokacie a normotvorné činnosti – spolu se špičkovými službami pro řešení sporů. Mezi členy ICC patří mnoho z největších světových společností, malých a středních podniků, obchodních sdružení a místních obchodních komor.

Všechny kodexy a pravidla ICC jsou k dispozici na www.iccwbo.org.

O ESOMAR
ESOMAR je globální sdružení datové, výzkumné a „insight“ komunity zastupující více než 4 900 odborníků a 500 společností, kteří poskytují nebo zadávají výzkumné projekty a datovou analytiku ve více než 130 zemích a kteří souhlasí s dodržováním Mezinárodního kodexu ICC / ESOMAR.
Spolu s národními a mezinárodními výzkumnými asociacemi jsme si předsevzali podporu profesních norem a samoregulaci pro náš sektor a snažíme se podporovat, rozvíjet a obhajovat roli a hodnotu datové analytiky, výzkumu trhu a veřejného mínění ve vysvětlování důležitých otázek a napomáhaní účinnému rozhodování.

Kodex ICC/ESOMAR a všechny seberegulační dokumenty ESOMAR jsou dostupné na www.esomar.org.

O SIMAR
SIMAR je neziskové sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Sdružení SIMAR je členem Hospodářské komory ČR.

Úvod > Aktuálně > SIMAR přijal mezinárodní ICC/ESOMAR kodex