doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Členství
 • Oborová rada Andragogika (D; 7501V001; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Garanti studijních programů
 • Oborová rada Sociologie (D; 6703V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 110

Profesní zaměření: sociologická metodologie                Burianek

Narozen 30. října 1950 v Praze.

 • 1966-1969 SVVŠ (gymnázium) v Klatovech
 • 1969-1974 FF UK sociologie – psychologie
 • 1974-1978 asistent, odb. asistent – Studijně metodické středisko, UK
 • 1975 – PhDr. FF UK Praha

Odborný asistent katedry sociologie FF UK od roku 1978.
Jmenován a ustanoven docentem 6. 12. 1993, FF UK.

Od roku 1991 do roku 2013 vedoucí katedry sociologie, přednáší kursy Metod a technik sociologického výzkumua v posledních letech také Sociální deviace. Napsal dvě monografie teoreticko-metodologické (Systémová sociologie? Problémy, předpoklady, perspektivy, 1983 a Systémová sociologie: Problém operacionalizace, 1994), učebnici sociologie (Sociologie, Fortuna, 2. vyd. 2001) a množství článků, podílel se na řadě empirických výzkumů v oblasti sociologie práce a organizace, výzkumů veřejného mínění, výzkumů viktimizace a pocitu bezpečí občanů. V nedávné době byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace (1999-2004) a české části mezinárodního projektu Výzkum násilí proti ženám (2003-2004) nebo ISRD 2 (2005-2007) a na něj navazujícícho projektu AAA PREVENT. V současné době je řešitelem dílčího úkolu v rámci programu PRVOUK (07), do něhož spadá i mezinárodní výzkum ISRD 3 (o delikvenci mládeže), ze kterého již vyšla kolektivní monografie. Dokončuje řadu publikací z výzkumu partnerského násilí (projekt GAČR 404/12/2452).

Členství v orgánech a organizacích:
Je členem ISA, ESA a ESC, na období 2012-2014 byl zvolen jedním ze tří předsedů Masarykovy české sociologické společnosti. Je místopředsedou České kriminologické společnosti a v letech 2013-2015 byl členem řídicího výboru Evropské kriminologické společnosti. Je též místopředsedou Rady vědeckých společností.

Rozvrh

Publikace

 • Buriánek J.: Soumrak korupce, nebo korupce za soumraku? In Večerka K.: Úvahy nad sociální patologií. Praha, Česká sociologická společnost, 2016, s. • p. 76-81. ISBN 978-80-905443-3-8.
 • Buriánek J.: Česká veřejnost na cestě od strachu ze zločinu k obavám z korupce. Česká kriminologie [online], 2016, č. • no. 1, s. • p. 1-17. ISSN 2464-6210.
 • Boukalová H., Buriánek J., Podaná Z., Scheinost M., Fidesová H.: Česká kriminologie - dlouhá tradice, slibná současnost. Česká kriminologie, 2016, č. • no. 1, s. • p. 1-9. ISSN 2464-6210.
 • Buriánek J.: Moderní krize a její odraz ve veřejném mínění. In Kubů E., Soukup J., Šouša J.: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha, Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. • p. 527-536. ISBN 978-80-7415-063-0.
 • Buriánek J., Pikálková S., Podaná Z., Kolínská V.: Abused, battered, or stalked: violence in intimate partner relations gendered. Praha, Karolinum Press, 2015. 172 s. • p. ISBN 978-80-246-3163-9.
 • Pikálková S., Podaná Z., Buriánek J.: Ženy jako oběti partnerského násilí. Sociologická perspektiva. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 162 s. • p. ISBN 978-80-7419-189-3.
 • Buriánek J.: Rizikoví jedinci, skupiny, nebo společnost? Či snad metodologie? In Večerka K.: Ohrožené a rizikové skupiny současnosti. Praha, MČSS, 2015, s. • p. 9-17. ISBN 978-80-905443-2-1.
 • Sedláčková M., Šiklová J., Janoušek J., Šubrt J., Miltová A., Havlová J., Růžička R., Šišková T., Majerová V., Duffková J., Buriánek J., Kuchař P.: "Prima to bývalo a prima je to i teď!" Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK. Praha, Filozofická fakulta Univerizity Karlovy v Praze, 2015. 116 s. • p. ISBN 978-80-7308-573-5.
 • Buriánek J., Moravcová E.: Faktory vzniku delikventních tendencí u školní mládeže. Geografické rozhledy, 2015, č. • no. 24, s. • p. 26-27. ISSN 1210-3004.
 • Buriánek J.: Metodologie jako disciplína. In Večerka K.: Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací. Praha, MČSS, 2014, s. • p. 7-12. ISBN 978-80-905443-1-4.
 • Moravcová E., Podaná Z., Buriánek J.: Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti. Praha, Triton, 2014. 233 s. • p. ISBN 978-80-7387-860-3.
 • Buriánek J.: Obavy ze zločinu - trendy, souvislosti. In Večerka K.: Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací. Praha, MČSS, 2014, s. • p. 132-139. ISBN 978-80-905443-1-4.
 • Buriánek J.: Tolerant Towards Crime, Concerned with Corruption: the Czech Case. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2014, č. • no. 2014, 65, s. • p. 382-394. ISSN 0034-690X.
 • Buriánek J., Pikálková S.: Partnerské násilí na mužích, jeho rozsah a kontexty. Psychologie pro praxi, 2014, č. • no. 2014, 49, s. • p. 9-31. ISSN 1803-8670.
 • Buriánek J.: From patience to problems: the Czech experience on the transition. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 17-36. ISSN 0567-8293.
 • Buriánek J., Pikálková S., Podaná Z.: Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů. Praha, Filozofická fakulta UK, 2014. 110 s. • p. ISBN 978-80-7308-545-2.
 • Buriánek J.: Partnerské konfigurace, hodnotové vzorce a domácí násilí. In Večerka K.: Prevence sociálních deviací – přání, naděje a realita. Praha, MČSS, 2013, s. • p. 127-137. ISBN 978-80-905443-0-7.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Risky or intense alcohol use from a multilevel perspective: Individuals within schools within countries – Self-control. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 247-254. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Social contexts, other factors and their influence on alcohol consumption – Self-control. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 155-166. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Synthesis report first regional conferences about policies toward alcohol use of juveniles. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 349-351. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Berten H., Podaná Z., Buriánek J.: Policies, programmes and interventions: Results of focus groups with practitioners, policymakers and researchers. In Steketee M.: Policies, programmes and interventions: Results of focus groups with practitioners, policymakers and researchers. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 305-317. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Does Cultural Context Affect the Association Between Self-Control and Problematic Alcohol Use Among Juveniles? : A Multilevel Analysis of 25 European Countries. Journal of Contemporary Criminal Justice, 2013, č. • no. 29, s. • p. 70-87. ISSN 1043-9862.
 • Buriánek J., Pikálková S.: Intimate Violence. A Czech Contribution on International Violence Against Women Survey. Praha, Karolinum, 2013. 222 s. • p. ISBN 978-80-246-2218-7.
 • Buriánek J.: Violence Against Men as a Challenging Topic for Empirical Research. In Kuhn A.: Kriminologie, Kriminalpolitik und Strafrecht aus internazionaler Perspektive,. Bern, Staempfli Verlag AG Bern, 2013, s. • p. 61-70. ISBN 978-3-7272-2967-1.
 • Buriánek J.: Metody kriminologického výzkumu. In Válková H.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha, C.H. Beck, 2012, s. • p. 19-52. ISBN 978-80-7400-429-2.
 • Buriánek J.: Korupce: prožívaná a proklínaná. In Večerka K.: Životní styl směřující k delikvenci. Praha, Masarykova česká sociologická společnost, 2012, s. • p. 45-55. ISBN 978-80-903541-9-7.
 • Buriánek J.: Nerovnosti a rizika. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2012, č. • no. 2011, s. • p. 7-7. ISSN 0567-8293.
 • Buriánek J.: Pocit bezpečí u občanů: trendy a diferenciace. In Večerka K.: Pocit bezpečí u občanů: trendy a diferenciace. Praha, Masarykova česká sociologická společnost, 2011, s. • p. 153-163. ISBN 978-80-903541-8-0.
 • Buriánek J.: Pocit bezpečí u občanů: trendy a diferenciace. In Večerka K.: Pocit bezpečí u občanů: trendy a diferenciace. Praha, Masarykova česká sociologická společnost, 2011, s. • p. 153-163. ISBN 978-80-903541-8-0.
 • Buriánek J.: Žíznivce na českých školách /ne/najdeš… : Konzum alkoholu v Evropě podle ISRD2. In Večerka K.: Kdo slyší hlas volajícího v poušti. Praha, MČSS, 2010, s. • p. 57-64. ISBN 978-80-903541-7-3.
 • Petras M., Jiřička V., Hůrka J., Netočný M., Podaná Z., Buriánek J.: Predikce kriminality : Nový nástroj SARPO 1 na hodnocení kriminogenních rizik a potřeb pachatele. Trestněprávní revue, 2010, č. • no. 9, s. • p. 283-290. ISSN 1213-5313.
 • Buriánek J., Podaná Z.: Czech Republic. In Junger-Tas J., Marshall I., Enzmann D., Killias M., et al.: Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Dordrecht, Springer, 2010, s. • p. 293-309. ISBN 978-0-387-95981-8.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.